Flexwoningen

Categorieën

  • Odijk

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen. Hoe kunnen wij voorzien in de urgente huisvestingsvraagstukken en de lokale woningbehoefte? Als één van de mogelijke oplossingen voor deze wooncrisis onderzoekt de gemeente de realisatie van flexwoningen. Met deze tijdelijke woningen kunnen op korte termijn verschillende doelgroepen worden gehuisvest. Hierbij wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en tenminste 50% van de flexwoningen willen we toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Tijdelijke oplossingen

Op landelijk niveau is er een wooncrisis en dat is ook duidelijk merkbaar in de gemeente Bunnik. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen. In de gemeente Bunnik staan 3.300 mensen ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht en de gemiddelde wachttijd bedraagt 13 jaar. Vooral voor starters, alleenstaanden, ouderen en bijzondere doelgroepen zijn en komen er op korte termijn onvoldoende woningen beschikbaar. In de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de realisatie van een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten.

Om in de tussenliggende periode een substantiële bijdrage te leveren aan het woonprobleem en voor verschillende mensen woningen beschikbaar te krijgen, wil de gemeente flexwoningen realiseren. Hiervoor onderzoekt de gemeente de mogelijkheden van verschillende locaties.

Stand van zaken

Er worden diverse stappen gezet, voordat er een besluit wordt genomen over flexwoningen. Het planproces bestaat uit verschillende fasen:

Het college heeft opdracht gegeven aan een projectgroep om de realisatie van circa 100 flexwoningen te onderzoeken. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld om een plan uit te werken. 

De verdere uitwerking gebeurt in samenwerking met en inbreng van externe partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de provincie. De inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit dringende huisvestingsvraagstuk. Het college wil samen met de gemeenteraad en de inwoners hier invulling aan geven.

Het uitgangspunt van de bestuursopdracht is dat de flexwoningen worden gerealiseerd op gemeentegrond. Een projectgroep onderzoekt hiervoor locaties in Odijk: wat zijn daarbij de mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten? Hierbij moet u denken aan de omgeving, aantal woningen, parkeernorm, geluid, archeologie en andere omstandigheden. Hoe kunnen de flexwoningen eruit komen te zien, de verschillende indelingen en het aantal kamers? Wat zijn de kosten om flexwoningen te realiseren en wat kunnen partners hierin betekenen? Waar moeten we nog meer rekening mee houden?

Heel veel vragen, die ook onderhevig zijn aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen. Tijdens de onderzoeksfase worden al deze factoren zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

Als er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek, informeert de gemeente ook de betrokkenen. We gaan dan in gesprek over de onderzoeklocatie(s) en de mogelijkheden voor deze locatie(s). Wat kan daar komen, wat vinden de omwonenden daarvan, waar rekening mee houden? En hoe ziet het vervolgproces eruit?

De gemeente heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen om circa 100 flexwoningen te realiseren. Dat aantal kan niet op één locatie en daarom hebben wij gekeken naar drie (gemeentelijke) locaties in Odijk. Op een locatie zien wij mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te plaatsen, namelijk op het grasveld voor het gemeentehuis.

Wat zijn de uitkomsten?

  • Grasveld voor het gemeentehuis: Wij zien mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te bouwen op het grasveld voor het gemeentehuis. De direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
  • Parkeerterrein naast de St. Nicolaaskerk: Bij het parkeerterrein kunnen de mogelijkheden van woningbouw op deze locatie op een later moment samen met omwonenden verder worden onderzocht.
  • Grasveld Singel/Zeisterweg (‘Paardenweide’): De locatie ‘Paardenweide’ is niet geschikt om flexwoningen te realiseren. Deze locatie wordt hiervoor niet nader onderzocht.
  • Voor nu richten wij ons op flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis (locatie A).

Op het grasveld voor het gemeentehuis kunnen op korte termijn 48 tijdelijke woningen worden geplaatst. De plannen hiervoor zijn op 12 april besproken met de direct omwonenden (bewoners, SV Odijk en de Schoudermantel). Het plan bestaat uit een gebouw in een U-vorm met drie woonlagen. In het gebouw komen studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen met verschillende oppervlakten. Er is voldoende ruimte voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen, zodat er voldoende plaats ontstaat voor alle (nieuwe) gebruikers van het gezamenlijke parkeerterrein. De drie kleinere bomen op het grasveld worden verplaatst; de andere bomen kunnen blijven staan.

De gemeente wil minimaal de helft van de woningen met voorrang toewijzen aan inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dat zijn vooral jongeren die nu nog thuis wonen en mensen die lang op de wachtlijst voor een huurwoning staan. Daarnaast zijn er mensen die dringend woonruimte nodig hebben en ook hen moet de gemeente huisvesten, zoals statushouders en voor begeleid wonen. De exacte verdeling van de andere woningen is nog niet bekend en ook de huurprijzen en toewijzingsvoorwaarden zijn nog niet vastgesteld. Bij goedkeuring van het plan gaat woningcorporatie Portaal het beheer en de verhuur van de flexwoningen verzorgen.

Op maandag 8 mei was er een drukbezochte inloopavond op het gemeentehuis. Omwonenden en belangstellenden konden de plannen voor flexwoningen zien en hierop reageren. Zij konden de plattegronden van de woningen en de inrichting van het terrein bekijken. Ook was er ruimte om in gesprek gaan met medewerkers van woningcorporatie Portaal en de gemeente. Veel aanwezigen hebben deze avond vragen, opmerkingen en suggesties achtergelaten. Informatie van deze avond (zoals de inrichting van het terrein, plattegronden van de woningen en impressies) en een kort verslag (reacties van aanwezigen, antwoorden op vragen en reacties) vindt u bij 'Nieuws en documenten'.

Op dinsdag 9 mei is de gemeenteraad verder geïnformeerd tijdens de thema-avond flexwoningen. De wethouder en projectleider hebben een toelichting gegeven op het project (planvorming, uitkomsten en vervolg) en vragen van raadsleden zijn beantwoord. Er is onder andere gesproken over de planvorming, uitkomsten onderzoek, kosten, ontwerp en het vervolg. Meer informatie en de presentatie staat bij de raadsagenda

Uiteindelijk beslissen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het plan om flexwoningen bij het gemeentehuis te plaatsen. 

De besluitvorming is in gang gezet en het college heeft op 16 mei 2023 ingestemd met de voorgenomen plannen.

De gemeenteraad bespreekt de voorgenomen plannen in het Open Huis en de raadsvergadering, waarschijnlijk gebeurt dat in juni. Deze data zijn afhankelijk van de agendacommissie van de gemeenteraad, zie de agenda.

Als het college en de gemeenteraad akkoord gaan, dan kunnen de eerste flexwoningen eind van het jaar worden opgeleverd.

Allereerst worden de benodigde vergunningen aangevraagd door woningcorporatie Portaal, zoals de omgevingsvergunning. Naar verwachting gebeurt dat in juni of juli. Publicatie is op www.officielebekendmakingen.nl. Als de omgevingsvergunning is verleend, dan is het mogelijk om bezwaar in te dienen.

Na de zomervakantie wordt het terrein bouwrijp gemaakt, in het najaar start het plaatsen van de woningen (na vergunningverlening) en tot slot het woonrijp maken. De 48 woningen zijn dan eind 2023/begin 2024 gereed.

Vraag en antwoord

Flexwoningen zijn zelfstandige en betaalbare huurwoningen met eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Deze woningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan reguliere nieuwbouwwoningen. Het gaat om tijdelijke woningen, die in de regel voor 10 tot 15 jaar worden geplaatst. Na verloop van tijd kunnen ze op een andere locatie in de gemeente of in de regio worden hergebruikt. De woningen hebben een goede kwaliteit en verschillen in oppervlakten; van studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen.

Minimaal de helft van de flexwoningen wordt toegewezen aan inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven (lokaal woningzoekenden). Veelal jongeren bijvoorbeeld die nu nog bij hun ouders thuis wonen en anderen die al jaren op de wachtlijst staan. Een deel van de woningen is bestemd voor mensen die dringend woonruimte nodig heeft en die de gemeente moet huisvesten, zoals statushouders* en voor begeleid wonen. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu met verschillende doelgroepen, want de gemeente Bunnik is een inclusieve samenleving.
* De woningen zijn niet voor crisisnoodopvang of asielzoekers (mensen zonder verblijfsvergunning).

Uitgangspunt is dat de flexwoningen worden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Een projectgroep onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van locaties in Odijk. Er zijn drie gemeentelijke locaties verkend, namelijk: Grasveld voor het gemeentehuis, Parkeerterrein naast de St. Nicolaaskerk en Grasveld Singel/Zeisterweg (‘Paardenweide’). 

Op het grasveld voor het gemeentehuis zien wij mogelijkheden om op korte termijn 48 flexwoningen te plaatsen. Voor nu richten wij de planvorming alleen op deze locatie.

Op het grasveld voor het gemeentehuis kunnen op korte termijn 48 tijdelijke woningen worden geplaatst. Het plan bestaat uit een gebouw in een U-vorm met drie woonlagen. In het gebouw komen studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen met verschillende oppervlakten. De woningen zijn toegankelijk via de begane grond en de galerij. 

De woningen komen alleen op het grasveld voor het gemeentehuis, binnen de ‘rondweg’. Het gebouw vormt daarbij de weg en wordt niet symmetrisch ("ongelijke U-vorm"). 

Er is voldoende ruimte voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen, zodat er voldoende plaats ontstaat voor alle (nieuwe) gebruikers van het gezamenlijke parkeerterrein. Bij het gebouw komt een gemeenschappelijke fietsenstalling en er worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De drie kleinere bomen op het grasveld worden verplaatst; de andere bomen kunnen blijven staan.

Bedankt voor uw belangstelling. Inschrijven op de flexwoningen is nu nog niet mogelijk.

Als het plan doorgaat, worden de woningen verhuurd via WoningNet Regio Utrecht en kan iedereen reageren. Woningcorporatie Portaal verzorgt de verhuur en toewijzing van de woningen.

Tijdens de inloopavond op 8 mei kunt u reageren op de plannen.

Als de flexwoningen voor het gemeentehuis doorgaan, dan worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Dit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

In verschillende stappen wordt er gewerkt aan flexwoningen, te beginnen met de onderzoeksfase. Hiermee wordt stapsgewijs steeds meer duidelijk over de mogelijkheden en beperkingen. Op basis van het verkennende onderzoek zien wij mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te plaatsen op het grasveld voor het gemeentehuis. Zie ook de informatie bij 'Stand van zaken'

Wij verwachten steeds meer informatie te kunnen geven over het vervolg. Deze projectpagina wordt regelmatig geactualiseerd. 

Antwoorden op vragen en reacties staan in het verslag van de inloopavond (8 mei). U vindt het verslag bij 'Nieuws en documenten'.

De veelgestelde vragen en de projectpagina worden regelmatig geactualiseerd.