Flexwoningen

Categorieën

 • Odijk

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen. Hoe kunnen wij voorzien in de urgente huisvestingsvraagstukken en de lokale woningbehoefte? Als één van de mogelijke oplossingen voor deze wooncrisis onderzocht de gemeente de realisatie van flexwoningen. De gemeenteraad heeft op 6 juli ingestemd met het voorstel om 48 flexwoningen te plaatsen op het grasveld voor het gemeentehuis in Odijk. Met deze tijdelijke huurwoningen kunnen jongeren uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en andere woningzoekenden snel aan een woning worden geholpen. Hierbij wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en minimaal de helft van de flexwoningen willen we toewijzen aan lokaal woningzoekenden. De verwachting is dat de flexwoningen eind juni 2024 worden opgeleverd.

Tijdelijke oplossingen

Op landelijk niveau is er een wooncrisis en dat is ook duidelijk merkbaar in de gemeente Bunnik. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen. In de gemeente Bunnik staan 3.300 mensen ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht en de gemiddelde wachttijd bedraagt 13 jaar. Vooral voor starters, alleenstaanden, ouderen en bijzondere doelgroepen zijn en komen er op korte termijn onvoldoende woningen beschikbaar. In de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de realisatie van een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten.

Om in de tussenliggende periode een substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van het woonprobleem en voor verschillende mensen woningen beschikbaar te krijgen, wil de gemeente flexwoningen realiseren. Hiervoor onderzocht de gemeente de mogelijkheden van verschillende locaties. Uiteindelijk is besloten om 48 flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis te plaatsen. 

Stand van zaken

Er zijn diverse stappen gezet om tot een voorstel en besluit over de flexwoningen te komen. Het proces bestaat uit verschillende fasen:

Nu alle flexwoningen staan en zijn aangesloten, wordt gewerkt aan de laatste fase van het project, namelijk het 'woonrijp' maken. Wat is de planning voor komende maanden?

 • Eind mei start het aanbrengen van de bestrating en de eerste beplanting rondom de woningen.
 • In juni plaatst de aannemer de fietsenstalling op het binnenterrein.
 • De bouwketen van de aannemer, rijplaten en overbodige bouwmaterialen worden eind mei verwijderd.
 • De verwachting is dat eind juni de oplevering van de 48 flexwoningen aan de nieuwe bewoners plaatsvindt.
 • Tot slot wordt de oversteek van de Singel begin juli aangepast. Hiermee wordt begonnen nadat de grootste transportbewegingen zijn geweest.

Deze planning is onder voorbehoud. Weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de doorlooptijd. Bij 'Bouwnieuws' staat meer informatie over deze en andere werkzaamheden (zie 'Documenten'). 

Vanaf half maart gaan we de hoogte in. 

 • Vanaf maandag 18 maart worden de galerijen en het trappenhuis geplaatst.
 • In april worden alle flexwoningen aangevoerd en geplaatst door Plegt-Vos.
 • Van april tot en met mei worden de nutsvoorzieningen aangebracht en start het aansluiten en afmonteren van de flexwoningen.

Vanaf eind januari tot en met begin maart wordt de fundering en riolering aangebracht. 

 • Vanaf 26 januari wordt er materiaal aangevoerd en start de inrichting van de bouwplaats. 
 • Op 30 januari start het heien, wat naar verwachting drie tot vier werkdagen duurt. Op 31 januari bekrachtigen de partijen de samenwerking met het slaan van de 48e paal. 
 • In februari start de aanleg van de riolering. In de week van 12 tot en met 16 februari worden hiervoor werkzaamheden uitgevoerd aan de toegangsweg naar het gemeentehuis (Singelpark), omdat de rioolaansluting onder deze weg doorloopt.
 • Begin maart zijn de funderingsbalken gelegd en zijn de contouren van het gebouw nu zichtbaar.

De voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 6 november 2023. Hiervoor worden de nodige materialen aangevoerd en er worden bouwhekken geplaatst. De eerste periode zijn het vooral civieltechnische werkzaamheden en aan de achterzijde van het gemeentehuis, zoals: 

 • Begonnen wordt met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein (54 plaatsen) achter het voetbalveld. Hiervoor zijn er rijplaten aangelegd.
 • Aan de achterzijde van het gemeentehuis wordt een extra pad en verlichting aangebracht. Zo kan de Loopgroep Jong Odijk bij het gemeentehuis blijven hardlopen.
 • Er wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het grasveld aan de voorzijde. Tijdens dit ‘proefsleuven onderzoek’ wordt naar de archeologische waarde van het terrein gekeken. Deze informatie is nodig voor de vergunningverlening.
 • Onder het grasveld loopt een datakabel van de KPN naar het gemeentehuis. De datakabel wordt verlegd om te voorkomen dat deze kabel straks onder de bebouwing komt te liggen. Hiervoor wordt eerst een nieuwe kabel aangelegd en daarna wordt de oude kabel verwijderd. Dit gebeurt op donderdag 9 en vrijdag 10 november.

Tijdens de zomermaanden is de gemeente gestart met de verdere uitwerking van de plannen en met diverse voorbereidingen. Hieronder vallen het maken van contractuele afspraken met woningcorporatie Portaal en het Rijksvastgoedbedrijf, het aanbesteden van de werkzaamheden en de opdrachtverstrekking. 

Aanbesteding:
De gemeente heeft de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken in augustus aanbesteed. Daar hebben diverse partijen op ingeschreven en uiteindelijk is de opdracht eind oktober verleend aan Plegt-Vos.

Omgevingsvergunning:
De benodigde vergunningen zijn aangevraagd door woningcorporatie Portaal, zoals de omgevingsvergunning. Dit wordt altijd gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
De omgevingsvergunnnig is aangevraagd op 24 juli 2023, aanvraag bekijken
Als de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente, dan is het voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar in te dienen. 

Sonderen:
Begin augustus vinden er sonderingswerkzaamheden plaats. Bij dit grondonderzoek wordt het draagvermogen van de grond gemeten (sonderen). Deze gegevens zijn nodig voor het funderingsadvies. 

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad beslissen uiteindelijk over het plan om 48 flexwoningen bij het gemeentehuis te plaatsen. De besluitvorming werd in gang gezet en het college heeft op 16 mei 2023 ingestemd met de voorgenomen plannen.

De gemeenteraad besprak de voorgenomen plannen in het Open Huis (8 juni) en de raadsvergadering (6 juli). De gemeenteraad heeft op 6 juli ingestemd met het voorstel om 48 flexwoningen te plaatsen op het grasveld voor het gemeentehuis in Odijk. Door de positieve besluitvorming kunnen de vervolgstappen worden gezet. 

Op het grasveld voor het gemeentehuis kunnen op korte termijn 48 tijdelijke woningen worden geplaatst. De plannen hiervoor zijn op 12 april besproken met de direct omwonenden (bewoners, SV Odijk en de Schoudermantel). Het plan bestaat uit een gebouw in een U-vorm met drie woonlagen. In het gebouw komen studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen met verschillende oppervlakten. Er is voldoende ruimte voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen, zodat er voldoende plaats ontstaat voor alle (nieuwe) gebruikers van het gezamenlijke parkeerterrein. De drie kleinere bomen op het grasveld worden verplaatst; de andere bomen kunnen blijven staan.

De gemeente wil minimaal de helft van de woningen met voorrang toewijzen aan inwoners van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Dat zijn vooral jongeren die nu nog thuis wonen en mensen die lang op de wachtlijst voor een huurwoning staan. Daarnaast zijn er mensen die dringend woonruimte nodig hebben en ook hen moet de gemeente huisvesten, zoals statushouders en voor begeleid wonen. De exacte verdeling van de andere woningen is nog niet bekend en ook de huurprijzen en toewijzingsvoorwaarden zijn nog niet vastgesteld. Bij goedkeuring van het plan gaat woningcorporatie Portaal het beheer en de verhuur van de flexwoningen verzorgen.

Op maandag 8 mei was er een drukbezochte inloopavond op het gemeentehuis. Omwonenden en belangstellenden konden de plannen voor flexwoningen zien en hierop reageren. Zij konden de plattegronden van de woningen en de inrichting van het terrein bekijken. Ook was er ruimte om in gesprek gaan met medewerkers van woningcorporatie Portaal en de gemeente. Veel aanwezigen hebben deze avond vragen, opmerkingen en suggesties achtergelaten. Informatie van deze avond (zoals de inrichting van het terrein, plattegronden van de woningen en impressies) en een kort verslag (reacties van aanwezigen, antwoorden op vragen en reacties) vindt u bij 'Nieuws en documenten'.

Op dinsdag 9 mei is de gemeenteraad verder geïnformeerd tijdens de thema-avond flexwoningen. De wethouder en projectleider hebben een toelichting gegeven op het project (planvorming, uitkomsten en vervolg) en vragen van raadsleden zijn beantwoord. Er is onder andere gesproken over de planvorming, uitkomsten onderzoek, kosten, ontwerp en het vervolg. Meer informatie en de presentatie staat bij de raadsagenda

De gemeente heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen om circa 100 flexwoningen te realiseren. Dat aantal kan niet op één locatie en daarom hebben wij gekeken naar drie (gemeentelijke) locaties in Odijk. Op een locatie zien wij mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te plaatsen, namelijk op het grasveld voor het gemeentehuis.

Wat zijn de uitkomsten?

 • Grasveld voor het gemeentehuis: Wij zien mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te bouwen op het grasveld voor het gemeentehuis. De direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
 • Parkeerterrein naast de St. Nicolaaskerk: Bij het parkeerterrein kunnen de mogelijkheden van woningbouw op deze locatie op een later moment samen met omwonenden verder worden onderzocht.
 • Grasveld Singel/Zeisterweg (‘Paardenweide’): De locatie ‘Paardenweide’ is niet geschikt om flexwoningen te realiseren. Deze locatie wordt hiervoor niet nader onderzocht.
 • Voor nu richten wij ons op flexwoningen op het grasveld voor het gemeentehuis (locatie A).

Het uitgangspunt van de bestuursopdracht is dat de flexwoningen worden gerealiseerd op gemeentegrond. Een projectgroep onderzoekt hiervoor locaties in Odijk: wat zijn daarbij de mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten? Hierbij moet u denken aan de omgeving, aantal woningen, parkeernorm, geluid, archeologie en andere omstandigheden. Hoe kunnen de flexwoningen eruit komen te zien, de verschillende indelingen en het aantal kamers? Wat zijn de kosten om flexwoningen te realiseren en wat kunnen partners hierin betekenen? Waar moeten we nog meer rekening mee houden?

Heel veel vragen, die ook onderhevig zijn aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen. Tijdens de onderzoeksfase worden al deze factoren zo goed mogelijk in kaart gebracht. 

Als er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek, informeert de gemeente ook de betrokkenen. We gaan dan in gesprek over de onderzoeklocatie(s) en de mogelijkheden voor deze locatie(s). Wat kan daar komen, wat vinden de omwonenden daarvan, waar rekening mee houden? En hoe ziet het vervolgproces eruit?

Het college heeft opdracht gegeven aan een projectgroep om de realisatie van circa 100 flexwoningen te onderzoeken. De gemeenteraad heeft hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld om een plan uit te werken. 

De verdere uitwerking gebeurt in samenwerking met en inbreng van externe partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de provincie. De inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit dringende huisvestingsvraagstuk. Het college wil samen met de gemeenteraad en de inwoners hier invulling aan geven.

Vraag en antwoord

Flexwoningen zijn zelfstandige en betaalbare huurwoningen met eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Deze woningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan reguliere nieuwbouwwoningen. Het gaat om tijdelijke woningen, die in de regel voor 10 tot 15 jaar worden geplaatst. Na verloop van tijd kunnen ze op een andere locatie in de gemeente of in de regio worden hergebruikt. De woningen hebben een goede kwaliteit en verschillen in oppervlakten; van studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen.

Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu met verschillende doelgroepen, want de gemeente Bunnik is een inclusieve samenleving.

Er worden 24 woningen met voorrang toegewezen aan lokaal woningzoekenden. Dat zijn inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en dan vooral voor jongeren tot en met 29 jaar. 

De andere 24 woningen worden toegewezen aan aandachtsgroepen, omdat de gemeente aan diverse taakstellingen moet voldoen. De verdeling van deze 24 woningen is als volgt:   

 • 9 woningen voor (dreigend) dak- en thuisloze inwoners uit de gemeente Bunnik, bijvoorbeeld bij scheiding.  11 woningen voor statushouders*. 

 • 2 woningen voor mensen die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen (MO/BW).  

 • 2 woningen zijn nog niet ‘gelabeld’. Bij oplevering wordt bepaald aan wie deze woningen worden toegewezen; bij welke aandachtsgroep is op dat moment de nood het hoogst?  

* De woningen zijn niet voor crisisnoodopvang of asielzoekers (mensen zonder verblijfsvergunning).

Uitgangspunt is dat de flexwoningen worden gerealiseerd op gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Een projectgroep onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van locaties in Odijk. Er zijn drie gemeentelijke locaties verkend, namelijk: Grasveld voor het gemeentehuis, Parkeerterrein naast de St. Nicolaaskerk en Grasveld Singel/Zeisterweg (‘Paardenweide’). 

Op het grasveld voor het gemeentehuis zien wij mogelijkheden om op korte termijn 48 flexwoningen te plaatsen. Voor nu richten wij de planvorming alleen op deze locatie. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 ingestemd met het voorstel om op deze locatie 48 flexwoningen te plaatsen. Hier wordt uitvoering aan gegeven.

Op het grasveld voor het gemeentehuis kunnen op korte termijn 48 tijdelijke woningen worden geplaatst. Het plan bestaat uit een gebouw in een U-vorm met drie woonlagen. In het gebouw komen studio’s, eenkamer- en driekamerwoningen met verschillende oppervlakten. De woningen zijn toegankelijk via de begane grond en de galerij. 

De woningen komen alleen op het grasveld voor het gemeentehuis, binnen de ‘rondweg’. Het gebouw vormt daarbij de weg en wordt niet symmetrisch ("ongelijke U-vorm"). 

Er is voldoende ruimte voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen, zodat er voldoende plaats ontstaat voor alle (nieuwe) gebruikers van het gezamenlijke parkeerterrein. Bij het gebouw komt een gemeenschappelijke fietsenstalling en er worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De drie kleinere bomen op het grasveld worden verplaatst; de bomen buiten de 'rondweg' kunnen blijven staan.

Kijk ook bij de documenten voor meer informatie (mei 2023).

Bedankt voor uw belangstelling. Woningcorporatie Portaal wordt eigenaar, beheerder en verhuurder van de flexwoningen.

Portaal is eind maart 2024 gestart met de verhuur. De woningen zijn geadverteerd op WoningNet Regio Utrecht, zodat woningzoekenden konden reageren. Kijk voor meer informatie op de website van Portaal: www.portaal.nl/projecten/flexwoningen-odijk/

Tijdens de inloopavond op 8 mei kon u reageren op de plannen. De opmerkingen en aandachtspunten tijdens de informatieavond en ook tijdens de raadsvergadering zijn meegenomen bij de uitwerking van de plannen.

Na het besluit van de gemeenteraad (6 juli 2023) zijn de benodigde vergunningen zijn aangevraagd door woningcorporatie Portaal. De omgevingsvergunnnig is aangevraagd op 24 juli 2023 en deze is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl: aanvraag bekijken. Als de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente, dan is het voor belanghebbenden mogelijk om bezwaar in te dienen. 

In verschillende stappen wordt er gewerkt aan flexwoningen, te beginnen met de onderzoeksfase. Hiermee wordt stapsgewijs steeds meer duidelijk over de mogelijkheden en beperkingen. Op basis van het verkennende onderzoek zien wij mogelijkheden om op korte termijn flexwoningen te plaatsen op het grasveld voor het gemeentehuis. Met de besluitvorming door het college en de gemeenteraad gaat de volgende fase in; de voorbereidingen en realisatie van de flexwoningen. Zie ook de informatie bij 'Stand van zaken'

Wij verwachten steeds meer informatie te kunnen geven per fase. Deze projectpagina wordt daarom regelmatig geactualiseerd. 

Kijk hiervoor in de nieuwsbrieven die regelmatig worden uitgegeven. Antwoorden op vragen en reacties staan in het verslag van de inloopavond (8 mei). U vindt deze bij 'Nieuws en documenten'.

Deze projectpagina worden regelmatig geactualiseerd.