Gemeente onderzoekt realisatie flexwoningen

In de gemeente Bunnik is een (groeiend) tekort aan woningen om te voorzien in de dringende huisvestingsvraagstukken en de lokale woningbehoefte. Als een van de mogelijke oplossingen voor de wooncrisis wil het college ongeveer 100 flexwoningen in de gemeente realiseren. Met deze tijdelijke woningen kunnen in een korte periode verschillende doelgroepen worden gehuisvest. Hierbij wordt ingezet op een gemengd woonmilieu en het college wil tenminste 50% van de flexwoningen toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Tijdelijke oplossingen nodig voor de wooncrisis

Op landelijk niveau is er een wooncrisis en dat is ook duidelijk merkbaar in de gemeente Bunnik. De woningmarkt is vooral moeilijk toegankelijk voor mensen met een lager of midden inkomen. Met name voor starters, alleenstaanden, ouderen en bijzondere doelgroepen zijn en komen er op korte termijn onvoldoende woningen beschikbaar. In de gemeente zijn diverse projecten in voorbereiding, maar de realisatie van een grote locatie (Kersenweide) laat nog enkele jaren op zich wachten. Om in de tussenliggende periode een grote bijdrage te leveren aan het woonprobleem en voor doelgroepen woningen beschikbaar te krijgen, wil het college ongeveer 100 flexwoningen realiseren.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn kleine zelfstandige en betaalbare woningen met eigen voorzieningen, zoals een keuken en badkamer. Deze woningen zijn in een kortere tijd te bouwen dan standaard nieuwbouwwoningen. Daarnaast gaat het om tijdelijke woningen, die voor maximaal 10 tot 20 jaar worden gebouwd. Na verloop van tijd kunnen ze op een andere locatie in de gemeente worden hergebruikt. Het doel hiervan is dat de bewoners in de loop van de tijd kunnen doorstromen naar een standaardwoning.

Uitgangspunt is dat de ongeveer 100 flexwoningen worden gerealiseerd op grond dat in eigendom is van de gemeente. Eén of twee locaties in Odijk worden onderzocht als opties. Hiermee kan op korte termijn woonruimte worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen.

Tenminste 50% voor lokaal woningzoekenden

Veel mensen in de gemeente Bunnik hebben dringend een woonruimte nodig, zoals starters, alleenstaanden, urgenten en spoedzoekers (bijv. vanwege scheiding). Daarnaast heeft de gemeente een aantal opgaven (taakstellingen) om mensen te huisvesten, zoals statushouders, Oekraïense vluchtelingen en mensen uit de opvang. Er wordt ingezet op een gemengd woonmilieu, want de gemeente Bunnik is een inclusieve samenleving. Hierbij wil het college tenminste 50% toewijzen aan lokaal woningzoekenden.

Projectgroep aan de slag

Het college heeft opdracht gegeven aan een projectgroep om de realisatie van de flexwoningen te onderzoeken. De verdere uitwerking gebeurt in samenwerking met en inbreng van externe partners, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, de provincie en omliggende gemeenten. De inwoners worden geïnformeerd en betrokken bij het vinden van een oplossing voor dit dringende huisvestingsvraagstuk. Hier wil het college samen met de gemeenteraad en de inwoners invulling aan geven.