Eerste voorbereidende werkzaamheden flexwoningen

Op het grasveld voor het gemeentehuis worden 48 flexwoningen geplaatst. Met deze tijdelijke huurwoningen kunnen jongeren uit Bunnik, Odijk en Werkhoven en andere woningzoekenden snel aan een woning worden geholpen. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn gestart op 6 november. Een korte update over de flexwoningen.

Start eerste voorbereidende werkzaamheden

De eerste periode zijn het vooral civieltechnische werkzaamheden en aan de achterzijde van het gemeentehuis. Begonnen wordt met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein (54 plaatsen) achter het voetbalveld. Aan de achterzijde van het gemeentehuis wordt een extra pad en verlichting aangebracht, zodat de Loopgroep Jong Odijk bij het gemeentehuis kan blijven hardlopen. Daarnaast wordt er een ‘proefsleuven onderzoek’ uitgevoerd aan de voorzijde, waarbij naar de archeologische waarde van het terrein gekeken.

Aannemer

De gemeente Bunnik heeft de werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp aanbesteed en de opdracht is uiteindelijk verleend aan Plegt-Vos. Deze aannemer zorgt er komende maanden voor dat de ondergrond geschikt wordt gemaakt voor het plaatsen van de flexwoningen. Nadat de woningen zijn geplaatst verzorgen zij ook de inrichting van de buitenomgeving, zoals het plaatsen van de fietsenstalling en het aanbrengen van bestrating en beplanting. Naar verwachting worden de 48 flexwoningen in mei/juni 2024 opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Omgevingsvergunning

Woningcorporatie Portaal heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van de 48 flexwoningen. De gemeente Bunnik verwacht de omgevingsvergunning op korte termijn te kunnen verlenen. Dit wordt altijd gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Als de omgevingsvergunning is verleend, dan is het voor belanghebbenden mogelijk om een bezwaar in te dienen.

Toewijzing van de flexwoningen

Woningcorporatie Portaal is eigenaar, beheerder en verhuurder van de flexwoningen. De gemeente Bunnik en Portaal hebben afgesproken dat minimaal de helft van de woningen wordt toegewezen aan lokaal woningzoekenden. Maximaal de helft van de woningen worden toegewezen aan “bijzondere doelgroepen”. Momenteel worden de definitieve verdeling en de te hanteren toewijzingscriteria uitgewerkt en naar verwachting start Portaal aan het eind van het eerste kwartaal 2024 met de verhuur. Houd hiervoor ook de website van Portaal in de gaten: www.portaal.nl.