Stappenplan omgevingsvergunning

Hieronder vindt u het stappenplan omgevingsvergunning. Dit stappenplan helpt u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Met de vergunningscheck in het Omgevingsloket kunt u zelf nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft en/of melding moet doen wanneer u gaat (ver)bouwen of een gebouw anders gaat gebruiken. U ziet dan ook waar u verder rekening mee moet houden. Kijk daarnaast of uw bouwwerk onder de Wet kwaliteitsborging voor bouwen valt. Valt uw bouwwerk onder de Wkb? Dan moet u voor u aan de slag kunt een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen.

Mogelijke uitkomsten

 1. Uw initiatief is vergunningsvrij. U kunt starten met uw initiatief. Mogelijk moet u nog wel een melding doen (zie stap 5).
 2. U heeft een vergunning nodig voor uw initiatief, alles is duidelijk, vooroverleg met de gemeente is niet nodig. 
  Ga naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.
 3. U heeft een vergunning nodig voor uw initiatief, maar u weet niet zeker of het past binnen de kaders van de gemeente en/of uw initiatief is complex. Vooroverleg met de gemeente is raadzaam. 
  Ga naar stap 2: Het vooroverleg.

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Voor advies kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Om te kijken of het mogelijk is om een omgevingsvergunning te krijgen, kunt u uw idee vooraf laten beoordelen. U verkent dan uw idee. Om uw idee te verkennen kunt u een vooroverleg aanvragen.  Het vooroverleg is niet verplicht, maar voor de complexere en vaak wat grotere plannen adviseren wij om wel gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het geeft u namelijk inzicht of uw initiatief wenselijk en/of haalbaar is en voorkomt onnodige kosten.

Tijdens het vooroverleg maken we onderscheid tussen een intake- en omgevingstafel. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina 'intake- en omgevingstafel'.

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u een advies krijgen over uw plan. Aan de intaketafel onderzoekt de gemeente of uw plan wenselijk is en of het past in de omgeving. De intaketafel is bedoeld voor de complexere en grotere initiatieven. Uw initiatief wordt behandeld door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat.

De gemeente streeft ernaar om uw initiatief in ongeveer acht weken af te handelen. Dit hangt af van de grootte en complexiteit van de aanvraag.

Er zijn verschillende uitkomsten van de intaketafel mogelijk: 

 1. Uw plan is wenselijk maar complex. Wij adviseren u om door te gaan met een omgevingstafel.  Mogelijk zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen tijdens de intaketafel. Om de kansrijkheid van uw plan te vergroten, moet uw plan hierop aangepast worden. 
  Ga hiervoor naar stap 2b: De omgevingstafel.  

 2. Uw plan is wenselijk en niet complex. Wij adviseren u een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
  Ga hiervoor naar stap 3: Omgevingsvergunning aanvragen.  

 3. Stoppen. Uw plan is (in de huidige vorm) niet wenselijk.  Wij adviseren u te stoppen met dit plan. De gemeente neemt uw plan niet verder in behandeling. Een vergunningaanvraag voor dit plan zal stranden. U kunt uw plan aanpassen en opnieuw laten toetsen of besluiten het plan niet voort te zetten. 

 4. Anders. Aan de intaketafel kan ook worden besloten om af te wijken van het proces zoals hier beschreven om uw plan toch te kunnen realiseren. De gemeente bekijkt met u de vervolgstappen. Er wordt dan mogelijk een andere (ruimtelijke) procedure opgestart zoals het wijzigen van het omgevingsplan.

 

Naar aanleiding van de intaketafel kunnen wij u adviseren om verder te gaan met een omgevingstafel. De gemeente gaat nu echt inhoudelijk naar uw plan kijken. Samen met de partijen die voor uw plan belangrijk zijn, gaan we op zoek naar de beste manier om uw plan te realiseren en uw aanvraag voor te bereiden. De gesprekken aan de omgevingstafel leveren een integraal advies op, waarmee de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Meer informatie over de intake- en omgevingstafel kunt u vinden op de pagina 'Intake- en omgevingstafel'. 

Uw omgevingsvergunning vraagt u aan in het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Het Omgevingsloket geeft aan wat voor gegevens en documenten nodig zijn voor uw aanvraag. 

Let op: indien u eerder een conceptverzoek (aanvraag vooroverleg) heeft ingediend kunt u deze aanvraag omzetten naar een definitieve aanvraag. Dit kunt u doen als volgt: 

 1. Ga naar ‘Mijn Omgevingsloket’ en zoek het project op waarvoor u de aanvraag definitief wilt maken; 
 2. Klik op het desbetreffende project; 
 3. Wijzig daar waar nodig in de stappen de informatie voor uw aanvraag; 
 4. Geef vervolgens in de laatste stap (stap 7: verzoek indienen) aan dat u uw verzoek nu als definitief wilt indienen en dien de aanvraag in. 
 5. Uw aanvraag is nu definitief ingediend. 

Nadat wij uw aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en wijst de gemeente een contactpersoon aan. Onder de Omgevingswet neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. In sommige gevallen is de beslistermijn langer. Ook kan het zijn dat de gemeenteraad een rol in de procedure van het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft. Afhankelijk van de procedure zijn er daarna voor belanghebbenden nog mogelijkheden voor bezwaar.

U kunt hier meer over lezen op de pagina ‘Mijn buren gaan (ver)bouwen’.

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, heeft u een informatieplicht. Dit betekent dat u moet melden bij de gemeente wanneer u begint met bouwen (bouwmelding). Na goedkeuring mag u starten met bouwen of verbouwen. Bent u klaar met bouwen of verbouwen? Dan meldt u dit ook bij de gemeente (gereedmelding).  

De bouwmelding moet uiterlijk vier weken voor u met de bouw start bij de gemeente binnen zijn. Zonder deze melding mag u niet beginnen. De gereedmelding moet uiterlijk twee weken voor u het gebouw wilt gebruiken helemaal in orde zijn. Bij akkoord mag u het bouwwerk in gebruik nemen. Ook dit kunt u doen in het Omgevingsloket

Als uw bouwwerk onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) valt, zal de kwaliteitsborger tijdens het bouwen of verbouwen de bouw controleren en kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt, anders doet de gemeente dit. Als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen. De gemeente kan dus tijdens de bouw controles uitvoeren en waar nodig handhaven. 

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen/initiatieven is natuurlijk niet nieuw, maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van participatie. Wanneer u na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente moet u aangeven of u de omgeving/omwonenden heeft betrokken bij uw initiatief. De gemeente weegt participatie mee in de besluitvorming over uw initiatief: wie u heeft betrokken, hoe u hen heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Het is dus belangrijk dat u uw omgeving vertelt dat u gaat (ver)bouwen.