Intake- en omgevingstafel

Heeft u (ver)bouw plannen? Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? Heeft uw plan een grote impact op de omgeving? In dat geval is het raadzaam om uw plannen van tevoren met de gemeente te bespreken. Dit doet u door middel van een vooroverleg. U voorkomt hiermee verrassingen tijdens de aanvraagprocedure en versnelt de aanvraagprocedure. Daardoor hoeft u minder lang te wachten op een vergunning. Tijdens het vooroverleg maken we onderscheid tussen de intake- en omgevingstafel.

Intaketafel

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning indient, kunt u een advies krijgen over uw plan. Aan de intaketafel onderzoekt de gemeente of uw plan wenselijk is en of het past in de omgeving. De intaketafel is bedoeld voor de complexere en grotere initiatieven. Uw initiatief wordt behandeld door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat.

De gemeente streeft ernaar om uw initiatief in ongeveer acht weken af te handelen. Dit hangt af van de grootte en complexiteit van de aanvraag.

Omgevingstafel

De omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat u de vergunning aanvraagt. Bij de omgevingstafel gaat u in gesprek met alle gesprekspartners die voor uw initiatief belangrijk zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, de provincie, de omgevingsdienst, de veiligheidsregio en inwoners en ondernemers uit de omgeving. Samen met deze partijen gaan we op zoek naar de beste manier om uw plan te realiseren en uw aanvraag voor te bereiden.  Aan de omgevingstafel wordt duidelijk welke kaders en regels gelden en wat de haalbaarheid van uw plan is. Dit zorgt voor een goede basis voor het aanvragen van een vergunning zodat deze sneller verleend kan worden.  

Vaak keert een plan meerdere keren terug aan de omgevingstafel. Maar per plan moet beoordeeld worden of er minder of meer omgevingstafels wenselijk zijn. Het kan dus per plan verschillen hoeveel omgevingstafels worden georganiseerd. De omgevingstafel kent over het algemeen drie rondes. 

Tijdens het eerste gesprek komen alle betrokkenen voor het eerst samen. Natuurlijk wordt er dus gestart met kennismaken. Als initiatiefnemer krijgt u de gelegenheid uw plan toe te lichten. Wat is het plan? Waar gaat het komen? Wanneer? En wat biedt het de buurt?  

Tijdens deze ronde bespreken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling op de locatie. We leggen uit wat op dit moment de mogelijkheden zijn. Hierna verkennen we gezamenlijk wat de belangen, zorgen en kansen zijn voor een ontwikkeling op de locatie. Het gesprek zal dus gaan over het verkennen en definiëren van de kaders waarbinnen het initiatief gerealiseerd kan worden.  

Zo komt u te weten waar rekening mee moet worden gehouden bij het verder uitwerken van uw plan. Denk bijvoorbeeld aan criteria vanuit het omgevingsplan, water, geluid, milieu, gezondheid en natuur. Bij conflicterende criteria, kunnen die direct aan tafel worden besproken en kunnen gezamenlijk oplossingen worden aangedragen. 

Op basis van alle informatie van de eerste omgevingstafel zijn er uitgangspunten beschreven. Als initiatiefnemer gebruikt u deze informatie en uitgangspunten voor het maken van een globaal plan. Dit noemen we het concept ontwerp.  

Tijdens de tweede omgevingstafel wordt dit ontwerp voorgelegd en praten we met elkaar over dit resultaat. De uitkomsten van dit gesprek vormen de kaders voor de initiatiefnemer om te komen tot een definitief ontwerp. 

Tijdens de derde omgevingstafel leggen we het definitief ontwerp voor en praten we met elkaar over dit resultaat. Dit resultaat wordt daarna verder uitgewerkt, zodat de initiatiefnemer de aanvraag kan opstellen en indienen via het Omgevingsloket.  

Buiten de overleggen aan de omgevingstafel, overlegt u zelf met de burenen andere belanghebbenden. Aan de omgevingstafel kunt u hierover vertellen en kunt u hier ook vragen over krijgen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen ook aan de omgevingstafel zitten, als hun inbreng van belang is.

De gesprekken aan de omgevingstafel leveren aan het eind een integraal advies op, waarmee de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u meer informatie vinden op de pagina 'omgevingsvergunning'.

Als de omgevingstafel positief is over uw initiatief, dan is de kans groot dat u een vergunning krijgt. Maar u kunt geen rechten ontlenen aan de omgevingstafel. Doorgaans behandelt de gemeente uw aanvraag in acht weken. In sommige gevallen is de beslistermijn langer. Ook kan het zijn dat de gemeenteraad een rol in de procedure van het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft. Afhankelijk van de procedure zijn er daarna voor belanghebbenden nog mogelijkheden voor bezwaar/ zienswijzen en beroep.  

Uw initiatief op tafel

Op de pagina 'Verken uw idee' leest u hoe u ervoor zorgt dat uw initiatief op de intake- en omgevingstafel wordt besproken.

Handig om te weten

  • Als uw plan wenselijk is, betekent dit niet dat er ook daadwerkelijk een vergunning wordt verleend. De afweging op haalbaarheid (dus of uw plan voldoet aan de regels) wordt op een later moment gemaakt aan de omgevingstafel. De intaketafel is nog géén vergunningaanvraag. 
  • De uitkomst van de omgevingstafel is een advies over de haalbaarheid van uw plan. Dit is geen besluit waartegen u in bezwaar of beroep kunt gaan. Ook geeft de uitkomst van de omgevingstafel geen rechten en plichten in het vervolgtraject. Een positief advies is dan ook geen garantie dat de eventueel benodigde vergunningen zullen worden verleend of de benodigde omgevingsplanwijziging wordt doorgevoerd.