Omgevingsplan

Als de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente in Nederland voortaan één omgevingsplan. De keuzes die worden gemaakt in de omgevingsvisie worden verder uitgewerkt in het omgevingsplan.

Wat staat er in een omgevingsplan?

In het omgevingsplan staan alle regels over wat we in onze gemeente kunnen zien en ervaren: de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over de lucht, water, bodem en natuur. Of regels over objecten, zoals wegen, gebouwen en leidingen. De regels in het omgevingsplan gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente.

In het omgevingsplan moeten uiteindelijk alle regels over de fysieke leefomgeving bij elkaar komen te staan. Deze regels staan nu nog in bestemmingsplannen, bepaalde verordeningen en beleidsregels. Ook komen er straks in het omgevingsplan rijksregels waar de gemeente over mag beslissen. Deze regels worden uiteindelijk samengebracht in het omgevingsplan. Het bij elkaar brengen van deze regels in een omgevingsplan zorgt voor een beter overzicht van alle regels.

Wanneer is het omgevingsplan klaar?

Met de invoering van de Omgevingswet krijgt de gemeente een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. Dit omgevingsplan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente om tot een volledig omgevingsplan. De gemeente heeft tot uiterlijk 2032 de tijd om het omgevingsplan te maken. Het is namelijk veel werk om alle regels over de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan te zetten en ervoor te zorgen dat ze digitaal goed beschikbaar komen. Via het nieuwe Omgevingsloket kunt u de regels van het omgevingsplan bekijken.

Hoe verloopt het wijzigen van het omgevingsplan?

Op verschillende momenten kunt u invloed hebben op het wijzigen van het omgevingsplan. Hieronder leest u meer over de verschillende stappen en wanneer u invloed heeft en wat u dan kunt doen.

De gemeente kan op eigen initiatief het omgevingsplan herzien of wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid. Maar ook op verzoek kan het omgevingsplan door de gemeente herzien of gewijzigd worden. Op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’ kunt u zien of het omgevingsplan op dit moment herzien of gewijzigd wordt. 

Als het besloten wordt het omgevingsplan te wijzigen, maakt de gemeente een ontwerp van het omgevingsplan. Als onderdeel van het ontwerp van het omgevingsplan kunnen er nadere kaders worden gesteld voor het ontwerp door de gemeenteraad.

Mogelijk is er tijdens het ontwerpen van het omgevingsplan sprake van een voorontwerp van het omgevingsplan. Het maken van een voorontwerp biedt een extra stap om advies in te winnen. In de bekendmaking van het voorontwerp staat de periode waarin en manier waarop eenieder kan reageren op het voorontwerp. De bekendmaking kunt u vinden op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’.  

Voordat de gemeente het uiteindelijke ontwerp ter inzage legt, moet de gemeente belanghebbenden betrekken. Dit noemen we participatie. Hoe participatie plaats vindt, kunt u zien in de bekendmaking van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Hiervoor kunt u de pagina ‘Officiële bekendmakingen’ raadplegen. U kunt zich ook aanmelden voor Berichten over uw Buurt. U blijft dan op de hoogte omdat u een e-mail krijgt over bekendmakingen in uw buurt. 

U kunt uw mening geven over een ontwerp omgevingsplan via een zienswijze. Een zienswijze is een reactie op een ontwerp besluit dat ter inzage ligt. Het indienen van een zienswijze maakt onderdeel uit van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van een besluit. Een ontwerp omgevingsplan is dus nog niet vastgesteld. 

Het ontwerp omgevingsplan is 6 weken lang in te zien bij de gemeente en via het Omgevingsloket. In de bekendmaking staat de periode waarin eenieder zijn mening (zienswijze) kan geven over het plan. Hierin wordt ook uitgelegd hoe u een zienswijze kunt indienen. De bekendmaking vindt u op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’.   

Op basis van de uitkomsten van de zienswijzen, wordt een definitief voorstel opgesteld met bijbehorende beantwoording van de zienswijzen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook alle ingediende zienswijzen staan dan op de agenda.  De gemeenteraad gaat hierover in debat met het college van burgemeester en wethouders en eventuele insprekers. 

Is de gemeenteraad het eens met een zienswijze? Het kan zijn dat de gemeenteraad het ontwerp van het omgevingsplan dan aanpast via een amendement. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over het te wijzigen omgevingsplan en stelt de (geamendeerde) wijziging vast. 

De gemeenteraad kan de bevoegdheid delen om het omgevingsplan vast te stellen/ te wijzigen delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dan zal het voorstel niet worden besproken in de gemeenteraad. U kunt dan nog wel steeds een zienswijze indienen (stap 3).  

De aangenomen amendementen worden doorgevoerd in het ontwerpbesluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd. Als het omgevingsplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’.

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. In de bekendmaking leest u wanneer en op welke manier u een beroep tegen het plan kunt indienen. 

Als er geen beroep meer open staat tegen het omgevingsplan, is het plan onherroepelijk. Er zijn dan geen inspraakmogelijkheden meer. Een wijziging van het omgevingsplan treedt in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De gemeente kan ook een later tijdstip van inwerkingtreden opnemen in het omgevingsplan. De regels van het omgevingsplan komen vervolgens in het Omgevingsloket te staat. Iedereen kan zo op een kaart zien welke regels waar gelden.

Op de pagina ‘Officiële bekendmakingen’ ziet u de officiële bekendmakingen van de gemeente, zoals een vergunning voor verbouwing of het wijzigen van het omgevingsplan.  U kunt zich ook aanmelden voor Berichten over uw Buurt. U blijft dan op de hoogte omdat u een e-mail krijgt over bekendmakingen in uw buurt.  

Hoelang duurt het wijzigen van het omgevingsplan?  

De herziening van het omgevingsplan vraagt om een zorgvuldige procedure. De grootte van de wijziging bepaalt de duur. Meestal duurt het minimaal zes maanden, maar vaak een jaar of nog langer.