Stationsomgeving Bunnik

Categorieën

  • Bunnik

Er liggen kansen om de omgeving van het station, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt om te vormen tot een gebied voor wonen, werken, mobiliteit en andere voorzieningen. De grondeigenaren, inwoners, woningcorporaties andere betrokken en de gemeente Bunnik werken aan een visie voor de toekomst van de stationsomgeving Bunnik. In de toekomst biedt de omgeving van station Bunnik en het gebied De Twaalf Apostelen ruimte om te wonen in Bunnikse buurtjes. De nieuwe stationsbuurt wordt een groener woon-werkgebied waar ook andere functies een plek kunnen krijgen.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en belangrijke updates? Meld u aan voor de nieuwsbrief Stationsomgeving Bunnik.

Aanmelden nieuwsbrief

Dit zijn de plannen voor de omgeving

Wethouder Hilde de Groot en Maartje Luisman (stedenbouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw) vertellen in onderstaande video meer over de plannen voor de nieuwe stationsbuurt.

De ontwikkeling van de stationsomgeving Bunnik biedt mogelijkheden voor inwoners én ondernemers. De nieuwe invulling van de omgeving en dit regionale vervoersknooppunt is bedoeld om het gebied en de gemeente Bunnik een economische impuls te geven met ruimte voor nieuwe voorzieningen en woningen. De gemeente Bunnik biedt de beste woon-leefomgeving van de provincie Utrecht en wil deze positie ook in de toekomst houden.

De toekomstvisie voor de stationsomgeving van Bunnik beschrijft in grote lijnen hoe het gebied eruit kan komen te zien. Er ligt nog geen uitgewerkt plan. De visie is wel een belangrijk begin van de planvorming.

De gemeenteraad zou de gebiedsvisie al eerder bespreken (maart 2023), maar helaas was een oude versie van het stuk met de raadsleden gedeeld en online gezet. Dat hebben we natuurlijk zo snel mogelijk recht gezet. Op deze website staat de meest actuele versie (zie ‘Documenten’). De gemeenteraad besprak de gebiedsvisie in het Open Huis en de raadsvergadering van mei 2023 (zie de raadsagenda). 

De gemeenteraad heeft besloten om de gebiedsvisie Stationsomgeving als basis te gebruiken voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en hiervoor bouwstenen vast te stellen. De komende jaren werken we samen met omwonenden, bedrijven, eigenaren en wellicht toekomstige bewoners aan deze uitwerking, zoals een stedenbouwkundig plan. Het wordt dan steeds duidelijk hoe en wanneer de stationsomgeving Bunnik opnieuw wordt ingericht voor vervoer, werken, wonen en andere voorzieningen en wat daarvoor nodig is.

Het visiedocument kunt u terugvinden onder 'Documenten' op deze pagina.

De inbreng, mening en ideeën van inwoners, ondernemers en reizigers zijn belangrijk om tot een goed plan te komen. Voor iedereen die iets wil bijdragen of meer wil weten, zijn er verschillende mogelijkheden zoals bijeenkomsten en gesprekken.

Daarnaast was er een groep direct betrokken omwonenden en ondernemers die met de ontwerpers meedenken over de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving.

In juni 2022 gingen de plannenmakers de straat op om met mensen te spreken over de toekomstvisie. Mensen die meer wilden weten over de herontwikkeling en het proces waren welkom op de Boomgaarddag juli 2022.

De komende jaren werken we samen met omwonenden, bedrijven, eigenaren, inwoners en wellicht toekomstige bewoners aan de ontwikkeling van de Stationsomgeving Bunnik. Wilt u  meedenken en meewerken aan deze transformatie. Opgeven als ‘meedenkers’kan door een mail te sturen naar stationsomgeving@bunnik.nl. De plannenmakers nemen dan contact met u op en informeren u over het vervolg.

De gemeente Bunnik werkt samen met Koninklijke BAM Groep en woningcorporaties Portaal en LEKSTEDEwonen aan de plannen.* Hierbij worden ook NS en Prorail betrokken en uiteraard ook de bedrijven in het plangebied en de omwonenden van de stationsomgeving.

Het ontwerpteam SVP Stedenbouw en Architectuur, OKRA Landschapsarchitecten en CROSS Architecture werkt in opdracht van grondeigenaren en de gemeente aan de gebiedsvisie. Hiervoor voeren de plannenmakers, ontwerpers en eigenaren gesprekken met betrokkenen over belangrijke thema’s voor de toekomst, zoals wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid.

 

* Certitudo Capital was een van de samenwerkingspartners. Augustus 2023 hebben zij zich vanwege veranderende marktomstandigheden teruggetrokken en september 2023 is het faillissement uitgesproken.

Stand van zaken

Bij het maken van een plan voor de toekomst van de Stationsomgeving Bunnik werken verschillende partijen samen. Op 8 maart ondertekenden BAM Groep, LEKSTEDEwonen, Portaal en gemeente Bunnik hiervoor de samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn verschillende verschillende afspraken vastgelegd, onder andere over de wijze van samenwerken, verantwoordelijkheden en verwachtingen van de partijen en een globale planning. Dit alles met als doel om de komende ontwikkelingsfase zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De partijen en ontwerpers gaan samen met de eigenaren in het gebied, ondernemers, omwonenden en (toekomstige) bewoners aan de slag om een masterplan te maken. Dat betekent dat er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. Waar kunnen welk soort woningen en bedrijven komen? Hoe kan het gebied groener en duurzamer worden? Hoe zorgen we voor de aansluiting op Bunnik? Tegelijkertijd wordt de financiële haalbaarheid verder onderzocht. Ook wordt er gewerkt aan een ontwikkelstrategie, die de basis vormt voor een gefaseerde realisatie. Dit alles vormt het masterplan dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Bunnik.

In mei 2023 heeft de gemeenteraad van Bunnik de bouwstenen vastgesteld die als basis dienen voor een toekomstplan voor de Stationsomgeving. Dat plan moet nu worden uitgewerkt door stedenbouwkundigen, architecten en landschapsontwerpers. Om te komen tot een goede keuze voor deskundige plannenmakers is een aanbesteding uitgeschreven. Zo’n aanbesteding is verplicht en verloopt volgens strenge Europese regels. Met de kennis uit de eerdere stappen zijn er eisen geformuleerd waaraan de ontwerpers moeten voldoen.

Uiteindelijk bleek het team van SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA landschapsarchitecten en Cross architecten de beste papieren van de zeven bureaus te hebben. Misschien komen deze namen u bekend voor? Dat klopt, want zij hebben ook samengewerkt aan de gebiedsvisie en het ontwikkelen van de bouwstenen. Het was niet vanzelfsprekend dat deze partijen ook de volgende stap gaan zetten. Omdat zowel kennis als kunde en de voorgestelde aanpak goed aansloten, viel de keuze voor het vervolg opnieuw op deze partijen. Bovendien heeft dit team van ontwerpers een goed beeld en veel ervaring bij de samenwerking met belanghebbenden.

Hoe zit het met de vastgestelde gebiedsvisie en de bouwstenen? Hoe kan en wordt het gebied verandert van een bedrijventerrein naar een gebied om te wonen, te werken en te verblijven? Hoe wordt hier komende jaren samen met bewoners, bedrijven en betrokkenen aan verder gewerkt?

Tijdens twee avonden zijn we hierover in gesprek gegaan. Op 6 juni was er een bewonersbijeenkomst in het gemeentehuis. Op 20 juni was er een bijeenkomst voor ondernemers in Locatie78. Naast een plenair deel (algemene toelichting en vraaggesprekken) was er veel ruimte voor individuele gesprekken en vragen. Bij de ontwerpers, de wethouder en betrokken ambtenaren konden de bezoekers terecht met al hun vragen. Verschillende mensen lieten vragen en opmerkingen achter of gaven aan dat zij in de toekomst graag willen meedenken over de transformatie van De 12 Apostelen en omgeving.

De verslagen van beide bijeenkomsten en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u bij 'Nieuws en documenten'. Hier staan ook de panelen die tijdens de bijeenkomsten te zien waren.

De gemeenteraad heeft besloten om de gebiedsvisie Stationsomgeving als basis te gebruiken voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en hiervoor bouwstenen vast te stellen. De komende jaren werken we samen met omwonenden, bedrijven, eigenaren en wellicht toekomstige bewoners aan deze uitwerking, zoals een stedenbouwkundig plan. Het wordt dan steeds duidelijk hoe en wanneer de stationsomgeving Bunnik opnieuw wordt ingericht voor vervoer, werken, wonen en andere voorzieningen en wat daarvoor nodig is.

De gemeenteraad zou de gebiedsvisie al eerder bespreken (maart 2023), maar helaas was een oude versie van het stuk met de raadsleden gedeeld en online gezet. Dat hebben we natuurlijk zo snel mogelijk recht gezet. Op deze website staat de meest actuele versie (zie ‘Documenten’). De gemeenteraad besprak de gebiedsvisie in het Open Huis en de raadsvergadering van mei 2023 (zie de raadsagenda). 

In juni 2022 gingen de plannenmakers de straat op om met mensen te spreken over de toekomstvisie. Mensen die meer wilden weten over de herontwikkeling en het proces waren welkom op de Boomgaarddag juli 2022.

Straatinterviews

Medewerkers van de betrokken partijen, ontwerpers en ambtenaren spraken met meer dan 60 voorbijgangers en bewoners over hun wensen voor het gebied. Zowel rond het station als in het centrum van Bunnik wilden mensen graag hun mening geven

Boomgaarddag

Meer dan 50 mensen lieten zich informeren over de toekomstvisie voor de stationsomgeving. Ook deelden zij hun wensen en ideeën voor het gebied. Het was een geslaagde dag, waarin veel informatie is opgehaald.

Alle seinen staan op groen om de komende maanden met grondeigenaren, woningcorporaties en andere stakeholders een visie te maken voor de toekomst van het Bunniks stationsgebied. Er liggen kansen om de stationsomgeving, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt te ontwikkelen tot een gebied voor wonen, werken en andere voorzieningen. Hoe daaraan het best invulling kan worden gegeven, dat brengen de betrokken partijen samen met andere belanghebbenden de komende maanden in kaart. In een Intentieovereenkomst geven de partijen aan dat zij ernaar streven om komende zomer een concept-visiedocument gereed te hebben.