Samenwerkingsovereenkomst Stationsomgeving Bunnik ondertekend

Bij het maken van een plan voor de toekomst van de Stationsomgeving Bunnik werken verschillende partijen samen. Er zijn mogelijkheden om in het gebied woningen te bouwen en meer park en groen toe te voegen. Door de combinatie van bedrijven en dienstverlening en verschillende soorten woningen ontstaat er een woon-werkgebied. Op 8 maart ondertekenden BAM Groep, LEKSTEDEwonen, Portaal en gemeente Bunnik hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Een groener woon-werkgebied

De nieuwe Stationsomgeving Bunnik wordt een gebied om te wonen en te werken. Een groener woon-werkgebied én met ruimte voor andere functies. In mei 2023 heeft de gemeenteraad bouwstenen vastgesteld en besloten dat de gebiedsvisie Stationsomgeving als basis dient voor de uitwerking in een masterplan.

In de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de Stationsomgeving Bunnik hebben de vier partijen verschillende afspraken vastgelegd. Onder andere over de wijze van samenwerken, verantwoordelijkheden en verwachtingen van de partijen en een globale planning. Dit alles met als doel om de komende ontwikkelingsfase zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

We willen onder andere betaalbare woningen bouwen, zoals sociale huurwoningen voor starters en voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Dan is het verstandig om de woningcorporaties LEKSTEDEwonen en Portaal vanaf het begin te betrekken bij de verdere planvorming, aangezien corporaties de aangewezen partijen zijn om sociale huurwoningen te realiseren.

Aan de slag

De partijen en ontwerpers gaan samen met de eigenaren in het gebied, ondernemers, omwonenden en (toekomstige) bewoners aan de slag om een masterplan te maken. Dat betekent dat er wordt gewerkt aan een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan. Waar kunnen welk soort woningen en bedrijven komen? Hoe kan het gebied groener en duurzamer worden? Hoe zorgen we voor de aansluiting op Bunnik? Tegelijkertijd wordt de financiële haalbaarheid verder onderzocht. Ook wordt er gewerkt aan een ontwikkelstrategie, die de basis vormt voor een gefaseerde realisatie. Dit alles vormt het masterplan dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Bunnik.