Opvang vluchtelingen

De gemeente Bunnik en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) willen een kleinschalige opvang van vluchtelingen realiseren in Bunnik. Er is landelijk een groot tekort aan opvangplaatsen. De nood is hoog en daarom wil de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. De opvang komt aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik en biedt straks ruimte aan 90 vluchtelingen.  

In een van deze panden (nummer 4) verblijven nu ruim 40 Oekraïense vluchtelingen en zij kunnen daar blijven. Volgens de huidige planning kan de opvang van vluchtelingen eind 2024 starten. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen. 

Stand van zaken

Er worden diverse stappen gezet om te komen een voorstel en besluit over de opvang van vluchtelingen. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft op 28 november een voorlopig besluit genomen over een kleinschalige opvang van vluchtelingen in de gemeente Bunnik. Het college is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot overeenstemming gekomen over de opvang van 90 vluchtelingen aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik.

De gemeente Bunnik en het COA willen inwoners, organisaties en bedrijven informeren over deze opvanglocatie. Op woensdag 13 december is er van 15.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Naast plenaire sessies met de wethouder, medewerkers van het COA en van de gemeente, kunnen de bezoekers ook in gesprek met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik.

Voor deze informatiebijeenkomsten hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Het voorlopige collegebesluit wordt begin volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer dit plaatsvindt is (mede) afhankelijk van de agendacommissie gemeenteraad.

U vindt de raadsagenda en stukken op www.bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl  

Het vervolg is afhankelijk van de verdere besluivorming en goedkeuring door de gemeenteraad.

Volgens de huidige planning kan de opvang van vluchtelingen eind 2024 starten. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen.

Veelgestelde vragen

De vluchtelingen die naar Bunnik komen hebben soms al een verblijfsvergunning of zijn nog bezig met de asielaanvraag procedure. Ze komen uit verschillende landen. Het gaat om alleengaanden, koppels en gezinnen.

Bij uitzondering kunnen er ook een enkele vluchteling uit zogeheten 'veilige landen' kunnen komen. Deze vluchtelingen komen in een aparte versnelde procedure met opvang in een sober regime in Ter Apel en Budel-Cranendonk, alleen deze aanpak is nog nog niet volledig sluitend.

Er kunnen ook kinderen komen. Geprobeerd wordt om het aantal leerplichtige kinderen in de basisschoolleeftijd te beperken. Omdat het in Bunnik om een kleinschalige opvanglocatie gaat kan er geen goed taalonderwijs worden georganiseerd. Daarvoor is een bepaald aantal kinderen nodig. Een aantal wat in Bunnik niet wordt gehaald.

Ieder jaar krijgt de gemeente Bunnik een taakstelling opgelegd door het rijk om vluchtelingen te huisvesten die een verblijfsvergunning hebben gekregen: de zogenaamde ‘statushouders’. In Bunnik gaat het in 2023 om 44 personen. Dit aantal staat los van de vluchtelingenopvang. Het is niet zo dat we door deze opvanglocatie meer of minder statushouders zouden moeten huisvesten dan zonder opvanglocatie.

In de gemeente Bunnik zijn diverse nieuwbouwprojecten in voorbereiding, van grotere locaties (Kersenweide en Stationsomgeving) tot kleinere locaties. Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.bunnik.nl/projecten.

Dit is voor een periode van maximaal 15 jaar. De gemeente maakt afspraken met het COA over wat er hierna met de panden gebeurt. Dit met het oog op de herontwikkeling van de stationsomgeving. Het uitwerken van deze afspraken is onderdeel van de verkenning.

In verschillende stappen wordt de opvang van vluchtelingen in Bunnik onderzocht en uitgewerkt. Zie hiervoor ook de stand van zaken.

Wij verwachten steeds meer informatie te kunnen geven per fase. Deze pagina wordt daarom regelmatig geactualiseerd.