Opvang vluchtelingen

NIEUWS: Op 8 februari heeft de gemeenteraad van Bunnik unaniem ingestemd met de komst van de kleinschalige opvanglocatie voor vluchtelingen. 

De gemeente Bunnik en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) willen een kleinschalige opvang van vluchtelingen realiseren in Bunnik. Er is landelijk een groot tekort aan opvangplaatsen. De nood is hoog en daarom wil de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. De opvang komt aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik en biedt straks ruimte aan 90 vluchtelingen.  

In een van deze panden (nummer 4) verblijven nu ruim 40 Oekraïense vluchtelingen en zij kunnen daar blijven. Het COA verwacht dat de opvang van vluchtelingen begin 2025 kan starten. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen. 

Stand van zaken

Er worden diverse stappen gezet om te komen een voorstel en besluit over de opvang van vluchtelingen. 

De gemeente Bunnik onderzoekt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de mogelijkheden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Bunnik. Het COA en de gemeente verkennen of dit mogelijk is en hoe dit het beste kan. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en omvang van de gemeente Bunnik.

Op grond van de voorgenomen spreidingswet zou de gemeente Bunnik ongeveer 70 vluchtelingen moeten opvangen. Dit aantal is ook het uitgangspunt in de verkennende gesprekken met het COA.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik heeft op 28 november 2023 een voorlopig besluit genomen over een kleinschalige opvang van vluchtelingen in de gemeente Bunnik. Het college is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tot overeenstemming gekomen over de opvang van 90 vluchtelingen aan de Regulierenring 4 en 22 in Bunnik.

De gemeente Bunnik en het COA willen inwoners, organisaties en bedrijven informeren over deze opvanglocatie.

Op maandag 11 december 2023 was er een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Locatie78.

Op woensdag 13 december 2023 waren er twee informatiebijeenkomsten voor alle belangstellenden in het gemeentehuis. Naast plenaire sessies met de wethouder en medewerkers van het COA en de gemeente, konden de bezoekers ook in gesprek met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. 

Van deze bijeenkomsten is een kort verslag gemaakt met vragen en antwoorden. Deze vindt u bij 'Nieuws en documenten'.

Het voorlopige collegebesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt een besluit op 8 februari. Voorafgaand op de besluitvorming is het voorstel besproken tijdens de volgende raadsavonden: 

  • 25 januari - informatieavond om 19.30 uur
    De informatieavond heeft als doel om informatie op te halen vanuit het gemeentehuis en vanuit de samenleving. Voor de informatieavond kunnen belangstellenden zich aanmelden om met de raad in gesprek te gaan.Tijdens deze avond worden geen standpunten ingenomen. 

  • 1 februari - politieke avond om 19.30 uur
    Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming). Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken  (drie minuten). 

Besluitvorming gemeenteraad:
Op de raadsvergadering van 8 februari is geen inspraak meer mogelijk. De gemeenteraad neemt dan een besluit. Zie ook https://bunnik.bestuurlijkeinformatie.nl

Op 8 februari heeft de gemeenteraad van Bunnik unaniem ingestemd met de komst van de kleinschalige opvanglocatie voor vluchtelingen. 

Met de unanieme besluitvorming en goedkeuring door de gemeenteraad kunnen de volgende stappen worden gezet om de opvang te realiseren. Het college neemt allereerst een definitief besluit en er wordt een bestuursovereenkomst gesloten met het COA.

Het COA gaat de benodigde vergunningen aanvragen en daarna worden de twee panden verbouwd. Het COA verwacht dat vanaf begin 2025 de eerste vluchtelingen worden opgevangen. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen.

Komende periode wordt de directe omgeving en de Bunnikse samenleving betrokken bij de verdere planvorming. Er komen dan ook meer bijeenkomsten. Zo wordt er een klankbordgroep met omwonenden en omliggende bedrijven gevormd, waar zaken besproken kunnen worden. 

Op basis van de huidige planning verwacht het COA dat vanaf begin 2025 de eerste vluchtelingen worden opgevangen. 

De daadwerkelijke start is mede afhankelijk van de voortgang van de verbouwing. 

Veelgestelde vragen

Ja. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2023 een voorlopig collegebesluit genomen. Dit besluit is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft op 7 februari 2024 unaniem ingestemd met het realiseren van een kleinschalige opvanglocatie.

Op basis van het raadsbesluit neemt het college een definitief besluit en wordt er een overeenkomst met het COA gesloten.

De vluchtelingen die naar Bunnik komen hebben soms al een verblijfsvergunning of zijn nog bezig met de asielaanvraag procedure. Ze komen uit verschillende landen. Het gaat om alleengaanden, koppels en gezinnen. Door het COA vindt er een voorselectie plaats op een grotere opvanglocatie. Omdat het in Bunnik om een kleine locatie gaat, vraagt het meer zelfredzaamheid van de mensen. 

Bij uitzondering kunnen er ook enkele vluchtelingen uit zogeheten 'veilige landen' komen. Deze vluchtelingen komen in een aparte versnelde procedure met opvang in een sober regime in Ter Apel en Budel-Cranendonk, alleen deze aanpak is nog nog niet volledig sluitend.

Er kunnen ook kinderen komen. Geprobeerd wordt om het aantal leerplichtige kinderen in de basisschoolleeftijd te beperken.Voor het organiseren van goed taalonderwijs is een bepaald aantal kinderen nodig. Omdat het in Bunnik om een kleinschalige opvanglocatie gaat, zal het aantal in Bunnik niet worden gehaald.

Ieder jaar krijgt de gemeente Bunnik een taakstelling opgelegd door het rijk om vluchtelingen te huisvesten die een verblijfsvergunning hebben gekregen: de zogenaamde ‘statushouders’. In Bunnik gaat het om 35 personen in 2023. Dit aantal staat los van de vluchtelingenopvang. Het is niet zo dat we door deze opvanglocatie meer of minder statushouders moeten huisvesten dan zonder deze opvanglocatie.

In de gemeente Bunnik is inderdaad een tekort aan (betaalbare) woningen en er wordt hard aan gewerkt om meer woningen te realiseren. Zo zijn er diverse nieuwbouwprojecten in voorbereiding, van grotere locaties (Kersenweide en Stationsomgeving) tot kleinere locaties. Kijk voor meer informatie over deze projecten op www.bunnik.nl/projecten.

Hiervoor werken de gemeente en het COA samen met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. Ook de ideeën, inbreng en medewerking van inwoners, ondernemers en organisaties is hierbij belangrijk. Zo kunnen we de vluchtelingen die hier komen, samen een warm welkom geven. Komende periode wordt de directe omgeving en de Bunnikse samenleving betrokken bij de verdere planvorming.

Wilt u ook bijdragen, stuur dan een mail naar opvangvluchtelingen@bunnik.nl

De Spreidingswet heeft geen gevolgen voor de kleinschalige opvang van vluchtelingen in Bunnik. De gemeente Bunnik wil haar verantwoordelijkheid nemen in het probleem van te weinig opvangplekken in Nederland en is hiermee al bezig op deze locatie. Voor het aantal bedden voor vluchtelingen is gekeken naar de capaciteit van de gebouwen en naar de draagkracht van de Bunnikse samenleving. De opvang aan de Regulierenring krijgt 90 bedden van het COA en ook de 40 Oekraïense vluchtelingen kunnen er blijven. Dit is de inbreng van Bunnik aan de provinciale opgave. Leer er meer over in dit nieuwsbericht.

Sinds 1 februari 2024 is de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (Spreidingswet) in werking getreden. Het doel van deze veelbesproken wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van de asielopvang over provincies en gemeenten. De opgave voor de provincies is tot stand gekomen op basis van het aantal inwoners, de sociaaleconomische status van de gemeenten en het aantal al aanwezige opvangplekken. Op basis hiervan moet de Provincie Utrecht in totaal 8.207 opvangplekken regelen. Het Rijk heeft ook indicatief aangegeven wat dit betekent voor gemeenten. Voor de gemeente Bunnik gaat het dan indicatief om 111 opvangplekken.  

Dit is voor een periode van maximaal 15 jaar. De gemeente maakt afspraken met het COA over wat er hierna met de panden gebeurt. Dit met het oog op de herontwikkeling van de Stationsomgeving Bunnik. Het uitwerken van deze afspraken was onderdeel van de verkenning en blijft het uitgangspunt na de besluitvorming. 

Het COA verwacht dat opvang begin 2025* kan starten en dat dan de eerste vluchtelingen komen. Voor die tijd moet er nog veel gebeuren.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaat het COA de benodigde vergunningen. Hierbij is er mogelijkheid voor bezwaar en beroep. De panden moeten daarna nog worden verbouwd en dat gebeurt in twee fasen: eerst nummer 22 in 2024 en daarna nummer 4 in 2025. De vluchtelingen komen begin 2025 dan ook niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen.

* November 2023 had het COA de verwachting (planning) dat de opvang op zijn vroegst eind 2024 kon starten. Dit is bijgesteld.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvanglocatie; dagbesteding, ondersteuning, scholing, toeleiding naar werk en vrijwilligerswerk. Op de locatie zijn 24 uur per dag mensen van het COA aanwezig. Pas als vluchtelingen hun status krijgen en gekoppeld worden aan een gemeente, is de gemeente verantwoordelijk net als voor alle andere inwoners.

De opvanglocatie komt aan de Regulierenring. Deze locatie ligt op bedrijventerrein 'De Twaalf Apostelen' en maakt onderdeel uit van de Stationsomgeving Bunnik.

Er liggen kansen om de omgeving van het station, het bedrijventerrein en het vervoersknooppunt om te vormen tot een gebied voor wonen, werken, mobiliteit en andere voorzieningen. In mei 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de gebiedsvisie Stationsomgeving als basis te gebruiken voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en hiervoor bouwstenen vast te stellen. Meer informatie staat op de projectpagina Stationsomgeving Bunnik.

Antwoorden op vragen en reacties staan in de verslagen van de informatiebijeenkomsten (december 2023). U vindt de verslagen bij 'Nieuws en documenten'.

De veelgestelde vragen en de projectpagina worden regelmatig geactualiseerd.

In verschillende stappen wordt de opvang van vluchtelingen in Bunnik onderzocht en uitgewerkt en over besloten. Zie hiervoor ook de stand van zaken.

Wij verwachten steeds meer informatie te kunnen geven per fase. Deze pagina wordt daarom regelmatig geactualiseerd.