Wat betekent de Spreidingswet voor Bunnik?

Sinds 1 februari is de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (Spreidingswet) in werking getreden. Het doel van deze veelbesproken wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van de asielopvang over provincies en gemeenten. Wat betekent dit voor de gemeente Bunnik? 

Opvangplekken Provincie Utrecht 

De Rijksoverheid heeft de verdeling van de plekken over de provincies bekendgemaakt en ook de indicatieve verdeling per gemeente. De opgave voor de provincies is tot stand gekomen op basis van het aantal inwoners, de sociaaleconomische status van de gemeenten en het aantal al aanwezige opvangplekken. Op basis hiervan moet de Provincie Utrecht in totaal 8.207 opvangplekken regelen. Het Rijk heeft ook indicatief aangegeven wat dit betekent voor gemeenten. Voor de gemeente Bunnik gaat het dan om 111 opvangplekken.  

Provinciale samenwerking om taakstelling te halen 

De Provincie Utrecht moet samen met de 26 gemeenten voor 1 november 2024 een plan maken hoe zij deze 8.207 opvangplekken gaan realiseren. De taakstelling van het Rijk ligt op het niveau van provincies en niet op het niveau van gemeenten. In provincies zonder een deugdelijk plan kan het Rijk ingrijpen en ervoor zorgen dat er in die provincie wel voldoende opvangplekken komen.  

De Provincie Utrecht en de gemeenten werken al langer samen op dit onderwerp in de Provinciale Regie Tafel (PRT) van Utrecht. Komende maanden maken de provincie en gemeenten plannen hoe de opvangplekken te realiseren. Welke gemeenten kunnen welke opvang leveren en met hoeveel plekken? Hierbij wordt ook breder gekeken dan alleen vluchtelingen zonder vergunning (asielzoekers). Ook het huisvesten van statushouders en de opvang Oekraïense vluchtelingen wordt bij deze verdeling meegenomen. 

Kleinschalige Opvang in Bunnik 

De spreidingswet heeft geen gevolgen voor de plannen voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Bunnik. De gemeente Bunnik wil haar verantwoordelijkheid nemen in het probleem van te weinig opvangplekken en is hiermee al bezig. Op 8 februari neemt de gemeenteraad een besluit over het plan voor een kleinschalige opvanglocatie aan de Regulierenring. Dit plan gaat uit van een locatie met 90 bedden van het COA en ook de 40 Oekraïense vluchtelingen kunnen er blijven. Dit is de inbreng van Bunnik aan de provinciale opgave. Volgens de huidige planning kan de opvang van vluchtelingen eind 2024 starten.  Kijk voor meer informatie op www.bunnik.nl/opvangvluchtelingen