Omgevingswet algemeen

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze fysieke leefomgeving. De Omgevingswet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan online in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Het is goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken, voordat zij een vergunning aanvragen. In de animatie over de Omgevingswet krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

  • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek gerealiseerd mag worden. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat er met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek wordt gegaan. De wet noemt dit participatie.