Mobiliteitsvisie Traverse

Categorieën

  • Bunnik

Voor de Traverse wordt op dit moment gewerkt aan een mobiliteitsvisie. De Traverse is de weg die dwars door Bunnik loopt, namelijk de route Provincialeweg-Stationsweg-Schoudermantel. Met de mobiliteitsvisie kijken we naar het tracé vanaf het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland.

Met de Mobiliteitsvisie kijkt de gemeente naar herinrichtingsmogelijkheden van de Traverse op middellange termijn, voor 2030. Het doel is om de Traverse veiliger en verkeersluwer te maken, de leefbaarheid te versterken, duurzame mobiliteit te faciliteren en een (door)fietsroute in te passen. De vernieuwde Traverse moet passen bij het dorpse karakter van Bunnik.

Samen met bewoners, een afvaardiging van wijkverenigingen en belanghebbenden wordt de Mobiliteitsvisie opgesteld. De Mobiliteitsvisie levert uiteindelijk een (her)inrichtingsvoorstel op voor de Traverse. Dit ontwerp vormt de basis voor een subsidieaanvraag bij de Provincie Utrecht en als kader om initiatieven en deelprojecten te kunnen toetsen. Bij toekenning van een financiële bijdrage door de provincie kan in 2024 worden gestart met de uitvoering van (een deel van) de herinrichting.

Tijdens de bijeenkomsten is iedereen welkom om mee te denken over de Traverse.

De eerste bijeenkomst was op 18 januari in Locatie78, waar ruim 100 omwonenden en andere belangstellenden aanwezig waren. Na een welkomstwoord door wethouder Julie d’Hondt hebben wij meer verteld over de Mobiliteitsvisie Traverse. Daarna konden de aanwezigen hun mening geven over de huidige situatie (pluspunten, knelpunten en aandachtspunten) en hun ideeën en wensen kenbaar maken voor de (her)inrichting van de Traverse. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt en deze input wordt meegenomen.

Op woensdag 8 maart vindt een tweede bewonersbijeenkomst plaats. Daarbij worden ontwerpen voor de (her)inrichting van de Traverse gepresenteerd die op basis van de opgehaalde wensen en knelpunten zijn opgesteld. Dan kan worden gereageerd op de ontwerpen, zodat de ontwerpen daar waar mogelijk worden aangescherpt of aangepast.

De bijeenkomsten worden ook aangekondigd via onze website, social media en op de gemeentepagina in ‘t Groentje. Bewoners en andere belangstellenden zijn welkom bij de bijeenkomsten.

Het planproces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Opstellen plan van aanpak (najaar 2022)

Stap 2: Wensen ophalen en onderzoek (December 2022 – medio Januari 2023)

Stap 3: Verbeelding (medio Januari 2023 – medio Maart 2023)

Stap 4: Investeringsraming en Rapportage (medio Maart 2023 – eerste week April 2023)

Stap 5: Besluitvorming (Voor de zomer van 2023)

Nieuws en documenten

Vraag en antwoord

De Traverse is de weg die dwars door Bunnik loopt, namelijk de route Provincialeweg-Stationsweg-Schoudermantel. Voor de mobiliteitsvisie kijken we naar het tracé vanaf het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland. Op het kaartje hieronder ziet u waar dit precies is.