Mobiliteitsvisie Traverse

Categorieën

  • Bunnik

Voor de Traverse wordt op dit moment gewerkt aan een mobiliteitsvisie. De Traverse is de weg die dwars door Bunnik loopt, namelijk de route Provincialeweg-Stationsweg-Schoudermantel. Met de mobiliteitsvisie kijken we naar het tracé vanaf het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland.

Met de Mobiliteitsvisie kijkt de gemeente naar herinrichtingsmogelijkheden van de Traverse op middellange termijn, voor 2030. Het doel is om de Traverse veiliger en verkeersluwer te maken, de leefbaarheid te versterken, duurzame mobiliteit te faciliteren en een (door)fietsroute in te passen. De vernieuwde Traverse moet passen bij het dorpse karakter van Bunnik.

Samen met bewoners, een afvaardiging van wijkverenigingen, ondernemers en belanghebbenden wordt de Mobiliteitsvisie opgesteld. De Mobiliteitsvisie levert uiteindelijk een (her)inrichtingsvoorstel op voor de Traverse. Deze visie (verbeelding) vormt de basis voor een subsidieaanvraag bij de Provincie Utrecht en als kader om initiatieven en deelprojecten te kunnen toetsen. Bij toekenning van een financiële bijdrage door de provincie kan in 2024 worden gestart met de uitvoering van (een deel van) de herinrichting.

Planning en besluitvorming

Het planproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Stap 1: Opstellen plan van aanpak (najaar 2022)
  • Stap 2: Wensen ophalen en onderzoek (december 2022 – januari 2023)
  • Stap 3: Verbeelding van de visie (januari 2023 – maart 2023)
  • Stap 4: Investeringsraming en rapportage (maart 2023 – april 2023)
  • Stap 5: Besluitvorming (voor de zomer van 2023)

Stand van zaken

De eerste bijeenkomst was op 18 januari in Locatie78, waar ruim 100 belangstellenden aanwezig waren. Na een welkomstwoord door wethouder Julie d’Hondt hebben wij meer verteld over de Mobiliteitsvisie Traverse. Daarna konden de aanwezigen hun mening geven over de huidige situatie (pluspunten, knelpunten en aandachtspunten) en hun ideeën en wensen kenbaar maken voor de (her)inrichting van de Traverse. Deze avond en via de mail is hier veelvuldig gebruik van gemaakt en hebben wij veel informatie en ideeën opgehaald. Op basis van deze reacties wordt een schetsontwerp (verbeelding van de visie) voor de herinrichting opgesteld.

Op 8 maart vond de tweede bijeenkomst plaats. Hierbij is een verbeelding van de visie voor de (her)inrichting van de Traverse gepresenteerd aan de bijna 100 aanwezigen en zij konden hierop reageren.

Deze avond hebben wij verteld wat er allemaal er tijdens en na de eerste bijeenkomst is opgehaald én wat daarmee is gedaan. Aandachtspunten en problemen die veel zijn genoemd gaan over de verkeers(on)veiligheid en de oversteekplaatsen. Wensen en ideeën hadden vooral betrekking op de herinrichting (hoofdrijbaan, trottoir en parkeren) en op het vergroenen. Door Goudappel is een uitgebreide toelichting gegeven op de visie op de Traverse. Hoe de verbeelding kan zorgen voor een betere balans tussen verkeer en verblijven. Tot slot is het vervolgproces besproken en was er ruimte voor vragen. Daarna konden de aanwezigen met geeltjes en formulieren reageren op de verbeelding van de visie. Hier hebben velen gebruik van gemaakt, waarvoor dank!

Ook kon er tot 15 maart via email worden gereageerd op de verbeelding van de visie. Voor degenen die deze avond helaas verhinderd waren en voor een uitgebreide toelichting en ideeën na de bijeenkomst.

Alle reacties van deze avond en die wij via de mail (tot 15 maart) ontvangen, worden meegenomen om de verbeelding daar waar mogelijk verder aan te scherpen. Daarna wordt er een kostenraming gemaakt en wordt de visie ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Tijdens het open huis kunnen inwoners dan ook inspreken, zoals gebruikelijk is. 

De presentatie van deze avond en de verbeelding van de visie vindt u bij 'Nieuws en documenten'.

Afgelopen maanden is samen met bewoners, afvaardigingen van wijkverenigingen, ondernemers en belanghebbenden gewerkt aan een Mobiliteitsvisie Traverse. De gemeente wil iedereen bedanken voor het meedenken, alle reacties en de grote betrokkenheid.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Mobiliteitsvisie Traverse op 9 mei vastgesteld. De Mobiliteitsvisie Traverse dient als toetsingskader voor lopende en toekomstige projecten. Om zo te kijken of deze plannen en projecten passen binnen de functie en de uitstraling die de weg in de toekomst zou moeten hebben. Ook heeft de Mobiliteitsvisie Traverse bouwstenen opgeleverd om mee te nemen bij de actualisatie van het ‘Verkeer- en mobiliteitsbeleid 2025-2034’. De herinrichting van de Traverse zal gefaseerd gebeuren. Voorgesteld wordt om een uitvoeringsprogramma op te stellen, waarin duidelijk wordt wanneer welke onderdelen van de Traverse kunnen worden aangepakt. De eerste uitvoeringsstappen die op korte termijn gezet kunnen worden zijn de doorfietsroute Veenendaal - Utrecht Science Park (USP) en de kruising Van Zijldreef.

De volgende stap is de bespreking van de Mobiliteitsvisie Traverse in het Open Huis en besluitvorming door de gemeenteraad. Dit gebeurt naar verwachting op 8 juni en 22 juni. Deze data zijn afhankelijk van de agendacommissie van de gemeenteraad, zie de agenda.

Wanneer de herinrichting van de Traverse daadwerkelijk plaatsvindt, kunnen we nu nog niet aangeven. De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd en is afhankelijk van de mogelijke financiering en ook de aangrenzende werkzaamheden. Na besluitvorming over de verbeelding van de visie ('het ontwerp') vragen we de financiering aan, onder andere subsidie voor de realisatie van de doorfietsroute (indien die past binnen de Mobiliteitsvisie Traverse).

Vraag en antwoord

De Traverse is de weg die dwars door Bunnik loopt, namelijk de route Provincialeweg-Stationsweg-Schoudermantel. Voor de mobiliteitsvisie kijken we naar het tracé vanaf het kruispunt Provincialeweg-Baan van Fectio tot het kruispunt Schoudermantel-Kosterijland. Op het kaartje hieronder ziet u waar dit precies is.