Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeente Bunnik heeft 17 raadsleden, die elke vier jaar door de inwoners van de gemeente gekozen worden. Op de website van het gemeentebestuur van Bunnik vindt u de vergaderkalender met de verschillende onderwerpen die door de raad worden besproken.

De gemeenteraad van Bunnik bestaat uit 17 raadsleden. De raadsleden zijn lid van een fractie (een groep vertegenwoordigers van een politieke partij). In de raadsperiode 2022-2026 telt de gemeenteraad 5 fracties. De coalitie bestaat uit P21 en D66. De oppositiepartijen zijn: CDA, VVD en fractie Visser. Een aantal fracties heeft fractieassistenten, ter ondersteuning van de fractie. De fractieassistenten mogen deelnemen aan het debat op de politieke avond en hebben recht op inzage in alle aan de raad beschikbaar gestelde stukken. Zij mogen niet aan de raadsvergadering deelnemen en besluiten nemen. 

Coalitie en oppositie 

Na de verkiezingen wordt er een coalitie gevormd om zo gezamenlijk een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Deze partijen schrijven een coalitieakkoord en leveren wethouders aan. De andere partijen vormen de oppositie. In Bunnik is niet alleen een coalitieakkoord gesloten, maar er is ook een raadsprogramma vastgesteld. Deze is door alle partijen aangenomen.  

Er zijn verschillende manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad en dus de besluiten die worden genomen door de gemeente Bunnik. U kunt een mailtje sturen naar griffie@bunnik.nl als u wat wilt weten of vragen of als u advies nodig heeft over hoe u het beste contact kunt opnemen met raadsleden. U kunt gebruik maken van dit formulier om een verzoek bij de griffie in te dienen. De griffie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Brief sturen 

U kunt een brief sturen naar alle raadsleden. De brief is openbaar en wordt gepubliceerd als ingekomen stuk op de website van de gemeenteraad. Wilt u niet dat de brief openbaar wordt? Neem dan contact op met de griffie.  

In gesprek gaan met fracties 

Raadsleden gaan graag met u in gesprek. De meeste fracties vergaderen vaak op maandagavond. Hier worden de andere vergaderingen voorbereid. Wanneer u wilt inspreken bij een fractie, dan kunt u contact opnemen met een gemeenteraadslid uit deze fractie.  

Meespreken tijdens de Informatie avond 

Tijdens de informatie avond worden in een informele setting raadsvoorstellen en andere lokale thema’s besproken. U kunt als organisatie of als inwoner deelnemen aan dit gesprek. U krijgt dan kort de tijd om uzelf voor te stellen. Vervolgens kunt u zich mengen in de discussie en krijgt u ook het slotwoord. Dit is een hele laagdrempelige manier om invloed uit te oefenen! 

Raadstafelgesprek voeren 

De raadstafel is een onderdeel van de informatie avond. In maximaal anderhalf uur gaat de raad in gesprek met stakeholders over een bepaald onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde wegwerkzaamheden, over jeugdzorg of over een nieuwe school. Heeft u zelf een goed idee voor een raadstafel? Laat het weten via de griffie.  

Inspreken tijdens de Politieke avond 

Tijdens de politieke avond gaan de raadsleden met elkaar in debat over te nemen besluiten. U kunt in de eerste termijn inspreken bij een bepaald onderwerp. U krijgt dan drie minuten de tijd om uw punt helder te maken. Vervolgens is er ruimte voor vragen vanuit de raadsleden. Aan het einde van de eerste termijn krijgt u nog de ruimte voor een kort slotwoord. Om in te spreken kunt u zich aanmelden bij de griffie.  

Zelf een idee inbrengen 

Tijdens de informatie avond is het mogelijk om zelf een idee in te brengen. U kunt hiervoor een formulier invullen. De agendacommissie bekijkt vervolgens of en wanneer dit gesprek kan worden ingepland tijdens de informatieavond. We starten dan de avond met uw inbreng. U krijgt 10 minuten om uw idee te presenteren. Vervolgens gaan de raadsleden met u in gesprek over uw idee.   

De raad uitnodigen voor een werkbezoek of een gesprek 

De gemeenteraad komt graag naar u toe. Dan kunt u uw plannen met bijvoorbeeld uw bedrijf of vereniging laten zien. U kunt hiervoor contact opnemen met de griffie. 

Een petitie aanbieden 

Een petitie is een manier om publiekelijk aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp en om hierover een boodschap met steun van zoveel mogelijk anderen over te brengen. Er zijn meerdere websites waarop u eenvoudig een petitie kunt starten. Neem voor het aanbieden van de petitie aan de raad contact op met de griffie.  

Zelf een raadsvoorstel indienen: het burgerinitiatief 

Wilt u als burger het initiatief nemen voor een raadsvoorstel? Dan heeft u de mogelijkheid om een burgerinitiatief in te dienen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet u minimaal vijf medestanders verzamelen. De griffie kan u helpen met het opstellen van een burgerinitiatief.  

De gemeenteraad vergadert altijd op donderdag. Op de vergaderkalender is te zien wanneer er vergaderingen zijn en welke onderwerpen er behandeld worden. Er zijn verschillende soorten vergaderingen: 

Fractievergaderingen 

De meeste fracties vergaderen vaak op maandagavond. Hier worden de andere vergaderingen voorbereid. Wanneer u wilt inspreken bij een fractie, dan kunt u contact opnemen met een gemeenteraadslid uit deze fractie. 

Informatie avond 

Dit zijn vergaderingen die bedoeld zijn voor de gemeenteraad om informatie over een bepaald onderwerp te vergaren. Ook is het tijdens deze vergaderingen mogelijk om als inwoners of organisatie aan te schuiven bij een onderwerp of een plan te presenteren. Tenzij anders is vermeld, zijn deze bijeenkomsten openbaar en dus bij te wonen.  

Politieke avond 

Tijdens deze politieke avonden (vaak op donderdag) worden raadsvoorstellen besproken die door het college of door de raad zelf zijn aangedragen. Raadsleden en fractieassistenten geven hun oordeel over de onderwerpen. Als de raadsleden voldoende informatie hebben om over het onderwerp een besluit te nemen, dan komt het onderwerp op de eerstvolgende raadsvergadering te staan. Inwoners kunnen tijdens de politieke avond inspreken op een onderwerp. Neem daarvoor contact op met de griffie. De politieke avond is openbaar en dus bij te wonen. Ook kunt u live meekijken. 

Raadsvergadering 

In een raadsvergaderingen geven de verschillende fracties hun mening over een bepaald onderwerp en neemt de raad besluiten. Voorstellen kunnen worden gewijzigd (met een amendement) of nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend door de raad (initiatiefvoorstel). Ook kan de gemeenteraad een oproep doen aan het college (een motie). Over al deze voorstellen wordt gestemd. Een voorstel haalt het als een meerderheid voorstemt (9 zetels als iedereen aanwezig is). Ook kan een raadslid om een toezegging vragen aan het college tijdens de vergadering. Tijdens de raadsvergadering kan niet worden ingesproken. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus bij te wonen. Ook kunt u live meekijken.  

Kadernota, begroting en jaarstukken 

In juni ontvangt de gemeenteraad het jaarverslag van het jaar ervoor en de kadernota waarin de plannen voor de komende jaren worden gepresenteerd. De gemeenteraad kan deze plannen bijstellen. Ook controleert de gemeenteraad of er verantwoordelijk om is gegaan met het gemeenschapsgeld en er niet meer is uitgegeven dan begroot.  
 In november stelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar daarna vast. Al deze stukken vindt u op de website.

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente Bunnik. Inwoners kiezen elke vier jaar met de gemeenteraadsverkiezingen wie er in de raad komt. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke partijen in de gemeenteraad zitten. 

De raad vertegenwoordigt de inwoners  

Door het onderhouden van contact met de inwoners van de gemeente weten raadsleden wat er speelt en leeft in de gemeente. Zo kunnen zij de belangen van individuele inwoners en van alle inwoners goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij doet dit vanuit zijn eigen politieke visie.  

De raad stelt kaders vast 

De gemeenteraad neemt de belangrijkste beslissingen. De raad geeft aan hoe de plannen op hoofdlijnen uitgevoerd moeten worden (de kaders). Bijvoorbeeld hoeveel geld iets mag kosten, of wanneer iets klaar moet zijn. De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Ook kan de raad zelf een voorstel doen. 

De raad benoemt de wethouders

De raad benoemt de wethouders. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders. Dit is het dagelijks bestuur. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college. Het college van burgemeester en wethouders bedenkt plannen en doelen en voert de plannen uit, samen met de ambtenaren van de gemeente Bunnik. 

De raad controleert het college 

Daarna controleert de gemeenteraad of de uitvoering goed is gedaan en of de doelen gehaald zijn die afgesproken zijn. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. Het college kan de raad informeren door het versturen van een raadsinformatienota.  

Amendement

Door het indienen van een amendement kan de raad bij de behandeling van een raadsvoorstel de tekst van het voorstel wijzigen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke raadsvoorstel gewijzigd. Een overzicht van ingediende amendementen vindt u hier.  

Motie

Een raadslid kan door middel van een motie een uitspraak vragen aan de raad. Met een motie kan de raad ook een verzoek of wens doen aan het college. Moties worden behandeld bij het agendapunt over hetzelfde onderwerp. Tijdens de vergadering kunnen moties worden veranderd of ingetrokken. De meerderheid van de raad moet voor de motie stemmen. Een overzicht van ingediende moties vindt u hier.  

Initiatiefvoorstel 

Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. Dit wordt in de raadsvergadering besproken. 

Vragenronde 

Tijdens de vragenronde in de gemeenteraadsvergadering worden schriftelijk gestelde vragen door het college mondeling beantwoord.  

Schriftelijke vragen 

De raad kan ook schriftelijke vragen stellen aan het college ter verduidelijking van feiten of voor een waardeoordeel van de burgemeester en/of college. De vragen worden binnen 21 dagen beantwoord. Een overzicht van de schriftelijke vragen vindt u hier. 

Inlichtingen 

De raad kan een verzoek doen om inlichtingen te verkrijgen over het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur. Of inlichtingen over de raadsvoorstellen die het college of de burgemeester heeft voorgelegd. 

Recht van interpellatie 

Met een interpellatie spreekt een raadslid het college ergens op aan, bijvoorbeeld op een actuele kwestie of een politiek gevoelig onderwerp. Een interpellatie wordt ingezet als niet kan worden volstaan met schriftelijke vragen of vragen via de vragenronde.  

De rekenkamer 

De raad kan een onderzoek in laten stellen door de naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeenteraad. Bekijk de website van de rekenkamer. U kunt zelf ook een onderzoeksidee indienen bij de rekenkamer.  

Enquêterecht 

Het enquêterecht mag worden beschouwd als het sluitstuk van mogelijkheden voor raadsleden om informatie te krijgen en de controlerende en de koersbepalende functie van de gemeenteraad uit te voeren. Er wordt dan geld beschikbaar gesteld om het onderzoek uit te voeren en een enquêtecommissie benoemd.