Leden college van burgemeester en wethouders

Op de foto staan (van links naar rechts): Ruud van Bennekom, Ali Dekker, Hilde de Groot, Julie d'Hondt en Gert Veenhof.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

 • Intergemeentelijke samenwerking

 • Coördinatie van beleid

 • Bedrijfsvoering (incl. JZ, P&O, ICT)

 • Communicatie

 • Participatie / democratische vernieuwing

 • Kwaliteit dienstverlening

 • Integriteit

 • Burgerzaken en verkiezingen

Onbetaalde nevenfuncties

Behorende bij het burgemeesterschap

 • Voorzitter commissie Naamgeving en nummering
 • Lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Lid Algemeen Bestuur van de Regionale ICT Dienst (RID)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Niet behorende bij het burgemeesterschap

 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Voorzitter Plaatselijke Groep Heuvelrug en Kromme Rijnstreek LEADER
 • Voorzitter Lokale Actie Groep Utrecht-Oost LEADER
 • Deelnemer Justitieel Netwerk Midden-Nederland
 • Lid begeleidingscommissie Onderzoek besluitvormingsproces opslag radioactief afval, Rathenau Instituut

Betaalde nevenfuncties

Niet behorende bij het burgemeesterschap

 • Voorzitter sectortafel (glas)tuinbouw en sierteelt, Landbouwakkoord
  (max. 10 vergaderingen tot 31 maart 2023, vergoeding: € 411,59 per vergadering)

Verhalen van de burgemeester

Burgemeester Ruud van Bennekom schrijft iedere vier weken een column over actuele onderwerpen. Ook vertelt hij u meer over wat hij allemaal doet binnen de gemeente. Zijn columns leest u op deze pagina.

Portefeuille

 • Wonen en volkshuisvesting

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Economie

 • Werk en inkomen

 • Onderwijs

 • MFA’s

 • Gezondheid

 • Projectbestuurder Kersenweide

 • Projectbestuurder Kerkenvisie

Onbetaalde nevenfuncties

Behorende bij het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

Verhalen van de wethouder

Wethouder Ali Dekker schrijft iedere vier weken een column over actuele onderwerpen. Ook vertelt zij u meer over wat zij allemaal doet binnen de gemeente. Haar columns leest u op deze pagina.

Portefeuille

 • Financiën

 • Duurzaamheid

 • Natuur, water en landschap

 • Inzameling en circulariteit

 • Openbare ruimte en riolering

 • Toerisme en recreatie

 • Handhaving

 • Monumenten

 • Subsidiebeleid

 • Projectbestuurder stationsgebied

 • Circulaire economie

 • Milieu (inclusief landelijk gebied stikstof)

 • Projectbestuurder flexwoningen

Onbetaalde nevenfuncties

Behorende bij het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid Dagelijks Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
 • Lid Algemeen Bestuur Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
 • Lid Dagelijks Bestuur Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN)
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Lid auditcommissie ODRU
 • Voorzitter stuurgroep Kromme Rijn Landschap
 • Lid Landelijke Limes Groep
 • Lid Biodiversiteitsmonitor Landbouw van de provincie namens stuurgroep Kromme Rijn Landschap

Niet behorende bij het wethouderschap

 • Bestuurslid Nederlandse Vegetariërsbond

Verhalen van de wethouder

Wethouder Hilde de Groot schrijft iedere vier weken een column over actuele onderwerpen. Ook vertelt zij u meer over wat zij allemaal doet binnen de gemeente. Haar columns leest u op deze pagina.

Portefeuille

 • WMO

 • Jeugd

 • Sport

 • Cultuur

 • Mobiliteit

 • Integratie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

 • Dierenwelzijn

 • Gemeentelijk vastgoed

 • Welzijn

Onbetaalde nevenfuncties

Behorende bij het wethouderschap

 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)

Verhalen van de wethouder

Wethouder Julie d'Hondt schrijft iedere vier weken een column over actuele onderwerpen. Ook vertelt zij u meer over wat zij allemaal doet binnen de gemeente. Haar columns leest u op deze pagina.

Werkzaamheden

De gemeentesecretaris is de 1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter RvC BIGA groep
 • Werkveldexaminator Hogeschool Utrecht

Betaalde nevenfuncties

 • Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Renkum
 • Plv. voorzitter Klachtencommissie Landelijke Eenheid Nationale Politie
 • Strategisch adviseur bevolkingszorg Veiligheidsregio Utrecht VRU (piketfunctionaris)