Leden college van burgemeester en wethouders

Op de foto staat het college van burgemeester en wethouders. Van links naar rechts: Ali Dekker, Ruud van Bennekom, Hilde de Groot en Julie d'Hondt.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Coördinatie van beleid
 • Bedrijfsvoering (incl. JZ, P&O en ICT)
 • Communicatie
 • Participatie/ democratische vernieuwing
 • Kwaliteit dienstverlening
 • Integriteit
 • Burgerzaken en verkiezingen

Onbetaalde nevenfuncties

 • Lid Bestuurlijke Advies Commissie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Voorzitter Plaatselijke Groep Heuvelrug en Kromme Rijnstreek LEADER
 • Voorzitter Lokale Actie Groep Utrecht-Oost LEADER
 • Deelnemer Justitieel Netwerk Midden-Nederland
 • Lid begeleidingscommissie Onderzoek besluitvormingsproces opslag radioactief afval, Rathenau Instituut.

Van de burgemeester

Burgemeester Ruud van Bennekom neemt je via zijn eigen pagina mee in wat hem beweegt en wat hem opvalt. Via deze link lees je de blog van de burgemeester of bekijk de videobrieven van de burgemeester.

Portefeuille

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Economie
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • MFA's
 • Gezondheid
 • Projectbestuurder Kersenweide 

Portefeuille

 • Financiën
 • Duurzaamheid
 • Natuur, water en landschap
 • Inzameling en circulariteit
 • Openbare ruimte en riolering
 • Toerisme en recreatie
 • Handhaving
 • Monumenten
 • Welzijn
 • Projectbestuurder stationsgebied 

Onbetaalde nevenfuncties

 • Bestuurslid Nederlandse Vegetariërsbond

Portefeuille

 • WMO
 • Jeugd
 • Sport
 • Cultuur
 • Mobiliteit
 • Integratie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Dierenwelzijn
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Subsidiebeleid

Werkzaamheden

De gemeentesecretaris is de 1e adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie.

Onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter RvC BIGA groep
 • Werkveldexaminator Hogeschool Utrecht

Betaalde nevenfuncties

 • Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Renkum
 • Plv. voorzitter Klachtencommissie Landelijke Eenheid Nationale Politie
 • Strategisch adviseur bevolkingszorg Veiligheidsregio Utrecht VRU (piketfunctionaris)