Raadsprogramma Bunnik 2022-2026

Op 10 november presenteerden de vijf fracties het Raadsprogramma Bunnik 2022 – 2026. Afgelopen maanden hebben P21, CDA, D66 Bunnik, VVD en Fractie Visser verder invulling gegeven aan diverse belangrijke thema’s, waar het coalitieakkoord “Natuurlijk in Bunnik” bewust ruimte voor heeft gelaten.

In het raadsprogramma staan de gezamenlijke raadsbreed gedragen ambities op zeer belangrijke thema’s zoals het sociaal domein, participatie en communicatie en openbare orde en veiligheid.

Tijdens de raadsvergadering van 10 november gaven de vijf fractievoorzitters een toelichting op het raadsprogramma. Het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om het raadsprogramma verder uit te werken en de financiële consequenties daarvan inzichtelijk te maken. Het Raadsprogramma Bunnik 2022 – 2026 is te vinden op de website.