Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van onze gemeente? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dit doet u schriftelijk of digitaal (met DigiD). Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning.

Wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen, voordat u bezwaar maakt. Dit biedt soms een snellere oplossing. Wilt u toch bezwaar maken? Vermeld dan in uw bezwaar:

 • uw naam en adres
 • uw handtekening
 • de datum waarop u het bezwaar schrijft
 • kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent
 • uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit

Voor bezwaren tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Uw bezwaar digitaal indienen

Commissie voor de bezwaarschriften

Heeft u bezwaar ingediend? Dan komt dit terecht bij de Commissie voor de bezwaarschriften. De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert de gemeente over bezwaarschriften van inwoners en ondernemers op besluiten die de gemeente heeft genomen.

Hoorzittingen

De commissie houdt, voordat ze advies geeft, een hoorzitting. Diegene die bezwaar maakt, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden krijgen daar een uitnodiging voor. Hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Hoorzittingen die met Wmo-bezwaarschriften te maken hebben zijn niet openbaar.

De vergaderdata en agenda van de commissie is openbaar. De hoorzittingen vinden plaats op dinsdagavond. Wanneer de agenda van een hoorzitting bekend is, staat deze als pdf gekoppeld aan de datum. Mochten er geen bezwaarschriften zijn die op een hoorzitting behandeld moeten worden, dan kan een hoorzitting komen te vervallen.

2024

 • De heer mr. D. Goris (voorzitter)
 • De heer mr. H.E. Hartkamp (lid/ plv. voorzitter)
 • Mevrouw mr. drs. E. Jonkman (lid/plv. voorzitter)
 • Mevrouw A.D. Scheps (lid/ plv. voorzitter)

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

 • de medewerker postregistratie;
 • het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften;
 • de medewerker die de beslissing op bezwaar opstelt;
 • de medewerker of de secretaris die de beslissing ondertekent en zo nodig het college of de burgemeester om de beslissing op bezwaar vast te stellen. 

Het doel van het delen is de registratie, behandeling en de besluitvorming op het bezwaarschrift.

Uw persoonsgegevens worden extern gedeeld met:

 • de 3 leden van de commissie voor de bezwaarschriften die bij de hoorzitting aanwezig zijn;
 • de belanghebbenden bij uw bezwaarschrift, zoals een vergunninghouder of de persoon (of het bedrijf) waartegen een handhavingsprocedure loopt of is verzocht.

Het doel van het delen is de advisering op het bezwaarschrift en het horen van bezwaarden en het informeren van de belanghebbenden. 

Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mail

Deze worden alleen met de behandelend medewerker(s) en met het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften gedeeld.

Hieronder vallen onder meer de bezwaarschriften tegen de besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet, urgentieverklaringen bij woningtoewijzing en beslissingen op grond van de Paspoortwet. Deze besluiten en bezwaarschriften bevatten in de regel bijzondere persoonsgegevens.

Informatie over de persoonlijke levenssfeer en gezondheidsgegevens worden alleen gedeeld met:

 • de medewerker die de beslissing op het bezwaar behandelt,
 • (het secretariaat van) de commissie voor de bezwaarschriften.

Collegebesluiten op deze bezwaarschriften worden alleen gezien door:

 • het college,
 • de medewerker die rechtstreeks betrokken is bij de aanlevering van het collegevoorstel,
 • het afdelingshoofd en de medewerker die de beslissing op bezwaar behandelt.

Het collegevoorstel en -besluit zijn niet openbaar en de persoonlijke informatie in het collegevoorstel wordt geminimaliseerd.  

Bij bezwaren tegen besluiten in het fysieke domein (vergunningverlening en handhaving op bebouwen en gebruik van gronden), tegen verkeersbesluiten en sommige besluiten op grond van de APV, worden uw naam, adres en woonplaats altijd gedeeld. Dit is nodig om de bezwaren te kunnen beoordelen, de vergunninghouder en andere belanghebbenden te informeren over het ingediende bezwaarschrift en de locatie en activiteiten waarop het bezwaar betrekking heeft.