Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van onze gemeente? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dit doet u schriftelijk of digitaal (met DigiD). Denk bijvoorbeeld aan een geweigerde omgevingsvergunning.

Wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen, voordat u bezwaar maakt. Dit biedt soms een snellere oplossing. Wilt u toch bezwaar maken? Vermeld dan in uw bezwaar:

  • uw naam en adres
  • uw handtekening
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft
  • kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit

Voor bezwaren tegen gemeentelijke belastingen geldt een andere procedure en termijn. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Uw bezwaar digitaal indienen

Commissie voor de bezwaarschriften

Heeft u bezwaar ingediend? Dan komt dit terecht bij de Commissie voor de bezwaarschriften. De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert de gemeente over bezwaarschriften van inwoners en ondernemers op besluiten die de gemeente heeft genomen.

Hoorzittingen

De commissie houdt, voordat ze advies geeft, een hoorzitting. Diegene die bezwaar maakt, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden krijgen daar een uitnodiging voor. Hoorzittingen van de commissie zijn openbaar. Hoorzittingen die met Wmo-bezwaarschriften te maken hebben zijn niet openbaar.

De vergaderdata en agenda van de commissie is openbaar. De hoorzittingen in 2023 vinden plaats op dinsdagavond. Wanneer de agenda van een hoorzitting bekend is, staat deze als pdf gekoppeld aan de datum. 

Mochten er geen bezwaarschriften zijn die op een hoorzitting behandeld moeten worden, dan kan een hoorzitting komen te vervallen.

  • De heer mr. D. Goris (voorzitter)
  • De heer mr. H.E. Hartkamp (lid/ plv. voorzitter)
  • Mevrouw mr. drs. E. Jonkman (lid/plv. voorzitter)
  • Mevrouw A.D. Scheps (lid/ plv. voorzitter)