Singel

Categorieën

  • Odijk

Nabij Zeisterweg en Barbeellaan

Ten zuidwesten van de Singel in Odijk, tussen de Zeisterweg en de Barbeellaan, ligt een braakliggend stuk grond. Tot 2017 waren hier volkstuintjes aanwezig en in gebruik. Sinds 2017 ligt het stuk grond braak.

Stand van zaken

Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Vooroverlegplan

Een ontwikkelende initiatiefnemer heeft deze locatie gekocht en wil een nieuwbouwplan realiseren. Door deze initiatiefnemer is een vooroverlegplan ingediend waarin het realiseren van 12 appartementen (in twee lagen met een kap) met bijbehorende parkeergelegenheid. Een vooroverlegplan is een voorlopig plan dat nog aangepast gaat worden.

Ga naar de website van de ontwikkelaar

Het geldende bestemmingsplan (dorp Odijk 2012) voorziet voor deze locatie reeds grotendeels in een woningbouwbestemming (zonder bouwvlak) en deels een recreatiebestemming.

Tot 2017 waren op dit perceel volkstuintjes aanwezig en als zodanig in gebruik. Sinds die tijd ligt het perceel braak. De initiatiefnemer wil appartementen realiseren op deze plek. De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2020 uitgangspunten vastgesteld voor planontwikkeling op deze locatie. Deze uitgangspunten zijn te vinden onder ‘documenten’.

De initiatiefnemer heeft een ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De volgende stap in de procedure is de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

 Met ingang van donderdag 23 juni 2022 gedurende zes weken (tot en met woensdag 3 augustus 2022) liggen het ontwerpbestemmingsplan Singel ong. Odijk en het beeldkwaliteitsplan Singel ong. Odijk en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen.

Hoe u de documenten kunt raadplegen en hoe u een zienswijze kunt indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan of een reactie kunt geven op het beeldkwaliteitsplan leest u in de publicatietekst.

De uitgangspunten, het ontwerp bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de publicatietekst zijn te vinden onder ‘documenten’.

Uitgangspunten

Onder documenten kunt u het raadsbesluit uitgangspunten inzien.

Om een nieuwbouw op deze locatie mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor planvorming en voor het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. De gemeente heeft een toetsende en faciliterende rol bij het toetsen van deze plannen en het doorlopen van de procedure van het bestemmingsplan.