Werkzaamheden bomenkap

Gemeente Bunnik hecht veel waarde aan haar groene karakter en wil dit graag behouden. Daarom inspecteren we regelmatig onze bomen. Bij de laatste controle is gebleken dat sommige bomen een risico vormen voor de veiligheid en gekapt moeten worden. De bomen die direct gevaarlijk waren, zijn al via een noodkap weggehaald. Daarnaast zijn er een aantal bomen aan het einde van hun levensduur zijn en nu nog verwijderd moeten worden, omdat deze een veiligheidsrisico vormen.  Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd, en omdat er geen bezwaren binnen zij gekomen, gaan we nu over tot verwijdering.

We begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor bewoners die van deze bomen genieten, maar veiligheid staat voorop. Na het afgeven van de vergunning is het zaak daaraan uitvoering te geven en de bomen te kappen.

Wanneer en welke bomen? 

In juli worden de werkzaamheden uitgevoerd door aannemer Boomtotaalzorg en deze verwacht 2 weken bezig te zijn. De bomen staan in Bunnik, Odijk en Werkhoven en zijn gemarkeerd met een roze stip. Op de webpagina 'Bomenkap vanuit de gemeente' kunt u zien om welke bomen het gaat. De direct omwonenden worden over de werkzaamheden geïnformeerd via een brief.  

Herplanten

Alle bomen worden herplant. Waar mogelijk gebeurt dat in het volgende plantseizoen, globaal in de periode van oktober t/m maart. Mocht het niet op dezelfde locatie mogelijk zijn, dan herplanten we de boom ergens anders in de gemeente. Bij herplanten kunnen beperkingen ervoor zorgen dat dit niet mogelijk is of dat de herplant wordt uitgesteld. Voorbeelden van beperkingen zijn onvoldoende bovengrondse of ondergrondse groeiruimte. Ook kunnen lopende projecten of werkzaamheden ervoor zorgen dat de herplant van bomen wordt uitgesteld tot het moment na die werkzaamheden.  We brengen u hiervan op de hoogte via social media en onze website.

 Hoe gaan we te werk?  

Elke boom wordt voorafgaand aan het snoeien of kappen, gecontroleerd op nesten, holten en andere bijzondere omstandigheden ter plaatse van de standplaats. Denk hierbij aan beschermde planten of dieren op de standplaats. We houden ons aan de gedragscode die voorschrijft hoe te werken als er beschermde soorten of nesten aanwezig zijn.  Bevindingen worden met de gemeente gedeeld en in overleg worden passende maatregelen genomen. Het werk kan worden uitgesteld bij aanwezigheid van bewoonde nesten. Als het nest dan later niet meer bewoond is, kan alsnog verder worden gegaan met de werkzaamheden.

Afvoeren hout

In principe wordt het hout direct verwijderd, maar soms lukt dit niet. Vanwege het extreem natte weer afgelopen winter en voorjaar kunnen machines niet goed bij sommige locaties komen. In zo’n geval wordt ervoor gekozen om de boom te kappen of in te korten, zodat het gevaar wordt weggenomen. Het hout blijft dan liggen en wordt later afgevoerd.