Publicatie voornemen tot verhuur perceel grond Singelpark te Odijk

De gemeente Bunnik is voornemens om een huurovereenkomst te sluiten met Stichting Portaal voor een periode van vijftien jaar met betrekking tot een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Bunnik, sectie E, nummer 1110 dat in eigendom is van de gemeente. In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat het perceel door de gemeente in bouwrijpe staat wordt verhuurd. Stichting Portaal is voornemens om op deze locatie 48 tijdelijke flexwoningen te plaatsen ten behoeve van de sociale verhuur. De gemeente is van mening dat Stichting Portaal op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het sluiten van deze overeenkomst. Andere mogelijk gegadigden/woningcorporaties hebben aangegeven geen interesse te hebben.

Vervaltermijn

De gemeente acht zich vrij om na verloop van 20 dagen na datum van publicatie van dit voornemen de beoogde overeenkomst te sluiten en tot verhuur van (een gedeelte van) het perceel over te gaan, tenzij voordien, dat wil zeggen uiterlijk op 29 november 2023 voor 12.00 uur, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en Stichting Portaal zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de huurovereenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).