Houthandel van Dam update augustus 2023

Op het terrein van Houthandel van Dam (TABS) vinden werkzaamheden plaats voor de modernisering van het bedrijf. Er worden twee nieuwe loodsen gebouwd en bestaande loodsen worden gerenoveerd. Houthandel van Dam informeert omwonenden met nieuwsbrieven over deze werkzaamheden. Hieronder leest u een korte update over de gewijzigde omgevingsvergunning, de hoorzitting en vergunningaanvragen voor gevelrenovatie. 

Wijziging omgevingsvergunning  

Het college heeft op 9 januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van loods nummer 23 aan de Stationsweg 12 te Bunnik. Op basis van ingediende bezwaarschriften en bij nadere bestudering door de gemeente en Houthandel van Dam, bleek dat in het bouwplan iets meer bebouwing was opgenomen dan het bestemmingsplan toestaat. Houthandel van Dam heeft het bouwplan aangepast, zodat deze nu passend is binnen de regels van het bestemmingsplan. De bouwhoogte is teruggebracht (lager geworden) en ook de totale bouwoppervlakte (m2) is kleiner geworden. Het inzien van de tekeningen is mogelijk. 

De eerdere bezwaarmakers zijn geïnformeerd over het wijzigingsbesluit. Zij hoeven geen actie te ondernemen, want de wet bepaalt dat hun bezwaarschrift automatisch ook geldt tegen het wijzigingsbesluit.  

Andere belanghebbenden kunnen wel bezwaar aantekenen tegen het wijzigingsbesluit. Hiervoor geldt een bezwaartermijn van zes weken gerekend vanaf 28 juli 2023. De bezwaartermijn loopt tot en met 7 september 2023. LET OP: er kan geen bezwaar meer gemaakt worden tegen de verleende omgevingsvergunning, alleen tegen de wijziging van de bouwhoogte en de totale bouwoppervlakte. Nieuwe bezwaarmakers vragen wij om duidelijk aan te geven waarom juist de wijziging maakt dat zij in hun belang worden geraakt. 

Hoorzitting 

Vanwege het gewijzigde bouwplan en de omgevingsvergunning, is de hoorzitting van de “Commissie voor de bezwaarschriften” ook uitgesteld. Op dinsdagavond 26 september 2023 is de openbare hoorzitting. Deze hoorzitting start om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda wordt minimaal twee weken van tevoren aangekondigd op de gemeentepagina en op de pagina 'bezwaar maken'

Gevelrenovatie 

Op het terrein worden een aantal bestaande loodsen gerenoveerd. Zo worden bij loodsen 6A en 7 de gevels en daken vernieuwd en vindt er onderhoud plaats. Loods 6A staat in het midden van het terrein en loods 7 aan de spoorzijde De aangevraagde omgevingsvergunningen zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en ook op de gemeentepagina van 5 en 19 juli staan deze bekendmakingen. Beide aanvragen zijn nog in behandeling. U kunt pas bezwaar maken als de omgevingsvergunningen zijn verleend. Het inzien van de tekeningen is nu al mogelijk.