Woo-verzoek

Als inwoner van gemeente Bunnik heeft u recht op informatie van de overheid. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Met een Woo-verzoek vraagt u om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. Iedereen mag dit verzoek indienen.

Een Woo-verzoek indienen, is niet altijd nodig. Veel informatie maken wij al openbaar. Zoek dus eerst op de gemeentewebsite, de website van de gemeenteraad of de website van de overheid of u de informatie die u nodig heeft, ergens kunt terugvinden.

Wij hebben al een aantal Woo-verzoeken behandeld. In bijna alle gevallen heeft dit geleid tot een besluit om informatie openbaar te maken. Iedereen kan toegang krijgen tot deze informatie. Onder het kopje 'Welke Woo-verzoeken zijn afgehandeld?' leest u welke besluiten wij hebben genomen. Via info@bunnik.nl kunt u deze informatie opvragen. Vermeld daarbij wel het zaaknummer.

Het Woo-verzoek kunt u indienen via e-mail of per post. Vermeld in uw Woo-verzoek altijd:

  • Het onderwerp ‘Woo-verzoek’.
  • Waar uw verzoek over gaat. Bijvoorbeeld een bestemmingsplan.
  • Welke documenten u wilt opvragen.
  • Om welke periode het gaat.
  • Uw contactgegevens.
  • Datum en handtekening als u het verzoek per brief opstuurt.

Stuur een e-mail naar info@bunnik.nl of doe uw verzoek per post:

Gemeente Bunnik
Woo-coördinator
Postbus 5
3980 CA Bunnik

Binnen 4 weken krijgt u een besluit op uw verzoek. Deze periode kunnen we verlengen met 2 weken. U krijgt uitleg waarom we de periode verlengen. Dit hoort u voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Het uitgangspunt van de Woo is dat informatie openbaar wordt gemaakt. Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Dit heeft onder meer  te maken met:

  • De privacy van personen.
  • Vertrouwelijke en concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven.
  • Belangen van derden.
  • De staatsveiligheid.

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een verzoek om overheidsinformatie op te vragen heet nu een Woo-verzoek in plaats van een Wob-verzoek. 

U heeft verschillende mogelijkheden als er informatie over u wordt opgevraagd. In deze flyer (pdf, 103 KB) staat daar meer informatie over en leest u bijvoorbeeld over Woo-verzoeken in het algemeen, uitzonderingen op het openbaar maken van informatie en de doorlooptijd van een Woo-verzoek.

U kunt bezwaar maken tegen een besluit op een Woo-verzoek. Op de pagina Bezwaar maken leest u daar meer over.

Besluit over responsible disclosurebeleid

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om meerdere documenten ten aanzien van het responsible disclosurebeleid openbaar te maken. De gemeente maakt de gevraagde documenten openbaar.

Datum: 22-08-2023                               Dossier: 1258875

Besluit over openbaarmaking berekening ten aanzien van loods 23 (houthandel Van Dam)

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om een berekening ten aanzien van loods 23 (Houthandels Van Dam) openbaar te maken. De berekening is aangehaald in het verweerschrift van het college in de bezwaarprocedure tegen een afgegeven vergunning. De gemeente maakt een intern toetsingsdocument openbaar.

Datum: 17-07-2023                               Dossier: 1252488

Besluit over openbaarmaking conceptbestemmingsplan buurtschap Het Burgje

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het conceptbestemmingsplan inzake Het Burgje openbaar te maken. De gemeente maakt het gevraagde conceptbestemmingsplan openbaar.

Datum: 17-07-2023                               Dossier: 1252362

Besluit over openbaarmaking integriteitsschendingen

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle documenten over de integriteitsmeldingen van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 openbaar te maken. In het tijdvak is slechts één melding ontvangen. De documenten van deze melding zijn al openbaar.

Besluit: 13-06-2023                               Dossier: 1243065

Besluiten over Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het bestemmingsplan met peildatum 2008 en alle milieuvergunningsdossier binnen een bepaald gebied openbaar te maken. De gemeente heeft in vijf deelbesluiten besloten om drie bestemmingsplannen en meerdere milieuvergunningsdossiers ten aanzien van negen percelen openbaar te maken.

Besluit (1): 24-04-2023                          Dossier: 1238722

Besluit (2): 11-05-2023                          Dossier: 1239180

Besluit (3): 25-05-2023                          Dossier: 1243746

Besluit (4): 06-06-2023                          Dossier: 1243024

Besluit (5): 15-06-2023                          Dossier: 1244695

Besluit over openbaarmaking vergunningen Leemkolkweg 6b vanaf 2007

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle afgegeven vergunningen vanaf 2007 openbaar te maken. In 2010 heeft de gemeente een bouwvergunning afgegeven ten aanzien van dit adres. De gemeente maakt deze bouwvergunning openbaar.

Besluit: 08-06-2023                               Dossier: 1246275

Besluit over openbaarmaking Wmo-gegevens

In het Woo-verzoek wordt gevraagd om een zaakoverzicht van de afdeling Sociaal Domein openbaar te maken. De gemeente maakt een overzicht openbaar.

Besluit 28-03-2023                                 Dossier: 1225781