Vragen en antwoorden ontwerp

Op deze pagina leest u de vragen en antwoorden over onderstaande onderwerpen. 

  1. Speed pedelecs
  2. Veiligheid en verkeer
  3. Kruispunt Lokhorstlaan
  4. De akker
  5. Water en bomen
  6. Verlichting en asfalt
  7. Overige vragen 

1. Speed pedelecs

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Volgens de landelijke regel mogen speed pedelecs binnen de bebouwde kom van de rijbaan gebruik maken. Deze regel was ook de basis van onze eerdere uitspraak dat het fietspad niet bedoeld is voor speed pedelecs.

Inmiddels wordt landelijk de discussie gevoerd over de houdbaarheid van deze regel. Er worden uitzonderingen op de regels gemaakt en daarom zijn ook wij genoodzaakt om ons standpunt te heroverwegen. Ook omdat de bewoners van de Gildering in de bochtige en onoverzichtelijke straat risico’s zien. Wij vinden dat ze daar een punt hebben, net als de gebruikers van het Eikenplantsoen als zij wijzen op de risico’s voor spelende kinderen.

We zitten nog in het proces van afweging van beide risico’s en hebben daarover nog geen definitief besluit genomen. Het streven is begin volgend jaar deze afweging gemaakt te hebben en u hierover te informeren.

 

2. Veiligheid en verkeer

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Aan de zuidkant van het Eikenpad komt een afscheiding in de vorm van een haag of laag hek. Aan de noordkant komt er een duidelijk onderscheid tussen fietspad en voetpad, vergelijkbaar met het Vagantenpad.

Op veel andere plekken waar fiets- en voetpad naast elkaar liggen (bijvoorbeeld het Vagantenpad) wordt door andere kleur, ander materiaal en klein hoogteverschil het verschil tussen fiets- en voetpad laten zien.

De speeltuin, het grasveldje en het zuidelijk voetpad worden afgescheiden van het fietspad door een laag hek / haag en een oversteek met een sluisje. Zomaar het fietspad oversteken door spelende kinderen op dit gedeelte kan niet.

Samen met de omwonenden bekijken we of er ook een 'sluisje' aan de Steven de Witplein-kant gewenst is.

Het is nog niet besloten of het bestaande pad wordt opgeheven. Doorgaand fietsverkeer wordt via het nieuwe fietspad geleid. Daardoor verliest dit gedeelte van het pad de huidige functie. De invulling van het stukje Vagantenpad wordt nader bepaald. Dit hangt onder andere af van de keuze over de speed pedelecs.

Het is niet bekend of er een rotonde komt op de hoek Van Zijldreef en de Provinciale weg.

 

3. Kruispunt Lokhorstlaan

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Aan beide kanten van de Van Zijldreef ligt een vrijliggend fietspad. Fietsers in noordelijke richting aan de evenzijde Van Zijldreef steken de Lokhorstlaan via een plateau schuin over naar het nieuwe fietspad Eikenpad. Het plateau is nieuw en staat op tekening aangegeven. Met de verdere uitwerking gaan we nog aan de slag. De voorrangssituatie wordt duidelijk aangegeven.

Fietsers hebben voorrang. Hoe de voorrang precies wordt aangegeven werken we verder uit.

De Marskramersbaan en de Kennedylaan zijn geen onderdeel van dit project.

 

4. De Akker

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

De afstand vanaf de tuinen tot het fietspad is ongeveer 20 meter.

Er komt geen voetpad van betontegels over de akker. Wel komt er een wandelpaadje om dit gedeelte toegankelijk te maken voor omwonenden.

Dit gebied grenst aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied. Ook is het onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie is een sobere en doelmatige inrichting met zo min mogelijke ingrepen in het landschap gewenst. Dat beperkt het aantal keuzemogelijkheden. In overleg met de omwonenden bepalen we de details.

Het stuk akker dat wordt aangekocht is ongeveer 5000 m2.

Er is nog geen overeenkomst, de gesprekken met de grondeigenaar lopen nog.

 

5. Water en bomen

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

De nieuwe watergang krijgt een verbinding met de watergang langs het Vagantenpad en de watergang tussen de akkers. Op deze manier houden we het water ‘levend’.

Op dit moment zijn er geen plannen om bomen te kappen aan de Lokhorstlaan.

Er is kap van één boom voorzien: aan de noordkant van het plantsoen tegen de akker aan. Dat is een lindeboom, en die staat links van de te behouden wilg. Voor deze lindeboom herplanten we een andere boom. De eikenbomen blijven staan.

 

6. Verlichting en asfalt

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Vanuit het bestemmingplan van het perceel op de akker, het Flora & Fauna-oogpunt en de bewoners is aangegeven dat lage verlichting gewenst is. Lage verlichting is dan ook het uitgangspunt. Dit werken we technisch verder uit.

Eén kanttekening: mogelijk zijn op kruispunten wel hogere masten noodzakelijk vanwege veiligheid, zoals nu ook het geval is.

De definitieve keuze moeten we nog maken. Het landelijk criterium, vanwege herkenbaarheid en zichtbaarheid, is rood asfalt. Naast standaard zwart asfalt is de optie voor groen asfalt onderzocht, het nadeel daarvan is dat de kleur na enkele jaren minder wordt en er geleidelijk zwart asfalt overblijft.

 

7. Overige vragen

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 maart 2021 een voorwaardelijk besluit genomen de fietsverbinding aan te leggen en opdracht gegeven het ontwerp verder uit te werken.

Het plan is met de nood- en hulpdiensten afgestemd. Hulpdiensten kunnen, als het nodig is, over het fietspad rijden. Het plan wordt gedurende het project verder met de hulpdiensten afgestemd.

Nee, er gaat geen grond naar snippergroen kopers.

Deze variant is bekeken. Het is niet wenselijk om het fietspad tussen de bomen door aan te leggen. Daarom is deze variant niet verder uitgewerkt. Daarnaast is er in de nabije omgeving geen ruimte om vervallen parkeerplaatsen te compenseren.