Fietsverbinding station Bunnik en USP

Categorieën

  • Bunnik

Het is voor Bunnik en de regio belangrijk dat tussen station Bunnik en USP (Utrecht Science Park) een fietsverbinding ligt die voldoet aan de eisen van deze tijd. De fietsroute zal dan vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad gaan. En daarmee niet meer door de Gildenring. De Provincie wil dit financieren en deze kans wil de gemeente pakken.

Belangenafweging en besluit college

Voor de inrichting van het Eikenpad hebben omwonenden en betrokkenen gestemd over de verschillende opties van de ontwerpen. Het gaat daarbij over de verbinding tussen de Van Zijldreef en het Vagantenpad. Tijdens het proces zijn vragen gesteld over de plek van speed pedelecs: Gaan deze over de nieuwe route of door de wijk? De gemeente heeft toegezegd om de opties en belangen zorgvuldig af te wegen, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeerssituatie en de mogelijkheden ter plaatse. Om hierover duidelijkheid te verschaffen heeft het college besloten om de nieuwe route de status van (brom)fietspad te geven. Dit betekent dat ook de bromfiets en speed pedelec over het toekomstige Eikenpad gaan rijden. Hiervoor worden verschillende maatregelen getroffen, zoals ook in het ontwerp is opgenomen.

Met dit besluit en de maatregelen proberen wij de veiligheid voor omwonenden en de verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. De volgende stap is het afronden van de bestemmingsplanprocedure en daarna het opstellen van het verkeersbesluit, namelijk ‘van voetpad naar (brom)fietspad’. Dit gebeurt voordat het (brom)fietspad wordt aangelegd en naar verwachting vindt de herinrichting van het Eikenpad plaats in 2023. Dit hangt ook samen met het tracé ‘buitenom’ (over de akker), waarvoor het bestemmingsplan wordt herzien.

Lees meer over de belangenafweging en het besluit via de BouwApp.

Het ontwerp (uitslag poll)

Op dinsdag 7 december vond er een online bewonersbijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • Stand van zaken bestemmingsplan
  • Varianten ontwerpen
  • Stemprocedure

De bijeenkomst is hier terug te kijken.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 december zijn er verschillende vragen gesteld. Deze vragen en de antwoorden hierop, zijn hier terug te vinden. 

Er is gestemd op de verschillende opties van de ontwerpen in de BouwApp. Bijna 60 mensen hebben gestemd. De bewoners die aan het Eikenpad wonen en de niet-aanwonenden konden stemmen. Het is mogelijk om de groepen van elkaar te onderscheiden (anoniem). Als daar een geheel ander beeld uit komt, krijgen de stemmen van omwonenden meer gewicht. De uitslag van de totale stemming was in verhouding gelijk aan de uitslagen per doelgroep, behalve bij keuze 4. In het uitklapmenu hieronder vindt u de totaaluitslag:

 

Zoals tijdens de bewonersavond ter sprake kwam zijn er nog meer invullingskeuzes te maken, bijvoorbeeld over de lage beplanting. Dat is een onderwerp dat later met de direct omwonenden wordt bepaald.

Hoe downloadt u de BouwApp?

Met de BouwApp brengen wij de buurt op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en is het voor bewoners mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de appstore of de playstore om de app gratis te downloaden (herkenbaar aan de oranje bouwhelm)
  • Zoek in de app naar ‘Fietsverbinding Bunnik - USP’
  • Open het project en klik op ‘volgen’
  • Selecteer de doelgroep waar u bij hoort

Stand van zaken

Klik hieronder op een item om meer te lezen over de verschillende onderwerpen.

De gemeente Bunnik wil de fietsverbinding tussen Bunnik en het USP verbeteren. Dat willen we omdat dit bijdraagt aan de knooppuntontwikkeling die Bunnik in en rond het station wil realiseren. Het is belangrijk om duurzame mobiliteit mogelijk te maken. Dit staat ook in het collegeprogramma van 2018-2022. In hoofdstuk 2 (Knooppuntontwikkeling en mobiliteit) staat wat dit precies inhoudt. 

De gemeente beseft dat lang niet iedereen blij is met deze plannen. Daarom zal de inpassing zorgvuldig gebeuren. Bij de uitwerking betrekken we omwonenden, gebruikers en verschillende deskundigen. Met elkaar willen we in de uitwerkingsfase kijken naar het behoud van de bomen, de landschappelijke inpassing, speelgelegenheid en veiligheid.

Er is eerder sprake geweest van een fietsroute door het Eikenpadplantsoen. Er komt steeds meer fietsverkeer en dat zal nog meer toenemen, daarom is een goede fietsverbinding belangrijk. De gemeenteraad beslist over de plannen, maar de bewoners kunnen zich ook laten horen. Daarvoor is op 3 december 2020 en op 11 februari 2021 een Open huis geweest. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 maart 2021 in principe ingestemd. Lees hieronder meer.

Verslag Open huis 3 december 2020

Lees hier het verslag van het Open huis van 3 december 2020 
Open het document 2020-12-03 Notulen Fietspad Eikenpad door in de agenda van het Open Huis het item 20:15-Technisch overleg uit te klappen.

Gesprek met insprekers 12 januari 2021

Wethouder Dekker wilde de vragen die de insprekers op 3 december 2020 aan haar hebben gesteld graag beantwoorden. Daarvoor heeft zij de insprekers en de betreffende raadsvertegenwoordigers uitgenodigd voor een online gesprek op 12 januari 2021. Bekijk hier de opname van deze sessie.

Nieuwe vragen en nieuwe inzichten kunnen worden gedeeld in een volgend open huis over dit onderwerp.

Verslag Open huis 11 februari 2021

Het verslag van het Open huis staat hier. Door te klikken op het document 'Besluitenlijst fietsverbinding Bunnik-USP' kunt u het verslag downloaden. 

Raadsbesluit 4 maart 2021

In de raadsvergadering van 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met het aanleggen van een fietsverbinding door het Eikenpadplantsoen. Bekijk hier de stukken onder agendapunt 7.

Bewonersbijeenkomst 7 juli

Woensdag 7 juli 2021 vond de eerste bijeenkomst met buurtbewoners en belanghebbenden plaats. Ongeveer 30 mensen waren live aanwezig.  Naast een kennismaking was er een uitleg over technische zaken en het verdere proces. Het webinar is hier terug te kijken. 

Hoe gaat het nu verder?

Het definitieve besluit van de gemeenteraad volgt pas als een aantal zaken verder is uitgewerkt. Daarvoor wordt eerst een plan van aanpak opgesteld. Na de verdere uitwerking volgt naar verwachting eind 2021 definitieve besluitvorming.

Wilt u meer informatie over het project? Lees uitgebreide vragen en antwoorden op deze pagina.