Fietsverbinding station Bunnik en USP

Categorieën

  • Bunnik

De gemeente Bunnik wil meer inzetten op duurzame mobiliteit, zoals voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Daarbij willen we de veiligheid en kwaliteit van het lokale fietsnetwerk verbeteren; binnen en tussen de dorpskernen en in het buitengebied. Voor Bunnik en de regio is het belangrijk dat tussen station Bunnik en Utrecht Science Park (USP) een fietsverbinding ligt die voldoet aan de eisen van deze tijd. Deze fietsroute loopt vanaf de Van Zijldreef via het Eikenpad naar het Vagantenpad. Eind 2020 is gestart met de planvorming voor deze fietsverbinding.

Stand van zaken

Wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk starten (de aanleg), kunnen we nu nog niet zeggen. 

De voorbereidingen starten in 2024. Hiervoor wordt een ‘bestek’ opgesteld, waarin staat hoe en wat het wordt aangelegd en op welke wijze de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarna worden de werkzaamheden ‘aanbesteed’, zodat aannemers kunnen inschrijven. Dan wordt duidelijk wie het werk gaat uitvoeren en wat de planning wordt: wanneer kunnen de eerste werkzaamheden starten?

Voor die tijd wordt ook bekeken  hoe de inrichting en oversteek van de Van Zijldreef-Eikenpad eruit komt te zien. Dit is mede afhankelijk van de manier waarop de fietsroute op de Van Zijldreef exact wordt ingericht. Voor deze kruising wordt nog een apart verkeerskundig ontwerp gemaakt, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan een plateau. Dit staat echter nog niet vast en het kan dus ook een andere inrichtingsvariant worden. De verkeersveiligheid van de aansluiting is het belangrijkste aandachtspunt bij het ontwerp van de kruising.

Op 28 november 2023 is het bestemmingsplan ‘Fietspad Bunnik-USP’ onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een vrijliggend fietspad over de akker ten noorden van de kern Bunnik juridisch mogelijk. Tegen het bestemmingsplan ‘Fietspad Bunnik-USP’ (het tracédeel over de akker) was bij de ‘Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’ één beroepsschrift ingediend. Het beroep is vlak voor de geplande zitting ingetrokken door de appellant en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Dit besluit is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en ook op de gemeentepagina in ’t Groentje.

Tegen de omgevingsvergunning was één bezwaarschrift ingediend bij de onafhankelijke ‘Commissie voor de bezwaarschriften’. De Commissie heeft het bezwaarschrift in behandeling genomen en op 22 augustus 2023 was de hoorzitting. De Commissie heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om het bezwaar ongegrond te verklaren en hierover is de klager geïnformeerd. Het college heeft het advies van de Commissie overgenomen. Er is geen beroep ingediend bij de rechtbank tegen het genomen besluit. Hiermee is ook de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Fietspad Bunnik-USP’ (het tracédeel over de akker) vastgesteld op 26 januari 2023. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode kon iedereen beroep instellen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Fietspad Bunnik-USP’ is één beroepsschrift ingediend bij de ‘Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’. De 'Afdeling' gaat hievoor een zitting inplannen en het proces vormgeven.

De omgevingsvergunning voor het tracédeel door het Eikenplantsoen is op 7 april 2023 verleend en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, namelijk via www.officielebekendmakingen.nl en op de gemeentepagina. Ook hier is één bezwaarschrift ingediend. De 'Commissie voor de bezwaarschriften’ behandelt het bezwaar (hoorzitting) op 22 augustus. 

Het groenplan voor het Eikenplantsoen is helemaal afgerond en maakt onderdeel uit van de verleende omgevingsvergunning. Het groenplan voor de inrichting van de akker is aangepast. Met de uitwerking van dit groenplan gaan we verder, zodra we overeenstemming bereiken met de eigenaar van de grond. Deze gesprekken lopen nog. 

De direct omwonenden konden tijdens de inloopavond reageren op het groenplan voor de (her)inrichting van het Eikenplantsoen en hun wensen en ideeën doorgeven voor de inrichting van het groen op ‘de akker’. Er zijn goede gesprekken gevoerd over het fietspad, de inrichting van het omliggend groen, de verlichting en de veiligheid. Veel bewoners hebben deze avond vragen, opmerkingen en suggesties achtergelaten. Iedereen heeft via de mail een persoonlijke beantwoording ontvangen op hun reactie.

Alle reacties die wij op de inrichting van het fietspad en het groenplan voor het Eikenplantsoen hebben ontvangen, zijn voor zover mogelijk verwerkt in het definitieve groenplan. Voor de aanleg van het gedeelte van het fietspad dat door het Eikenplantsoen loopt, is een omgevingsvergunning nodig. Het definitieve groenplan voor het Eikenplantsoen maakt onderdeel uit van deze omgevingsvergunning. De gemeente heeft deze omgevingsvergunning op 7 april verleend. De vergunning ligt gedurende zes weken ter inzage en belanghebbenden kunnen hierop reageren.

De suggesties voor de toekomstige inrichting van ‘de akker’ hebben wij besproken en waar mogelijk opgenomen in het groenplan voor ‘de akker’. Met de inrichting van ‘de akker’ gaan wij verder als er duidelijkheid is over de inwerkingtreding van het bestemmingsplan (‘onherroepelijk’) en de gemeente is nog in gesprek met de eigenaar van de grond van ‘de akker’. Het aangepaste plan leggen wij opnieuw voor aan de omwonenden voor een reactie.

Voor de herinrichting van het Eikenplantsoen is een groenplan opgesteld op basis van de uitslag van de enquête over de varianten van het ontwerp (zie december 2021). Direct omwonenden kunnen tijdens een inloopavond op 21 februari het groenplan bekijken en daarop reageren. In dit groenplan is onder andere rekening gehouden met het behoud van de bomen, aandacht voor verlichting en veiligheid.

Een deel van het fietspad (tracé) loopt over ‘de akker’ en de gemeente is nog in gesprek met de eigenaar van deze grond. Voor de inrichting van het groen op dit gedeelte is nog geen groenplan uitgewerkt en hiervoor willen wij tijdens de inloopavond alvast wensen en ideeën verzamelen.

Om de aanleg van deze fietsroute tussen de Van Zijldreef en het Vagantenpad mogelijk te maken, lopen er twee processen: een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Wij willen de processen zorgvuldig doorlopen en daardoor duurt het soms iets langer dan verwacht.

Voor het gedeelte van de fietsverbinding tussen het Eikenpadplantsoen en het Vagantenpad (het tracé over de akker ten noorden van de woonwijk) is een bestemmingsplanwijziging nodig. Daarvoor stelde de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Tijdens de periode van terinzagelegging (6 januari t/m 16 februari 2022) kon iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Het college heeft op 6 december 2022 ingestemd met de ‘Nota van zienswijzen’ en mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben bericht en de ‘Nota van zienswijzen’ ontvangen. De ‘Nota van zienswijzen’ wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen op enkele kleine punten aan te passen.

Voor de aanleg van het gedeelte van het fietspad dat door het Eikenplantsoen loopt, is een omgevingsvergunning nodig. Op 8 december 2022 is deze omgevingsvergunning aangevraagd en in behandeling genomen. Wanneer de gemeente hierover een besluit heeft genomen, kan men hiertegen bezwaar maken.

De gemeente is nog in gesprek met de eigenaar van de grond ten noorden van de woonwijk. Dit is de grond waarover een deel van het fietspad (tracé) moet worden aangelegd.

Voor de inrichting van het Eikenpad hebben omwonenden en betrokkenen eind 2021 gestemd over de verschillende opties van de ontwerpen. Het gaat daarbij over de verbinding tussen de Van Zijldreef en het Vagantenpad. Tijdens het proces zijn vragen gesteld over de plek van speed pedelecs: Gaan deze over de nieuwe route of door de wijk? De gemeente heeft toegezegd om de opties en belangen zorgvuldig af te wegen, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeerssituatie en de mogelijkheden ter plaatse. Om hierover duidelijkheid te verschaffen heeft het college besloten om de nieuwe route de status van (brom)fietspad te geven. Dit betekent dat ook de bromfiets en speed pedelec over het toekomstige Eikenpad gaan rijden. Hiervoor worden verschillende maatregelen getroffen, zoals ook in het ontwerp is opgenomen.

Met dit besluit en de maatregelen proberen wij de veiligheid voor omwonenden en de verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. De volgende stap is het afronden van de bestemmingsplanprocedure en daarna het opstellen van het verkeersbesluit, namelijk ‘van voetpad naar (brom)fietspad’. Dit gebeurt voordat het (brom)fietspad wordt aangelegd en hangt ook samen met het tracé ‘buitenom’ (over de akker), waarvoor het bestemmingsplan wordt herzien.

Op 7 december 2021 vond er een online bewonersbijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen behandeld: Stand van zaken bestemmingsplan, varianten ontwerpen en de stemprocedure.

Bijna 60 mensen hebben gestemd op de verschillende opties van de ontwerpen in de BouwApp. De bewoners die aan het Eikenpad wonen en de niet-aanwonenden konden stemmen. Het is mogelijk om de groepen van elkaar te onderscheiden (anoniem). Als daar een geheel ander beeld uit komt, krijgen de stemmen van omwonenden meer gewicht. De uitslag van de totale stemming was in verhouding gelijk aan de uitslagen per doelgroep, behalve bij keuze 4. In het uitklapmenu hieronder vindt u de totaaluitslag:

1. De route van het fietspad

2. Afscheiding fietspad-plantsoen (zuidkant)

3. Invulling plantsoen rechts van het fietspad (noordkant)

4. Invulling plantsoen links van het fietspad (noordkant)

Zoals tijdens de bewonersavond ter sprake kwam zijn er nog meer invullingskeuzes te maken, bijvoorbeeld over de lage beplanting. Dat is een onderwerp dat later met de direct omwonenden wordt bepaald.

Op 7 juli 2021 vond de eerste bijeenkomst met buurtbewoners en belanghebbenden plaats. Ongeveer 30 mensen waren live aanwezig. Naast een kennismaking was er een uitleg over technische zaken en het verdere proces.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 maart 2021 in principe ingestemd met het aanleggen van een fietsverbinding tussen station Bunnik en USP. Het gaat om de uitwerking van de fietsverbinding, voor zover die nu over de Gildenring voert, via het Eikenpad en aansluitend over de achterliggende akker.

In het voorlopig ontwerp worden het fietspad, voetpad, speelgelegenheden en groen/bomen, nauwkeurig zijn ingetekend. Dat is inclusief een nieuw vormgegeven oversteek van de Lokhorstlaan en de aansluitende route door de akker ten noorden van het Eikenpad. Daarbij worden bewoners, gebruikers en de eigenaar van de akker betrokken.

Er is eerder sprake geweest van een fietsroute door het Eikenpadplantsoen. Er komt steeds meer fietsverkeer en dat zal nog meer toenemen, daarom is een goede fietsverbinding belangrijk. De gemeenteraad beslist over de plannen, maar de bewoners kunnen zich ook laten horen. Daarvoor is op 3 december 2020 en op 11 februari 2021 een Open huis geweest. Daarnaast heeft wethouder Dekker op 12 januari 2021 online gesproken met de insprekers en raadsvertegenwoordigers.

Afstemming en samenwerking

De gemeente beseft dat lang niet iedereen blij is met de plannen en daarom vindt de uitwerking zorgvuldig plaats. Voor de inrichting van het Eikenpad hebben omwonenden en betrokkenen gestemd over de verschillende opties van de ontwerpen. Omwonenden, gebruikers en verschillende deskundigen zijn betrokken bij de uitwerking en hebben knelpunten en ideeën ingebracht. Zo komen we tot een route die aantrekkelijk en veilig is voor iedereen.

Ook de provincie Utrecht is bezig met het verbeteren van fietspaden. Door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en aan elkaar te verbinden, kunnen fietsers veilig, snel en comfortabel doorfietsen. De provincie stelt voor de aanleg van de fietsroutes subsidie beschikbaar en deze kans wil de gemeente Bunnik benutten.

Nieuwsbrieven