Bibob-onderzoek

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Zoals een drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning horeca of een omgevingsvergunning. Met een Bibob-onderzoek willen we voorkomen dat we als gemeente criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we zo eerlijke en betrouwbare ondernemers. 

Onder andere bij de aanvraag van een:

  • Ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning ho­re­ca­be­drijf
  • Drank- en ho­re­ca­ver­gun­ning
  • Ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning speel­au­to­ma­ten­hal
  • Ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning pros­ti­tu­tie­be­drijf
  • Vast­goed­trans­ac­ties
  • Om­ge­vings­ver­gun­ning Mi­li­eu: al­leen als u een aan­vraag of mel­ding doet in een zo­ge­he­ten ‘ri­si­co­bran­che’, zo­als een af­val­ver­wer­kings­be­drijf
  • Om­ge­vings­ver­gun­ning Bouw: als de aan­vraag wordt ge­daan in 1 van de ri­si­co­sec­to­ren en/​of als de bouw­som bo­ven het vast­ge­stel­de grens­be­drag ligt: bij­voor­beeld ho­ger dan € 250.000

Als uw aanvraag voor een vergunning of subsidie aan de wet Bibob wordt getoetst, dan moet u een Bibob-formulier invullen en documenten aanleveren. De gemeente kan extra vragen stellen en aanvullende stukken opvragen als dat nodig is voor de toets. Als u niet alle Bibob-vragen naar waarheid beantwoordt, kunnen we uw aanvraag weigeren.

Landelijk Bureau Bibob

Bij twijfel over uw integriteit kunnen we ook het Landelijk Bureau Bibob advies vragen over het gevaar van crimineel misbruik. In dat geval stellen wij u op de hoogte.

Bibob betekent Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. 

Met de Wet Bibob toetst de gemeente of er een gevaar bestaat dat:

  • Voor­de­len uit cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten wor­den be­nut. Bij­voor­beeld door zwart geld wit te was­sen
  • Straf­ba­re fei­ten wor­den ge­pleegd

Vergunning of subsidie weigeren

De gemeente kan een vergunning of subsidie ook weigeren als er een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping) om de vergunning of subsidie te krijgen of om de vastgoedtransactie aan te gaan met de gemeente.

Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijn. En dus of er gevaar bestaat voor crimineel misbruik van bijvoorbeeld vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties.