Leerplicht

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en biedt meer mogelijkheden op een goede toekomst. De leerplichtwet beschermt het leerrecht van een kind.

Leer- en kwalificatieplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand, nadat het kind 5 jaar is geworden.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald, zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2 of hoger. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit die woonachtig zijn in Nederland. Met een diploma op minimaal mbo 2 of havo-niveau vergroot een jongere de kans op werk.

Een jongere kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken. Dit kan dagonderwijs zijn, maar ook een combinatie van leren en werken via de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Jongeren die vastlopen op bijvoorbeeld het mbo of zijn uitgevallen, worden gemeld bij het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Meer informatie hierover vindt u op de website van SchoolWerkt.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar controleert of ouders, leerlingen en scholen de leerplichtwet naleven. De leerplichtambtenaar kan meedenken wanneer er problemen zijn rondom de schoolgang van een kind of jongere. Ook als een kind of jongere op school vastloopt en dreigt uit te vallen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wanneer een kind of jongere niet op school is zonder reden, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim kan een serieuze bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind. Ook is dit het begin van voortijdig schooluitval, waardoor kinderen en jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma en/of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

De leerplichtambtenaar start bij schoolverzuim een onderzoek naar de afwezigheid van het kind. Er wordt een gesprek gepland met de  ouders en/of verzorgers en met het kind (als het 12 jaar of ouder is). Samen wordt besproken wat er nodig is, zodat het kind of de jongere snel weer naar school kan gaan. Als het verzuim aanblijft, kan de leerplichtambtenaar lichtere of zwaardere maatregelen nemen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Ouders of verzorgers kunnen bij de schoolleiding verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis. Het kan ook voorkomen dat ouders of verzorgers door hun werk niet tijdens schoolvakanties weg kunnen. Vraag het verlof minimaal 2 maanden van tevoren aan bij de schoolleider. Als ouders of verzorgers verlof voor meer dan 10 dagen willen aanvragen, moet de leerplichtambtenaar dit goedkeuren.

Alle kinderen/jongeren in Nederland moeten naar school. Ze hebben recht op onderwijs. Als ouder/verzorger moet u ervoor zorgen dat uw kind staat ingeschreven op een erkende school. In bepaalde situaties kunt u als ouder/verzorger een kennisgeving doen van beroep op vrijstelling of een vrijstelling van inschrijving op een school voor uw kind/jongere vragen.

Wanneer kunt u een vrijstelling aanvragen?

Dat kan als:

  • Uw kind vanwege lichamelijke of psychische problemen niet naar school kan.
  • Voor uw kind er geen school in de buurt is die past bij uw manier van leven, denken of geloof.
  • Uw kind in het buitenland naar een basisschool of middelbare school gaat.
  • Uw kind kan niet naar school kan omdat u, vanwege uw beroep, een trekkend bestaan heeft.
  • Uw kind (16 jaar of 17 jaar oud) een opleiding volgt, die niet onder het reguliere onderwijs valt, of een leerwerktraject volgt.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u hier meer informatie over.