Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van huis naar school en van school naar huis. Vraag dit vervoer aan als uw kind niet zelfstandig naar school kan vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Wij beoordelen vervolgens of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en voor welke vergoeding.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag

Aanvragen

Voor een eerste aanvraag of bij wijzigingen ten opzichte van vorig jaar vult u de aanvraag via de volgende knop in:

Aanvragen leerlingenvervoer (volledig)

Is vorig jaar leerlingenvervoer aan u toegekend voor uw kind en is de situatie ongewijzigd? Vul de aanvraag in via onderstaande knop.

Aanvragen leerlingenvervoer (verkort)

  • Aanvragen voor het nieuwe schooljaar moeten voor 1 juni binnen zijn. 
  • In andere gevallen kunt u het hele schooljaar leerlingenvervoer aanvragen. Deze gaat dan pas in na datum aanvraag. De termijn voor afhandelen van aanvragen is 8 weken. Ouders blijven in die tijd verantwoordelijk voor het vervoer van hun kind naar en van school.
  • Is vorig jaar leerlingenvervoer aan u toegekend voor uw kind en is de situatie ongewijzigd? Dan kunt u de verkorte aanvraag invullen. Ook deze verkorte aanvraag moet voor 1 juni binnen zijn.

Deze regeling is bestemd voor leerlingen:

  • woonachtig in de gemeente Bunnik
  • in het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • van een speciale school voor basisonderwijs (SBO)
  • die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religie of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • met een structurele handicap in het reguliere basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • uw kind niet zelfstandig naar school kan
  • uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs volgt en de school ver weg ligt

We beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Heeft u hier vragen over? Neem dan vóór uw definitieve schoolkeuze contact met ons op via telefoonnummer (030) 659 4848 of mail naar leerlingenvervoer@bunnik.nl.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding en bezoekt uw kind het reguliere basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs? Dan kan het zijn dat u een drempelbedrag moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Om te bepalen of uw gezinsinkomen minder bedraagt dan de gestelde inkomensgrens moet u een IB-60 formulier bij de belastingdienst aanvragen. Deze verklaring is persoonlijk. Huishoudens met twee ouders/verzorgers leveren dus twee IB-60 formulieren in.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen als uw kind een reguliere basisschool bezoekt die verder dan 20 kilometer van uw woning is gelegen.

De bedragen voor het schooljaar 2023/2024

Gaat de leerling naar het basisonderwijs of een school voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting? Dan betaalt u een drempelbedrag. Is uw verzamelinkomen in 2021 hoger dan € 28.800,00 dan is de eigen bijdrage € 612,50 .

Is de afstand van huis naar school meer dan 20 kilometer? Dan kan het college een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen. Was uw verzamelinkomen in 2021 lager dan € 28.800,00? Stuur dan een IB-60 formulier van 2021 mee. Wanneer u geen IB-60 verklaring meestuurt brengen wij standaard het hogere bedrag in rekening.

De bedragen voor het schooljaar 2024/2025

Gaat de leerling naar het basisonderwijs of een school voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting? Dan betaalt u een drempelbedrag. Is uw verzamelinkomen in 2022 hoger dan € 29.700,00 dan is de eigen bijdrage € 612,50.

Is de afstand van huis naar school meer dan 20 kilometer? Dan kan het college een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen. Was uw verzamelinkomen in 2022 lager dan € 29.700,00? Stuur dan een IB-60 formulier van 2022 mee. Wanneer u geen IB-60 verklaring meestuurt brengen wij standaard het hogere bedrag in rekening.

Lukt de aanvraag via DigiD niet, omdat u voogd of hulpverlener bent? Dan kunt u een papieren aanvraagformulier downloaden en naar leerlingenvervoer@bunnik.nl mailen.

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2024-2025

Download het gewenste aanvraagformulier en stuur het volledige ingevulde en ondertekende formulier met het vervoersadvies en indien van toepassing het IB-60 formulier naar leerlingenvervoer@bunnik.nl of stuurt het per post naar gemeente Bunnik, afdeling Sociaal Domein/Onderwijs, Postbus 5, 3980 CA Bunnik.

U kunt de formulieren ook in de brievenbus doen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

Afstand woning-school

De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school moet meer dan 6 kilometer zijn. Als de school dichterbij staat heeft u geen recht op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. Deze grens van 6 kilometer geldt niet voor een kind met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

U kunt alleen een vergoeding krijgen naar de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. Is de afstand meer dan 20 kilometer dan kan het zijn dat u een bijdrage moet betalen. Wij houden rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een school die verder weg ligt maar wordt hetzelfde onderwijs ook dichterbij aangeboden, dan kan het zijn dat u minder of geen vergoeding krijgt. Tenzij er een wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden bij de schoolkeuze.

Zelfstandigheid van de leerling

We hanteren als uitgangspunt dat leerlingen vanaf groep 8 zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kan van deze richtlijn worden afgeweken. Heeft uw kind een beperking dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Zo mogelijk wordt bij twijfel een onafhankelijk medisch adviseur ingeschakeld.

Begeleiding

Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school.

Soorten vervoer

Vervoer met de fiets

Wij kijken eerst of uw kind zelfstandig of eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Is dat het geval dan kan er een kilometervergoeding worden toegekend. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan een kilometervergoeding.

Openbaar vervoer

Kan uw kind niet met de fiets naar school (ook niet met begeleiding) dan kijken wij of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Is dat het geval dan kan er een vergoeding voor het openbaar vervoer worden toegekend. Is begeleiding noodzakelijk dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Ook voor de begeleider krijgt u dan de kosten voor het openbaar vervoer uitbetaald.

Aangepast vervoer

Het kan in een aantal gevallen zo zijn dat kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen. Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer. (besloten bus- of taxivervoer).

Vervoer met eigen auto

Het is ook mogelijk dat u geen gebruik wilt maken van het aangeboden vervoer en dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als wij daarmee instemmen dan ontvangt u daarvoor een vergoeding.