Kerkenvisie

Categorieën

  • Bunnik
  • Odijk
  • Werkhoven

De gemeente Bunnik is in 2023 gestart met het opstellen van een kerkenvisie. Samen met de kerken, belanghebbenden en inwoners van onze gemeente wordt een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Bunnik, Odijk en Werkhoven opgesteld. Veel kerken en kloosters hebben de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren, steeds minder mensen bezoeken de kerk. Dat geldt ook voor enkele kerken in de gemeente Bunnik. De kerkgebouwen in onze gemeente zijn het middelpunt van de dorpen. De zes kerkgenootschappen kampen met diverse vraagstukken die invloed hebben op de toekomst van de kerkgebouwen. Het is soms moeilijk om de gebouwen in stand te houden, wat tot leegstand kan leiden. Door tijdig met elkaar in gesprek te gaan en samen een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen, kunnen we dit voorkomen. 

Het hele proces van de kerkenvisie zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De gemeente brengt samen met erfgoedadviesbureau The Missing Link en de kerken de wensen de wensen en behoeften in beeld. Er wordt informatie verzameld over de betekenis, bouwhistorie en cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de kerkeigenaren en geloofsgemeenschappen. Ook vind een participatiesessie en enquête plaats met kerkeigenaren, geloofsgemeenschappen en inwoners van de gemeente Bunnik over de bijzondere waarden van de kerkgebouwen en over de opgaven, wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Door gezamenlijk in dialoog te gaan, kan gewerkt worden aan een duurzaam toekomstperspectief voor de kerkgebouwen. Zo kunnen partijen meedenken over mogelijkheden en ontwikkelingen rond het religieus erfgoed in Bunnik, Odijk en Werkhoven.

  • Oude Dorpskerk in Bunnik
  • Sint Barbarakerk in Bunnik
  • Witte Kerkje in Odijk
  • Sint Nicolaaskerk in Odijk
  • Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Werkhoven
  • Sint Stevenskerk in Werkhoven
  • Samaya (voormalig klooster) in Werkhoven

Stakeholderanalyse –  afgerond (februari 2023)

Locatiebezoek en kennismaking met de kerken – afgerond (maart/april 2023)

Startsessie Kerkgemeenschappen – afgerond (juni 2023)

Inloopbijeenkomst kernen op het gemeentehuis - afgerond (september 2023)

Themabijeenkomst kerkgemeenschappen - afgerond (november 2023)

Ophalen mening inwoners (bijeenkomst en vragenlijst) - periode november 2023 t/m april 2024

Opstellen conceptvisie - april/mei 2024

Afronden kerkenvisie - zomer 2024