Doorfietsroute Veenendaal-Utrecht

Categorieën

 • Bunnik
 • Odijk
 • Werkhoven

De provincie Utrecht is bezig met het verbeteren van fietspaden, om mensen uit de auto te krijgen. Door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en aan elkaar te verbinden, kunnen fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Eén van de snelfietsroutes loopt van Veenendaal naar Utrecht vice versa. Het tracé van deze route is door het dorp Bunnik gepland. Bekijk hier de snelfietsroute door de provincie.

Stand van zaken

Inzetten op goede fietsverbindingen is een van de taken die we uitvoeren om te zorgen voor een bereikbaar en leefbaar Bunnik. De routes zijn voor Bunnik waardevol omdat daarmee ook de fietspaden in onze gemeente worden verbeterd. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden uw fiets te pakken. Met een blik op de toekomst zal de bouwopgave betekenen dat er meer mensen in en om onze gemeente komen wonen en bijbehorende verplaatsingen nemen toe.

Lees op de site van de Provincie Utrecht wat een doorfietsroute betekent.

De gemeenteraad van Bunnik stemde er mee in om gezamenlijk een aantal onderzoeken uit te (laten) voeren voor deze doorgaande fietsroute. In deze onderzoeksfase wordt een voorlopig ontwerp opgesteld, dat inzichtelijk maakt waar welke maatregelen nodig zijn. Dit voorlopig ontwerp vormt de basis om de te maken kosten te kunnen ramen. Tevens wordt besproken volgens welke planning de route gerealiseerd kan worden. Het streven is om op basis van deze onderzoeken met elkaar een uitvoeringsovereenkomst te sluiten.

Een toekomstige snelfietsroute door Bunnik kreeg de voorkeur boven een snelfietsroute door Zeist. De reden was dat meer fietsers deze route gebruiken en meer woningen en werklocaties worden ontsloten via deze route. Ook werd de haalbaarheid hoger ingeschat. Langs de Sportlaan zouden bomen verwijderd moeten worden om aan de gewenste breedte van het fietspad te komen.

De provincie organiseerde op 22 maart 2021 een digitale bewonersavond. Van 15 maart 2021 tot en met 28 maart 2021 konden belanghebbenden opmerkingen en ideeën achterlaten via het online platform op een interactieve kaart. In juli 2021 zijn alle opmerkingen van een reactie voorzien. Iedereen die een opmerking heeft geplaatst, heeft de volledige antwoordnota ontvangen en is daarbij geïnformeerd onder welk nummer zijn of haar opmerking in de antwoordnota is terug te vinden.

Op 13 juli 2021 kwamen er tijdens de bespreking in de raad moties, als opdracht aan het college. Daarbij het veelbesproken maar niet onderzochte toekomstbeeld van de traverse Bunnik. De raad roept het college op om een voorstel naar de raad te brengen om uitvoering te geven aan de studie naar mogelijkheden voor reconstructie van de traverse en een plan van aanpak voor maatregelen die naar voren komen uit die aanpak:

 • Leefbaarheid en veiligheid voorop en de snelheid op de traverse naar 30 km/h
 • Een oproep om de snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/uur. Om bromfietsers en speedpedelecs naar de rijbaan te verplaatsen.
 • Snelheidverlagende aanpassingen uit te voeren in samenhang met de doorfietsroute
 • Proactief in overleg te treden met vertegenwoordiging van aanwonenden en bewoners van aangrenzende wijken in Bunnik.

Op 16 december 2021 vond een raadsavond plaats om de raad bij te praten over de uitgevoerde onderzoeken en de afwegingen.

In augustus tot en met november 2021 zijn er verschillende aanpassingen gemaakt aan het voorlopig ontwerp:

 • Het verbeteren van de zichtbaarheid van fietsers op de kruising Hardenbroeklaan en Provincialeweg
 • Het zo veel mogelijk weghalen of anders veilig vormgeven van paaltjes op het fietspad
 • Het verminderen van wachttijden bij verkeerslichten
 • Langsparkeren voor bezoekers op een deel van de Schoudermantel

In augustus 2021 hebben diverse gesprekken met vertegenwoordigers van wijkverenigingen plaatsgevonden. Dit ging over de inhoudelijke afwegingen, de beoordelingscriteria en de zorgen van bewoners. Onderwerpen waren: de keuze voor het tracé, het voorgestelde parkeerverbod op de fietsstraat en de verkeersveiligheid.

In november 2021 vond er afstemming met vertegenwoordigers van wijkverenigingen plaats over de aanvullende onderzoeken en beoordeling van de tracé keuze door Bunnik en de verkeersveiligheidsbeoordelingen.

In aanvulling op deze fietsroute, heeft de gemeente bij de provincie budget aangevraagd om een rotonde aan te leggen op de kruising Van Zijldreef – Provincialeweg. De aanleg van een rotonde, verbetert de verkeersveiligheid en zorgt voor een goede doorstroming van het fietsverkeer dat voorrang zal krijgen.

Nadat de raad is geïnformeerd volgt medio 2022 een raadsbesluit over de tracékeuze, uitwerking, benodigd budget en uitvoeringsovereenkomst met de provincie. Dit besluit neemt de raad op basis van onder andere het voorlopig ontwerp, de onderzoeken en de documenten voor de overeenkomst met de provincie Utrecht. Als de raad instemt met alle benodigde randvoorwaarden en de andere partijen ook kunnen starten, kan verdere voorbereiding opgepakt worden. Het voorlopig ontwerp wordt dan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Daarbij worden de bewoners en stakeholders betrokken. Daarna volgen de verdere voorbereidingen voor de uitvoering en vanaf 2023/2024 de uitvoering zelf.