Privacyrechten

U heeft een aantal rechten als het gaat om uw privacy. Op deze pagina vindt u informatie over deze rechten.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn. Zoals uw geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer of meer persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid.

De wet heeft u een aantal rechten gegeven om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze staan hieronder uitgelegd en gelden voor uw eigen persoonsgegevens of die van uw kind(eren) tot 16 jaar. Als u gebruik wil maken van deze rechten, stuur dan een mail naar privacy@bunnik.nl. Er worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In de privacyverklaring bij klachten en bezwaarschriften vindt u algemene informatie over de eisen die wij stellen aan de verwerking van persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt, waar het kan, aan u gegeven als uw persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Op uw verzoek kunt u te weten komen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, geven wij u een overzicht van de persoonsgegevens waar het om gaat met daarbij informatie over wat wij ermee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Is het document te groot? Dan kunt u naar het gemeentehuis komen om het document te bekijken.

Wijzigen persoonsgegevens

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. Daarnaast bestaat ook het recht om vergeten te worden (wissen). Wij kunnen, als het mogelijk is, zorgen dat uw persoonsgegevens die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Eigen verklaring of standpunt

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of niet gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

Bezwaar tegen de verwerking

U kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te stoppen.

Beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen: tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan zijn omdat u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking. 

Beslistermijn

De beslistermijn op uw verzoek (om gebruik te maken van uw rechten) is één maand. Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot 3 maanden worden verlengd. In het geval van een schriftelijke (inclusief elektronische) beslissing op uw verzoek kunt u binnen 6 weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Rechtsbescherming

U kunt binnen de termijn voor het instellen van beroep een verzoek doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te bemiddelen of adviseren in uw geschil. Ook kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de AP.