Privacyrechten

Deze informatie is van belang bij het vastleggen van uw persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven.

De hieronder genoemde rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten, stuur dan een mail naar privacy@bunnik.nl.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zie privacyverklaring bij klachten en bezwaarschriften met algemene informatie over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen.

Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt zo mogelijk aan u gegeven als uw persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Is het document te groot dan kunt u naar het gemeentehuis komen om het te bekijken.

Wijzigen persoonsgegevens

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld  als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Wij kunnen, als het mogelijk is, zorgen dat uw persoonsgegevens die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Eigen verklaring of standpunt:

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

Bezwaar tegen de verwerking

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

Beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking. 

 

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek (om gebruik te maken van uw rechten) is een maand. Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot 3 maanden worden verlengd.

Ingeval van een schriftelijke (inclusief elektronische) beslissing op uw verzoek kunt u binnen 6 weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil.

Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.