Oranjebuurt

Categorieën

  • Bunnik

De Oranjebuurt gaat op de schop. Na vervanging van kabels en leidingen is het riool aan de beurt. Daarna richten we samen met u de openbare ruimte klimaatbestendig in. We zorgen voor de berging van water en voldoende groen. Ondertussen kunt u ook uw woning isoleren en zelf een opvang voor hemelwater maken.

Stand van zaken

In november 2022 ontvingen de bewoners van de Oranjebuurt een brief waarin zij op de hoogte werden gebracht over het aangevraagde voorbereidingskrediet voor het project Herinrichting Oranjebuurt. De aanvraag voor dit krediet is dinsdagavond 20 december 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. Nu het voorbereidingskrediet is goedgekeurd, gaat het project weer verder.

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe inzichten, ontwikkelingen en kansen om de hoek komen kijken die (mogelijk) belangrijk zijn voor het project. Komende tijd worden deze ontwikkelingen en kansen onderzocht met behulp van een ingenieursbureau. Zo kunnen we beoordelen welke kansen haalbaar zijn en wat we wel en niet meenemen in de herinrichting van de Oranjebuurt.

Daarna wordt gekeken wat dit betekent voor het schetsontwerp dat op 4 oktober 2021 is gepresenteerd. Alle inbreng die tijdens het participatietraject is opgehaald, blijft bruikbaar voor het verdere proces. Dit onderzoek willen we in het derde kwartaal van 2023 afronden.

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe inzichten, ontwikkelingen en kansen om de hoek komen kijken die belangrijk zijn voor het project. We gaan de projectopdracht daarom herzien in een startnotitie. In de startnotitie willen we aangeven hoe we de wensen en eisen mee kunnen nemen in de herinrichting van de Oranjebuurt. De startnotitie wordt in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de raad op de startnotie willen we verschillende scenario’s uitwerken. De wensen van de buurt die eerder zijn opgehaald, nemen we uiteraard mee bij het (definitieve) ontwerp van de herinrichting.

Als de raad een besluit heeft genomen over de startnotitie, wordt u hierover geïnformeerd. Als u tussentijds vragen heeft, kunt u die stellen via de BouwApp of via oranjebuurt@bunnik.nl.  

De riolering in de Oranjebuurt is aangelegd in de periode 1955-1960. Een deel van de riolering is nu aan het einde van de technische levensduur. Vanuit de zorgplicht inzameling afvalwater moet de gemeente zorgen voor een veilige, goede en efficiënte inzameling van het afvalwater. Om deze twee redenen zal de riolering in de Oranjebuurt aangepast, verbeterd of vervangen worden. Hierbij wordt gelijk een gescheiden systeem aangelegd waardoor het regenwater apart wordt ingezameld, vastgehouden en indien nodig afgevoerd. Het vuilwater gaat naar de rioolwaterzuivering. Tegelijkertijd vindt een herinrichting plaats om aan de nieuwe klimaatdoelstellingen te gaan voldoen.

Het huidige rioolstelsel is een gemengd systeem waardoor er relatief schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Dit is voor het reinigingsproces een ongewenste situatie. Vanuit milieu en klimaat is er de wens om dit systeem te verbeteren door het regenwater lokaal te houden. Door ook de openbare ruimte hierop aan te passen, wordt de buurt voor de komende 50-70 jaar klimaatrobuust.

Meer informatie vindt u op de website Klimaatklaar.nl

Daarnaast helpt het als bewoners zoveel mogelijk hemelwater opvangen en bergen op eigen terrein. Door de afvoer te vertragen vermindert dit verdroging in hete en droge periodes. Dit betekent voor u minder sproeien (leidingwatergebruik) en dus minder kosten. Bekijk deze video voor meer uitleg.

Ook de inrichting van de straten is van medio vorige eeuw. Dit past niet meer bij de huidige inzichten vanuit verkeersveiligheid, parkeren & nieuwe mobiliteit, sociale veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Er wordt in overleg met de bewoners gekeken naar een passende inrichting. De basis hiervoor zijn wet- en regelgeving, vastgestelde kaders, onderzoeken en input vanuit de buurt.

Het is verstandig uw woning in de Oranjebuurt goed in te pakken met moderne isolatietechnieken. Bij woningen die zijn gebouwd vóór 2000 moet meestal eerst het isolatieniveau van de woning verbeterd worden voordat er volledig zonder aardgas kan worden verwarmd. Met eerst isoleren bespaart u direct op aardgasverbruik en zetten we met elkaar een stap in de goede richting.

U kunt meer lezen op www.energiebunnik.nl/oranjebuurt en www.grijsnaargroen.nl/oranjebuurt

Vragen over de aanpak van de gemeente Bunnik? Of meer informatie? Mail naar: duurzaam@bunnik.nl

Met de BouwApp brengen wij de buurt op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en is het voor bewoners mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:

  • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
  • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Oranjebuurt Bunnik’.
  • Open het project en klik op ‘volgen’.
  • Selecteer de doelgroep waar u bij hoort.

Nieuws en documenten

De nieuwsbrieven en bewonersbrieven zijn terug te vinden in de BouwApp