Prestatieafspraken 2024 ondertekend

Elk jaar maken de gemeente Bunnik, woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken. Deze samenwerking is nodig om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken: wat zijn de plannen voor het woonbeleid? Komend jaar wordt vooral ingezet op betaalbare huurwoningen, het beperken van de woonlasten, het vinden van nieuwe locaties om meer woningen te bouwen en ervoor zorgen dat het prettig wonen is en blijft in de drie levendige kernen van de gemeente Bunnik. De ‘Prestatieafspraken 2024’ zijn in december ondertekend door de betrokken partijen.

Jaarlijkse prestatieafspraken

Habion (ouderen), LEKSTEDEwonen, Portaal en SSH (studenten) maken elk jaar afspraken met de gemeente Bunnik over de prestaties die de corporaties leveren. Hierbij is de samenwerking van groot belang, want er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid. De gemeente kan beleid maken, maar er gebeurt weinig als de corporatie niet bijdraagt aan de uitvoering. De corporatie is daarbij vaak weer afhankelijk van huurders of de gemeente. Het maken van prestatieafspraken is vastgelegd in de Woningwet en hiermee wordt ook invulling gegeven aan de Nationale Prestatieafspraken, de Woondeal regio Utrecht en de ‘Visie op wonen’. Met deze prestatieafspraken en de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties kan daar actief aan worden gewerkt.

Belangrijkste thema’s

Onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid, nieuwbouw en duurzaamheid zijn erg belangrijk. Ook over wonen en zorg, het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en leefbaarheid zijn afspraken gemaakt. Een aantal voorbeelden waarop de vier corporaties zich in 2024 specifiek richten:

Habion onderzoekt de mogelijkheden om zorgwoningen voor ouderen te realiseren in Kersenweide. LEKSTEDEwonen wil afspraken maken over huurwoningen in de ontwikkellocaties en een huurdersvertegenwoordiging oprichten in de gemeente. Bij Portaal staat komend jaar in het teken van het realiseren van 48 flexwoningen in de voortuin van het gemeentehuis. SSH zoekt nieuwe locaties voor studentenhuisvesting en neemt een besluit over de toekomst van de woningen aan de Vletweide.

Vanaf 2024 gaat de gemeente met alle corporaties periodiek overleggen om gezamenlijk te zoeken naar ontwikkellocaties.

Fijn wonen in levendige dorpen

Wethouder Onno James: “Goed dat we jaarlijks afspraken maken met deze vier woningcorporaties. Voor onze inwoners is het lastig om een woning te vinden die aansluit bij hun wensen en budget. We hebben veel meer betaalbare woningen nodig. Samen met de corporaties willen we de bouwaantallen opschroeven en zorgen dat woningen bij de juiste mensen terechtkomen. We willen starters en jongeren behouden. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente levendig en bruisend blijft voor onze huidige en toekomstige inwoners.”

Woningcorporatie LEKSTEDEwonen

Ed de Groot (Directeur-bestuurder): “Afgelopen vier jaar hebben wij vijf nieuwbouwprojecten opgeleverd met in totaal zo’n 90 huurwoningen. Dat willen wij komende jaren blijven doen om zo een bijdrage te leveren aan het goed en betaalbaar wonen in de gemeente Bunnik. Bij grotere ontwikkellocaties zoals Kersenweide en Stationsomgeving, maar ook bij kleinere projecten binnen de kernen of samen met projectontwikkelaars.

LEKSTEDEwonen heeft inmiddels 120 huurwoningen in de gemeente Bunnik en wij bouwen door. Daarom willen wij ons in 2024 inzetten om een huurdersraad op te richten, met een vertegenwoordiging van onze huurders. Zij kunnen dan ook meepraten en adviseren bij de volgende prestatieafspraken.”