P21 nodigt D66 uit voor gesprek coalitievorming

Informateur Maarten Divendal heeft verslag gedaan van zijn verkennende gesprekken voor een nieuw te vormen college. Na bespreking hiervan met alle fracties hebben de partijen P21 en D66 besloten om samen verdiepende gesprekken te voeren voor het vormen van een coalitie.

Opdracht informateur

De opdracht aan de heer Divendal was op zoek te gaan naar “de mogelijkheden voor de vorming van een stabiele coalitie of een raadsbreed akkoord, waarbij het college van B&W kan rekenen op brede steun in de raad.” In de week van 21 maart heeft de informateur alle fracties afzonderlijk gesproken. Deze gesprekken hebben geen duidelijke voorkeur opgeleverd voor een bepaalde coalitie en tevens geen zwaarwegende bezwaren tegen een raadsbreed programma. De informateur is op basis van alle gesprekken tot de conclusie gekomen dat een raadsbreed programma recht doet aan de inhoud van de gevoerde gesprekken. Met een raadsprogramma is geen sprake meer van coalitie en oppositie maar spreken alle fracties met elkaar ambities af op verschillende thema’s. Maarten Divendal is met zijn advies dichtbij de opdracht gebleven en heeft afgelopen maandag zijn advies toegelicht aan de fracties. Daarbij heeft hij ook suggesties meegegeven hoe de fracties tot een raadsprogramma kunnen komen.

P21 en D66 willen verdiepende gesprekken voeren

De fracties waren, nadat de heer Divendal zijn advies had toegelicht, nog niet overtuigd van de meerwaarde van een raadsbreed akkoord. Zij meenden dat een coalitievorming, met scherpe keuzes op de grote thema’s in het coalitieakkoord, het college beter in staat stelt om de komende jaren flinke stappen te zetten. Dit maakte dat de partijen P21 en D66 een duidelijke voorkeur uitspraken om gezamenlijk verder te praten over de inhoud van een coalitieakkoord.

Vervolg

De fractievoorzitter van P21, de grootste partij in de gemeenteraad van Bunnik, overlegt op korte termijn met de fractievoorzitter van D66 hoe aan het proces verder vorm en inhoud kan worden gegeven.