Groeien, vergroenen en verbinden: Collegeprogramma 2022–2026

Het college van burgemeester wethouders van de gemeente Bunnik zet zich deze bestuursperiode in voor ‘Groeien, vergroenen en verbinden’. Het collegeprogramma 2022–2026 heeft deze titel gekregen en is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord P21/D66 en het raadsbrede raadsprogramma. In het collegeprogramma staan de plannen waar het college, samen met de gemeenteraad en de samenleving, de komende periode aan wil werken. Op 22 december bespreekt de gemeenteraad het collegeprogramma.

Drie thema’s

Bunnik is de gemeente van de menselijke maat en groen in de regio, waar mensen zich gekend en (h)erkend voelen. Bunnik wil een gemeente blijven waarin het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen elkaar kennen en weten te vinden. Een gemeente die toekomstbestendig is voor de huidige en de volgende generaties. Het collegeprogramma 2022 – 2026 richt zich daarom op drie thema’s: Sociale kracht voor iedereen; Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving; Besturen en organiseren. Binnen deze thema’s spelen verschillende opgaven, die het college de komende jaren wil realiseren.

1 miljoen extra investeren

Het college stelt voor om de komende jaren ruim 1 miljoen euro extra te investeren. Op die manier kan invulling worden gegeven aan de doelen, ambities en voorstellen uit het coalitieakkoord en het raadsprogramma en aan de voornemens van het college. Zo wil het college tot en met 2026 extra investeren in jongerenwerk, zorg en welzijn, wonen, economie, duurzame mobiliteit, duurzaamheid, participatie, natuur en recreatie. Daarbij zijn er keuzes gemaakt naar welke ambities, in welke mate en op welke termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierbij is ook rekening gehouden met de financiële situatie en menskracht van de gemeentelijke organisatie.

De gemeenteraad bespreekt het collegeprogramma op 22 december. De voornemens uit het collegeprogramma worden verwerkt in de begrotingen, waarover de gemeenteraad beslist.

Bunnikse kwaliteit

Samen met de huidige en toekomstige inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners wil het college de komende jaren verder bouwen aan de gemeente. De Bunnikse kwaliteiten en de identiteit van de dorpen en het buitengebied behouden en waar nodig versterken. Samen ervoor zorgen dat het in Bunnik prettig wonen en leven is én blijft, met ruimte en aandacht voor elkaar. Daar geeft het collegeprogramma ‘Groeien, vergroenen en verbinden’ uitvoering aan.