Gezondheidssituatie regio Zuid Oost Utrecht in beeld

De vraag naar zorg en ondersteuning onder ouderen én jongeren in de regio Zuid Oost Utrecht stijgt. Ook in gemeente Bunnik. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en wijken in de regio. Dat blijkt uit het regiobeeld dat inwoners, gemeenten, GGD en Zilveren Kruis hebben gemaakt.

Iedereen in de regio Zuid Oost Utrecht wil een positieve gezondheid. We willen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, met ondersteuning vanuit de mensen in hun omgeving. Als ze zorg en ondersteuning nodig hebben, willen we dat dit gemakkelijk en waar mogelijk digitaal gebeurt. Daar zijn veranderingen voor nodig.

Samen werken aan opgaven

In een samenwerking met zorg- en welzijnsaanbieders zijn we begonnen met de belangrijkste uitdagingen in beeld te brengen. Er is namelijk een verschil tussen de vraag naar zorg en welzijn en het aanbod ervan. Dit legt druk op het personeel en de financiële middelen. Vooral bij ouderen wordt dit probleem steeds groter, omdat er steeds meer ouderen in de regio wonen en zij steeds meer zorg nodig hebben.

Wat betreft de gezondheid zijn er grote verschillen tussen gemeenten en wijken. Met name de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen vraagt aandacht. Tot slot wordt steeds vaker de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders als versnipperd ervaren door regelgeving en gescheiden financieringsstromen.

Toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning voor nu én later

Dit is een grote ambitie en uitdaging vanwege de groeiende bevolking, de grote verschillen in gezondheid en de vergrijzing in de regio. Met de informatie uit het regiobeeld stellen gemeenten, inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders en Zilveren Kruis het komend halfjaar een plan op voor de regio. Daarin wordt een beperkt aantal uitdagingen benoemd waar de risico's het grootst zijn dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn in gevaar komen. Een centrale vraag is ook: Wat bepaalt het levensgeluk en de gezondheid van inwoners? Lang niet altijd kan en moet deze vraag met zorg beantwoord worden. Andere oplossingen vergroten het levensgeluk en de gezondheid van de inwoners ook.

Wat laat het regiobeeld van Zuid Oost Utrecht zien?

Het regiobeeld geeft informatie over de beschikbaarheid en prestaties van de gezondheidszorg in de regio, en over de verwachte zorgbehoefte en andere belangrijke kanten van de inwoners. Deze informatie is gebaseerd op gegevens uit het verleden en voorspellingen voor de toekomst. Ook zijn ervaringen van professionals en inwoners meegenomen.

Grote betrokkenheid van iedereen

We bedanken iedereen die heeft meegedacht en input heeft gegeven voor de verbetering van de zorg. Niet alleen partijen uit het veld, maar ook vertegenwoordigers van inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties en deelnemers van de bestuurlijke netwerktafel IZA Utrecht en de bestuurstafel Zuid Oost Verbonden waren betrokken.