Bijeenkomst ‘Meer ruimte voor Defensie’

Defensie groeit. Dit is nodig, omdat de veiligheidssituatie in de wereld verandert. De Nederlandse krijgsmacht richt zich meer op de bescherming van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten. Voor deze taak heeft Defensie niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen. Op maandag 24 juni organiseert Defensie hierover een bijeenkomst voor de regio Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u meer informatie en kunt u vragen stellen.

Nieuwe laagvlieggebieden

Defensie verwacht een blijvende toename van het aantal helikopterbewegingen in de bestaande laagvlieggebieden in Nederland. Om deze reden zijn ze op zoek naar nieuwe locaties. Het zuiden van gemeente Bunnik, bij Werkhoven, ligt in een aanwijsgebied voor een potentieel nieuw laagvlieggebied.

Onderzoek en milieueffectrapportage

Er wordt momenteel onderzoek gedaan om de geschiktheid van deze gebieden te bepalen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) wordt beschreven welke activiteiten van Defensie worden onderzocht en hoe dit onderzoek zal plaatsvinden. Hierna volgt een milieueffectrapportage (MER). In dit rapport wordt de invloed van de activiteiten op de omgeving, het milieu, geluid en natuur onderzocht. De resultaten hiervan zullen leiden tot voorkeurslocaties, die vervolgens worden opgenomen in de Ontwerp Nationale Beleidsvisie NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie).

Uw mening telt

Tijdens de terinzagelegging kunt u reageren op de Ontwerp Nationale Beleidsvisie NPRD en het concept planMER. Uw feedback is van groot belang voor het vormgeven van de plannen van Defensie.