Aan de slag met de kerkenvisie

De gemeente Bunnik gaat aan de slag met het opstellen van een kerkenvisie. Samen met erfgoedadviesbureau The Missing Link worden de kerken in de gemeente in kaart gebracht. Samen met belanghebbenden wordt een toekomstvisie voor de kerken opgesteld.

Veel kerken en kloosters hebben de afgelopen jaren hun oorspronkelijke functie verloren, steeds minder mensen bezoeken de kerk. Dat geldt ook voor enkele kerken in de gemeente Bunnik. De kerkgebouwen in onze gemeente zijn het middelpunt van de dorpen. De zes kerkgenootschappen kampen met diverse vraagstukken die invloed hebben op de toekomst van de kerkgebouwen. Het is soms moeilijk om de gebouwen in stand te houden, wat tot leegstand kan leiden. Door tijdig met elkaar in gesprek te gaan en samen een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen, kunnen we dit voorkomen

Het hele proces van de kerkenvisie zal ongeveer één jaar in beslag nemen. De gemeente brengt samen met The Missing Link de wensen en behoeften van de kerkeigenaren in beeld. Er wordt informatie verzameld over de betekenis, bouwhistorie en cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de kerkeigenaren en geloofsgemeenschappen. Ook vinden participatiesessies plaats met kerkeigenaren, geloofsgemeenschappen en inwoners van de gemeente Bunnik over opgaven en wensen voor de toekomst. Door gezamenlijk in dialoog te gaan, kan gewerkt worden aan een duurzaam toekomstperspectief voor de kerkgebouwen. Zo kunnen partijen tijdig reageren op ontwikkelingen rond het religieus erfgoed.