Kennnisgeving anterieure overeenkomst/9-3-2022/Bart Stolk
Kennisgeving anterieure overeenkomst inzake `Herenstraat 44/44a in Werkhoven
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik maken bekend dat er op 15 maart 2022 een ante-
rieure overeenkomst is gesloten conform artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro).
De anterieure overeenkomst gaat over de woningbouwontwikkeling van het perceel Herenstraat 44/44a in
Werkhoven en is gesloten tussen Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en de gemeente Bunnik, ter vol-
doening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 Wro. Door de gesloten overeenkomst is het kosten-
verhaal verzekerd, waardoor er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.
De overeenkomst heeft betrekking op het mogelijk maken van de bouw van 9 appartementen en 20
grondgebonden woningen in het plan Heeren van Werkhoven.
In de overeenkomst is onder andere de inspanningsverplichting van de gemeente opgenomen om deze
ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Ook is hierin o.a. afgesproken dat de initiatiefnemer verplicht
is de kosten voor het opstellen van het uitwerkingsplan met de bijbehorende onderzoeken en welstands-
criteria zelf te voldoen.
De basis voor de overeenkomst zijn de kaders zoals opgenomen in het uitwerkingsplan Heeren van
Werkhoven.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt deze zakelijke beschrijving van
de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd, gedurende 6 weken vanaf 17 maart 2022. Deze ken-
nisgeving is in te zien tijdens de openstellingstijden in het gemeentehuis en op
https://www.bunnik.nl/projecten/heeren-van-werkhoven
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.