Vragen en antwoorden fietsverbinding Bunnik en USP

Op deze pagina leest u de antwoorden op onderstaande hoofdvragen. 

 1. Waarom een fietspad door het Eikenpadplantsoen?
 2. Hoe gaat het proces?
 3. Achtergrondinformatie
 4. Veiligheid 

1. Waarom een fietspad door het Eikenpadplantsoen?

Via de subvragen en antwoorden in het uitklapmenu krijgt u antwoord op hoofdvraag 1. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Dit is waarom het fietspad (weer) op de agenda staat:

 • Niet alleen de gemeente, maar ook de hele omgeving maakt in de komende jaren een enorme groei door. Zo gaan we in de gemeente Bunnik bouwen aan de Kersenweide in Odijk en bij het station in Bunnik. In de stad Utrecht en in haar directe omgeving komen er veel woningen en werkplekken bij. Dit vraagt om een betere verbinding.
 • We willen fietsen stimuleren en veiliger maken.
 • De fietsverbinding tussen station Bunnik en Utrecht Science Park of USP (voormalig de Uithof) is voor Bunnik en voor de regio heel belangrijk, o.a. voor de bereikbaarheid van het USP.

De stad Utrecht en directe omgeving (de regio Utrecht) maken een stormachtige ontwikkeling door. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen en er komen veel arbeidsplaatsen bij. De hoofdwegen in de regio zijn zwaar belast en kunnen de groei niet aan. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid, milieu en landschap. Tot 2040 gaat het in de stad Utrecht en omgeving over 105.000 tot 125.000 extra woningen en circa 85.000 arbeidsplaatsen. Nu zijn er al problemen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en milieu. Met deze groei moet er iets veranderen in de manier waarop we ons verplaatsen. Anders worden de problemen te groot. Daarom moet de gemeente Bunnik alle fietsverbindingen (niet alleen naar het USP) snel en optimaal inrichten. 

De fietsmaatregelen zijn nodig omdat, ondanks de effecten van de coronacrisis, alle berekeningen erop wijzen dat de autowegen alleen, ook met aanpassingen van de Ring Utrecht in 2030, de groei niet aankunnen. We moeten dus inzetten op meer OV en fietsverkeer.

Als we het gebruik van de fiets willen stimuleren ten opzichte van de auto, moeten fietspaden prettig en veilig zijn voor iedereen. Op een vrij liggend fietspad kun je comfortabel fietsen en kunnen we zorgen voor voldoende ruimte, een goede ondergrond van asfalt, goede verlichting en veilige oversteekplaatsen.

De continu-meting op het Vagantenpad geeft aan dat er voldoende gebruik gemaakt wordt van de fietsroute. Daarnaast is de mobiliteit van de reiziger op de fietsroute Veenendaal-Bunnik-USP veranderd. Uit eerste nieuwe cijfers blijkt dat 23% van de treinreizigers blijvend op de fiets is overgestapt. Tot slot spelen ook de toenemende werkgelegenheid op USP en de komst van nieuwe woningen een belangrijke rol in de keuze.

 

2. Hoe gaat het proces?

Via de subvragen en antwoorden in het uitklapmenu krijgt u antwoord op hoofdvraag 2. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

De gemeenteraad heeft na het Open huis van 3 december 2020 een raadsvoorstel voorbereid. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 4 maart 2021

Na het voorlopige besluit over het fietspad door het Eikenplantsoen, worden verschillende vervolgstappen gezet. Er moet voor het najaar van 2021 een plan van aanpak komen. Eind 2021 volgt dan het definitieve besluit. Ook moet de grond (akkerland) gekocht worden en moet er een vergunning gegeven worden voor de aanleg van het fietspad. 

Alle kosten die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad worden betaald door U Ned. U Ned is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Gezamenlijk stellen zij het budget beschikbaar voor een groot aantal maatregelen. De kosten van het onderhoud zijn voor de gemeente Bunnik.

Hoe het fietspad precies wordt aangelegd, ligt nog niet vast. Binnen het plantsoen waarin het Eikenpad ligt, is ruimte om te kijken hoe het fietspad precies gaat lopen. Met omwonenden kijken we hoe we zoveel mogelijk speelgelegenheid en groenvoorzieningen kunnen behouden en wat voor aanpassingen er nodig zijn. De manier waarop dit participatieproces gaat plaatsvinden, wordt in de loop van 2021 duidelijk en omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Voor het realiseren van een toekomstbestendig vrij liggend fietspad was er maar één realistische optie. Aangezien deze uitkomst vast staat, is betrokkenheid van bewoners niet aan de orde. Welke fietsroutes zijn onderzocht, wordt uitgelicht onder hoofdstuk 3: Achtergrondinformatie.

In de zomer van 2020 was er onzekerheid over de kosten waardoor geen heldere communicatie mogelijk was. Het was bij de gemeente Bunnik bekend dat U Ned werkte aan een plan om budgetten beschikbaar te stellen voor een groot aantal maatregelen, waaronder de fietsverbinding Bunnik-USP. Maar het besluit om het geld ook echt beschikbaar te stellen is pas genomen op 5 oktober 2020. De brief over het plan is op 6 oktober aan omwonenden van het Eikenpad verzonden. Daarin is o.a. vermeld dat het aanbod onder voorwaarden is aangenomen, waaronder de instemming van de gemeenteraad. 

 

3. Achtergrondinformatie

Via de subvragen en antwoorden in het uitklapmenu krijgt u meer informatie over de achtergrond van de plannen. Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Er waren vooraf vier varianten denkbaar. Wij leggen hieronder uit waarom we kiezen voor de variant door het Eikenpadplantsoen en waarom de andere varianten niet haalbaar of niet wenselijk zijn.

Variant 1 - Handhaven huidige situatie

 • De bedoeling: 
  Een gespreide verdeling van fietsverkeer tussen de Gildenring-oost en Gildenring-west.
   
 • De praktijk: 
  Circa 80% van de fietsers rijdt over de Gildenring-oost. Zelfs al is met borden en mijlpaaltjes aangegeven dat er twee routes mogelijk zijn. De huidige situatie heeft niet de kwaliteit die wij wensen voor een vrij liggende, toekomstbestendige, belangrijke fietsverbinding.
   
 • Onveilig: 
  Wanneer het aantal fietsers toeneemt, zal dit nog vaker tot onveilige situaties leiden dan nu al gebeurt. De Gildenring heeft ook niet de ruimte voor een vrij liggend fietspad.

Variant 2 - Ten westen van de bebouwde kom van Bunnik.

 • Voordeel:
  In theorie gaat doorgaand fietsverkeer dan niet langer door de woonstraten.
   
 • Praktische uitwerking:
  Deze route is ruim 450 meter langer dan een route over de Gildenring of het Eikenpad. Fietsers rijden niet spontaan om en zullen zo’n route niet nemen. Daarin investeren is geld weggooien.
   
 • Onuitvoerbaar want:
  De grond is eigendom van de gemeente Utrecht. Utrecht wil geen grond verkopen. De grond is agrarisch verpacht en er is hier sprake van pachtbescherming. Alleen als Bunnik vergelijkbare grond kan aanbieden is dat bespreekbaar (dus grondruil). Maar Bunnik beschikt niet over dergelijke grond.

Variant 3 - Een route over de Gildenring-oost

 • Bezwaar:
  Deze route is niet vrij liggend. Daarnaast is deze route in 2013 besproken en daartegen hadden bewoners ernstige bezwaren. Dat had vooral te maken met de veiligheid.
   
 • Praktische uitwerking:
  Er is sprake van een bochtige woonstraat, klinkerverharding, veel uitritten, zonder voetpaden en geen ruimte voor een volwaardig fietspad.
   
 • Onuitvoerbaar want:
  Zowel vanuit het belang van bewoners als van fietsers is dit een ongewenst scenario. Daarbij ook kijkend naar de zware weerstand in 2013 is dit scenario niet geschikt en onhaalbaar.

Variant 4 - Het Eikenpad

 • Bezwaar:
  Hiertegen is weerstand, vanwege aantasting van het groen en onveiligheid voor wandelaars en spelende kinderen.
   
 • Praktische uitwerking:
  In tegenstelling tot de Gildenring zien wij hier wel de mogelijkheid om een fietspad veilig in te passen. Er zal zeker sprake zijn van meer verharding en de speelgelegenheid zal afgeschermd worden. Het fietspad wordt doorgetrokken naar het aangrenzende akkerland en sluit later aan op het Vagantenpad. De precieze route door het akkerland is afhankelijk van de mogelijkheden en staat nog niet vast.
   
 • Voordeel:
  Het plantsoen blijft ook met een fietspad een plantsoen. Een fietspad kan aangelegd worden zonder de eiken te kappen of aan te tasten en het open karakter verandert er evenmin door. We creëren zo een veilige, kwalitatief goede, aaneengesloten fietsroute, zonder belasting van de woonstraat.

Om het reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, wil het college fietsverkeer optimaal faciliteren. Dat betekent dat we zorgen voor goede fietsverbindingen naar Bunnik, Odijk, Houten, het Utrecht Science Park en de stad Utrecht. En dat er voldoende goede fietsparkeerplaatsen zijn. Als concreet doel staat er o.a.: 'Het creëren van een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen station en USP.'

De afgelopen jaren zijn tellingen uitgevoerd op het Vagantenpad (2016) en op de Gildenring Oost en West (2019). De tellingen zijn gedaan op werkdagen (maandag/vrijdag) en in twee richtingen:

 • Vagantenpad: 2.313 fietsers per dag
 • Gildenring Oost: 903 fietsers per dag
 • Gildenring West: 242 fietsers per dag

In de hele regio is sprake van toename van fietsen. Het aantal elektrische fietsen neemt ook toe (en daarmee de snelheid op de fietspaden).

De volgende zaken maken dat het ook op deze fietsverbinding drukker wordt: 

 • parkeerbeperkingen in de Uithof/USP
 • groei van het aantal studentenwoningen op het USP (900 woningen)
 • groei van arbeidsplaatsen op het USP
 • verbetering van de fietsbrug over de A12
 • de beoogde nieuwbouw in Odijk, de Kersenweide (1.000 woningen)

Op grond van modelberekeningen van de provincie Utrecht wordt tot 2030 een groei verwacht van minimaal enkele honderden tot 1.000 fietsers per dag. Dit zijn modelberekeningen waarvan de nauwkeurigheid alleen achteraf bepaald kan worden.

De kosten van de fietsbrug over de A12 zijn inmiddels gedekt. De uitvoering zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden.

Ja. Veel ideeën zijn uitgevoerd (extra borden, plateaus in de JF Kennedylaan). Voor de gewenste rotonde op de provinciale weg met voorrang voor de fietsers ontbreken voorlopig nog de middelen.

De regionale fietsvisie vindt u hier.

Ga voor meer informatie naar www.utrecht10.nl.

 

4. Veiligheid 

Via de subvragen en antwoorden in het uitklapmenu krijgt u antwoord op hoofdvraag 4 (veiligheid). Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Als we het gebruik van de fiets willen stimuleren ten opzichte van de auto, moeten fietspaden prettig en veilig zijn voor iedereen. Daarom is gekozen voor een vrij liggend fietspad. De fietsroute door de Gildering is niet vrij liggend of vrij liggend te maken.

Nee, de Gildering is niet officieel een woonerf, maar wel zo ingericht.

De basis van (verkeers)veiligheid is elkaar kunnen zien. Door het open karakter van de route en het plantsoen is het eenvoudig om elkaar te zien. Voor spelende kinderen kan dit inderdaad, vanuit het kind gezien, niet altijd verwacht worden. De speelgelegenheid kan afgeschermd worden, bijvoorbeeld met een lage haag of hekje.