Klachten en bezwaarschriften

Klachten

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

 • de medewerker postregistratie,
 • de behandelaar(s) van uw klacht,
 • de medewerker over wie de klacht gaat en
 • de leidinggevende van die medewerker.

Het doel van het delen is de registratie en behandeling van uw klacht.

Bezwaarschriften

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

 • de medewerker postregistratie;
 • het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften;
 • de medewerker die de beslissing op bezwaar opstelt;
 • de medewerker of de secretaris die de beslissing ondertekent en zo nodig het college of de burgemeester om de beslissing op bezwaar vast te stellen. 

Het doel van het delen is de registratie, behandeling en de besluitvorming op het bezwaarschrift.

Uw persoonsgegevens worden extern gedeeld met:

 • de 3 leden van de commissie voor de bezwaarschriften die bij de hoorzitting aanwezig zijn;
 • de belanghebbenden bij uw bezwaarschrift, zoals een vergunninghouder of de persoon (of het bedrijf) waartegen een handhavingsprocedure loopt of is verzocht.

Het doel van het delen is de advisering op het bezwaarschrift en het horen van bezwaarden en het informeren van de belanghebbenden. 

Welke persoonsgegevens worden gedeeld?

Klik hieronder op een item om de extra informatie te lezen.

LET OP! Bij bezwaren tegen besluiten in het fysieke domein (vergunningverlening en handhaving op bebouwen en gebruik van gronden), tegen verkeersbesluiten en sommige besluiten op grond van de APV, worden uw naam, adres en woonplaats altijd gedeeld. Dit is nodig om de bezwaren te kunnen beoordelen, de vergunninghouder en andere belanghebbenden te informeren over respectievelijk het ingediende bezwaarschrift en de locatie en activiteiten waarop het bezwaar betrekking heeft.

Deze worden alleen met de behandelend medewerker(s) en met het secretariaat van de commissie voor de bezwaarschriften gedeeld.

Daaronder vallen onder meer bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet, urgentieverklaringen bij woningtoewijzing, beslissingen op grond van de Paspoortwet. Deze besluiten en bezwaarschriften bevatten in de regel bijzondere persoonsgegevens.

Informatie over de persoonlijke levenssfeer en gezondheidsgegevens worden alleen gedeeld met:

 • de medewerker die de beslissing op het bezwaar behandelt,
 • (het secretariaat van) de commissie voor de bezwaarschriften.

Collegebesluiten op deze bezwaarschriften worden alleen gezien door:

 • het college,
 • de medewerker die rechtstreeks betrokken is bij de aanlevering van het collegevoorstel,
 • het afdelingshoofd en de medewerker die de beslissing op bezwaar behandelt.

Het collegevoorstel en -besluit zijn niet openbaar en de persoonlijke informatie in het collegevoorstel wordt geminimaliseerd.