Duurzaamheid en windenergie

Met de Informatienota Duurzaamheid geeft de gemeente een overzicht van de huidige projecten op het gebied van duurzaamheid. En wordt er een doorkijkje gegeven naar wat er de komende periode gebeurt. Naast deze nota is er een verkenning naar windenergie gedaan en de studie Klimaatneutraal Bunnik uitgevoerd over de opgave om de gemeente klimaatneutraal te maken.

De verkenning voor wat betreft windenergie is een haalbaarheidsstudie. Er is dus nog niet gekeken of dit landschappelijk, ruimtelijke en/of cultuurhistorisch mogelijk is. Ook zijn inwoners nog niet betrokken bij deze studie. De studie laat alleen zien dat er technisch gezien ruimte is voor een aantal windturbines. In de Informatienota Duurzaamheid staat dat we hierover later het gesprek aangaan met inwoners en andere betrokkenen.

U kunt de volgende documenten raadplegen: