Verbeteringen in het buitengebied

Datum: 15 mei 2020

Het college stemt in met aantal planwijzigingen in het buitengebied. Deze leiden tot verbeteringen. Onderstaand volgt een beschrijving per plan.

Verbeterplan Oostromsdijkje 7

Met het plan worden diverse verbeteringen doorgevoerd op het perceel. Deze verbeteringen maken dat er een betere inpassing in het landschap is. Verder voorziet het in een minimale opslag voor bedrijfsapparatuur en fabricaten, het toestaan van kamerbewoning (conform de voorwaarden vanuit het bestemmingsplan) en verduurzaming door toepassing van zonnepanelen en duurzame installaties. Vanwege de diverse verbeteringen ziet het college verder af van de nog openstaande sloopeis van 150 m² uit de eerder verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur uit 2013. De volgende stap is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. Dit moet worden opgesteld door de aanvrager, waarna het ter inzage komt en definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.   

Wijzigen bestemming Achterdijk 58

Het college verleent medewerking aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ in ‘wonen’ conform de wijzigingsmogelijkheid vanuit het bestemmingsplan (Ruimte voor Ruimte regeling). Hiermee wordt de huidige situatie vastgelegd in het bestemmingsplan. Er moet een wijzigingsplan worden opgesteld dat t.z.t. ter visie wordt gelegd. Het plan houdt in dat een gedeelte van de voormalige agrarische bebouwing (plusminus 300 m²) zal worden gesloopt. Een deel van 150 m² blijft behouden als bijgebouw behorende bij de functie wonen. De woning zal niet veranderen. Er is geen sprake van de bouw van een tweede woning.

Oostromsdijkje 3 en Achterdijk 66b

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan een ‘Ruimte voor Ruimte regeling’. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Het doel is kwaliteitsverbetering van het landschap.

Op het perceel Oostromsdijkje 3a en 3b wordt bebouwing (schuren) gesloopt. Ook op het perceel Achterdijk 66b wordt een schuur inclusief verharding gesloopt. Aan het Oostromsdijkje 3 wordt de verkeersituatie verbeterd voor kinderen die naar de ponymanege gaan. Daarnaast wordt het algehele gebruik van het totale perceel verbeterd. Zo is de gewenste gebruiksfunctie hiermee ook voor de toekomst gewaarborgd op een manier die past in het landschap. Op basis van de voorwaarden uit de ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ zal op het perceel Achterdijk 66b een nieuwe burgerwoning worden gebouwd die past in het landschap. Voor de wijzigingen is een bestemmingsplan opgesteld. Deze ligt op de gebruikelijke manier ter inzage en wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten