Sociale woningbouw in Bunnik

Datum: 6 februari 2019

De gemeenteraad heeft ongeveer een jaar geleden de Visie op Wonen 2017-2021 vastgesteld. Een ambitie in de Visie is dat het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente Bunnik stijgt van 16% naar 20% de komende tien jaar. Concreet betekent dit dat van alle woningen die nieuw worden gebouwd er één derde behoort tot de categorie sociale huur. Een woning is sociaal als de huurprijs niet hoger is dan € 710,- per maand.

De getallen uit de jaarbrief sociaal woonbeleid illustreren dat Bunnik op dit moment een tekort heeft aan sociale huurwoningen. Ter vergelijking: in de regio Utrecht bestaat bijna 30% van de woningvoorraad uit corporatiewoningen. Om de ambitie van 20% te realiseren is een bouwprogramma vastgesteld dat voorschrijft dat bij nieuwbouw 30% sociale huurwoningen wordt gebouwd.

Terugkijkend naar 2017 en 2018 blijkt dat de druk op de sociale huurmarkt onverminderd groot is. Dit is af te leiden uit het aantal woningen dat via www.woningnet.nl beschikbaar komt, het aantal reacties op een vrijgekomen woning en de tijd die woningzoekenden nodig hebben om een sociale huurwoning te bemachtigen.

Oorzaken van het tekort

Dat steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar komen heeft verschillende oorzaken, die hun oorsprong vinden in gewijzigd rijksbeleid. Zo moeten ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen - in plaats van door te stromen naar een verzorgingshuis - en komen er minder woningen beschikbaar. Een tweede oorzaak heeft ook te maken met de andere manier waarop wij tegenwoordig omgaan met wonen en zorg. Een deel van de mensen met een GGZ-achtergrond of een beperking moet vanuit de instellingen verhuizen naar een zelfstandige woning. Dit zijn veelal alleenstaanden die een beroep doen op sociale huurwoningen. Voor reguliere woningzoekenden komen er dus minder woningen vrij en op de beschikbare woningen reageren dus meer mensen.

Situatie in Bunnik

In de gemeente Bunnik komen doorgaans weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Het aandeel fluctueert rond de 50 per jaar. Tellen we de woningen van ouderenhuisvester Habion mee, dan komen daar jaarlijks circa tien woningen bij. De zoektijden zijn sinds 2015 met gemiddeld twee jaar gestegen en het aantal woningzoekenden dat op een vrijgekomen woning reageert is gegroeid van gemiddeld 70 reacties in 2015 naar gemiddeld 89 reacties in 2017.

Vitale gemeente

Wij zijn bezorgd over de grote druk op de sociale huurmarkt. Niet voor niets is er een sterke ambitie om het aandeel sociale huur te vergroten. Extra sociale huurwoningen zijn hard nodig om onze gemeente vitaal te houden. Voor starters op de woningmarkt is een sociale huurwoning vaak een springplank. Aan het begin van hun carrière hebben politieagenten, medewerkers in de zorg, kinderopvang, schoonmaak en in winkels nog onvoldoende inkomen om in deze regio een woning te kopen. Zij zijn aangewezen op de schaarse voorraad sociale huurwoningen. Tegelijkertijd heeft de gemeente deze inwoners hard nodig om vitaliteit en voorzieningen te behouden. Dit zijn namelijk de inwoners die niet alleen gebruik maken van onze scholen, sportclubs, en winkels maar er ook werken. En zonder hun aanwezigheid kunnen deze voorzieningen niet bestaan. Kortom: het is belangrijk om deze jonge inwoners te behouden voor onze gemeente.  

Nieuwbouw

Wij willen voorkomen dat mensen verhuizen naar delen van het land waar woningen beter betaalbaar en beschikbaar zijn. Daarom zet het nieuwbouwprogramma de komende jaren vooral in op sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. De grootste groep woningzoekenden (80%) is namelijk alleenstaand of met z’n tweeën, terwijl minder dan de helft van onze sociale huurwoningen voor hen geschikt is. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met woningcorporaties en ontwikkelaars om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van regels in de Huisvestingsverordening 2015 om een deel van de nieuwe woningen met voorrang te verhuren aan inwoners uit de gemeente Bunnik.

De huidige nieuwbouwplannen omvatten de bouw van circa 80 sociale huurwoningen binnen nu en zes jaar. We zetten eerst in op het bouwen binnen de dorpen. Een voorbeeld hiervan is Rhijnhaeghe met 30 sociale huurwoningen. En er staan nog meer projecten op stapel, denk aan De Rozelaar en De Oude Haven. Ook voor de langere termijn blijft een aandeel 30% sociale huur binnen nieuwbouw noodzakelijk om de ambitie van méér sociale huurwoningen te realiseren.

Meer informatie over wonen

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten