P21 en D66 Bunnik sluiten coalitieakkoord

P21 en D66 Bunnik willen voortvarend aan de slag met de grote vraagstukken. Op het gebied van duurzaamheid en woningbouw wil de kersverse coalitie stevige stappen vooruit zetten, gelet op de huidige klimaatcrisis en woningnood.

De fracties hebben concrete ambities geformuleerd voor de komende vier jaren. Daarbij kijken zij ook verder naar de toekomst tot 2040. Bunnik is een aantrekkelijke gemeente in een dynamische en snelgroeiende regio. De partijen vinden het belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te blijven, maar zien tegelijkertijd grote kansen om de energiecrisis aan te pakken, te verduurzamen, betaalbare woningen te bouwen en de leefbaarheid te vergroten.

Met duurzame groei van de gemeente ontstaat ruimte om te investeren in de dorpen. De coalitie zet daarbij stevig in op natuur-, landschap- en recreatieontwikkeling, meer wandelpaden en fietsroutes, het versterken van de dorpscentra van Odijk en Werkhoven en het versterken van de voorzieningen. Fractievoorzitter van P21 Arjen Hussem: “We willen flink investeren in natuur, landschap en infrastructuur. We slaan een nieuwe weg in met meer natuur, biodiversiteit en ruimte voor wandelen en fietsen.” De partijen willen deze ambitieuze plannen samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en overheden verder uitwerken en realiseren.

Onno James, fractievoorzitter van D66 Bunnik: “Voor veel mensen is het onmogelijk om in onze regio een betaalbare woning te vinden. Daar willen we echt verandering in brengen. Door betaalbare woningen te bouwen voor jongeren en starters. En de doorstroming te bevorderen op de woningmarkt, met meer appartementen en gelijkvloerse woningen voor ouderen. Zo worden we aantrekkelijker voor jong en oud. Dat is goed voor de leefbaarheid!” De bedoeling is dat de gemeente Bunnik ook in de toekomst een gezonde, duurzame, leefbare en vitale gemeente is om te wonen, te werken en te verblijven. Om woningbouw in de dorpen mogelijk te maken, hebben de partijen afgesproken om een groen en duurzaam bedrijvenpark te realiseren bij de A12.

Formateur Els Otterman “Dit akkoord en het proces van de afgelopen weken bieden in mijn ogen een solide basis voor een constructieve samenwerking in het belang van de inwoners van de gemeente Bunnik”.

U kunt het coalitieakkoord 2022-2026 (pdf, 28 MB) hier lezen.

Akkoord met een raadsagenda

Het is een coalitieakkoord waarin afspraken zijn vastgelegd op een aantal thema’s. Daarnaast stelt de coalitie graag met de volledige gemeenteraad een agenda op over andere belangrijke onderwerpen die aan bod moeten komen in de nieuwe raadsperiode. Het coalitieakkoord en de raadsagenda vormen daarmee samen, en met gelijke prioriteit, een integrale opdracht aan het college. Arjen Hussem: “Bijvoorbeeld in het sociaal domein is het mogelijk om als gemeenteraad met elkaar keuzes te maken die goed zijn voor ons allemaal. De afgelopen maanden hebben we in Bunnik ervaren dat een open houding van gemeenteraad én college over en weer van grote meerwaarde kan zijn”.

Installatie nieuw college

Het akkoord ligt op 10 mei voor in de Algemene Ledenvergadering van P21 ter instemming. Naar verwachting wordt het nieuwe college op 24 mei geïnstalleerd. Zodra de screening van de wethouderskandidaten is afgerond worden de namen bekend gemaakt.