Ondertekening Woondeal U10

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn drie zogenaamde woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten), Amersfoort en Foodvalley. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Op 13 maart zette minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, samen met alle deelnemende partijen, zijn handtekening onder de woondeals. Namens de gemeente Bunnik ondertekende Ali Dekker (Wethouder Wonen/RO) deze woondeal.

Betaalbare woningen

De huizenprijzen in de regio zijn hoger dan het landelijk gemiddelde en uit onderzoek blijkt dat vooral de betaalbare koopwoning ontbreekt. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar ook onze regio als geheel. Want we willen jonge, getalenteerde mensen blijven aantrekken en tegelijkertijd de langer thuiswonende senioren passende huisvesting bieden.

In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Het streven is dat er vanaf 2025 twee derde van alle woningen die worden gebouwd, in het segment ‘betaalbaar’ valt. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808 per maand), middenhuurwoningen (tot € 1.026 per maand) en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000).

Waar komen deze woningen?

In de regio U10 worden 61.000 woningen gerealiseerd, in de regio Amersfoort 27.000 en in de regio Food Valley 25.000. Een belangrijk deel van alle betaalbare woningen wordt door corporaties gebouwd. Overheden en corporaties zetten daarom in op een nieuwe vorm van partnerschap. Met deze woondeal zijn corporaties volwaardige partners van de Woondeal U10.

Kneplunten aanpakken

De haalbaarheid van de afspraken is van diverse randvoorwaarden afhankelijk. Om de woningbouw mogelijk te maken is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en corporaties blijven investeren in betere mobiliteit en groen en kijken wat iedereen financieel kan bijdragen. Daarnaast wordt ingezet op het versnellen van planprocessen, wordt gekeken of gemeenten meer grip kunnen krijgen op grondposities en worden het stikstofprobleem en de energie-infrastructuur bovenaan de agenda gezet. Verder wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor capaciteitstekorten en wordt onderzocht hoe ook op lange termijn gebiedsontwikkeling structureel betaald kan worden. Tenslotte is benadrukt dat naast het bouwen van betaalbare woningen het ook belangrijk is dat de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de bestaande woonvoorraad op orde blijft/komt.

Belang voor Bunnik

Wethouder Ali Dekker: “In de gemeente Bunnik wordt hard gewerkt aan plannen voor Kersenweide in Odijk en de stationsomgeving in Bunnik om zo het woningtekort terug te dringen. Het mooie van de Woondeal is dat er afspraken en voornemens in staan over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor woningbouw, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, voorzieningen, zorg en groen. Dat vinden wij voor Bunnik van groot belang en daarom ondertekenen wij de Woondeal U10. De ambities zijn hoog en er zijn nog wel wat voorwaarden te vervullen om alle doelen te bereiken zeker als het om betaalbaarheid gaat. Meer én betaalbare woningen binnen een gezond woon- en leefklimaat. De wil is er en dat is een stap vooruit!”