Invoering doelgroepenverordening gemeente Bunnik

De gemeenteraad van Bunnik besluit 26 januari over de invoering van de ‘Verordening doelgroepen nieuwbouw sociale koopwoningen, sociale huur en middenhuurwoningen gemeente Bunnik’. Deze verordening zorgt ervoor dat er bij nieuwbouwprojecten in de gemeente Bunnik genoeg betaalbare woningen voor lage en middeninkomens worden gerealiseerd én behouden blijven. Zo blijven koopwoningen tot de NHG-grens de eerste 10 jaar beschikbaar voor deze doelgroep. De verordening wordt van toepassing bij nieuwbouwontwikkelingen, zoals De Kersenweide.

Waarom een doelgroepenverordening?

Huishoudens in de gemeente Bunnik en de regio met een laag- en middeninkomen zijn steeds minder goed in staat om een koopwoning gefinancierd te krijgen of een huurwoning te vinden. Door het toenemende woningtekort en prijsstijging van woningen, wordt deze groep woningzoekenden ‘verdrongen’ van de woningmarkt. De gemeente Bunnik wil gelet op de woningbouwopgaven en situatie op de woningmarkt de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen in de gemeente vergroten voor lage en middeninkomens. In de doelgroepenverordening zijn regels vastgelegd over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen.

Wat wordt er vastgelegd?

In de verordening zijn drie belangrijke onderwerpen geregeld, namelijk: maximale huur- en koopprijzen; doelgroepen met inkomenseisen; instandhoudingstermijnen. Dit zorgt ervoor dat sociale koopwoningen en huurwoningen na de bouw voor langere tijd en tegen vastgestelde prijzen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. Zo zijn koopwoningen tot de NHG-grens (verkoopprijs tot € 405.000 vrij op naam) de eerste tien jaar alleen beschikbaar voor middeninkomens, namelijk huishoudens met een verzamelinkomen tot € 97.250,-. Voor huurwoningen tot € 1.000 geldt dat deze 25 jaar beschikbaar moeten blijven als huurwoning.

Vastleggen in bestemmingsplan

Met deze verordening kan de gemeente Bunnik een percentage sociale koopwoningen, middenhuur en sociale huur opnemen in een bestemmingsplan. Dit geldt voor alle nieuwbouwontwikkelingen, zoals De Kersenweide. De verordening is uitsluitend van toepassing op nieuwbouwwoningen en geldt niet voor nieuwbouwontwikkelingen waarvoor al een bestemmingsplan of vergunning is verleend of al in procedure is. De doelgroepenverordening wordt op 26 januari 2023 behandeld in de gemeenteraad. De verordening treedt na vaststelling en publicatie in werking.