Gemeente, huurders en woningcorporaties ondertekenen Prestatieafspraken 2023

Aandacht voor betaalbare woningen, prettig wonen, duurzaamheid, woonlasten beperken en zorgen voor voldoende huurwoningen in de kernen van de gemeente Bunnik. Dat zijn enkele belangrijke afspraken en ambities die de gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben vastgelegd in de ‘Prestatieafspraken 2023’. Om de maatschappelijke volkshuisvestelijke opgaven gezamenlijk te realiseren worden de acties jaarlijks opgenomen in prestatieafspraken. De ‘Prestatieafspraken 2023’ zijn in december ondertekend door de betrokken partijen.

Foto: Ondertekening prestatieafspraken 2023 met Portaal. Rob van Aubel (Huurdersraad Portaal) Ali Dekker (wethouder gemeente Bunnik) en Reijnder Jan Spits (Manager Volkshuisvesting Portaal)

Jaarlijkse prestatieafspraken

Portaal, LEKSTEDEwonen, Habion en SSH maken elk jaar afspraken met hun huurdersorganisaties en de gemeente Bunnik over de prestaties die ze leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Elk jaar gaan de corporaties in gesprek over de prestatieafspraken voor het aankomende jaar. Dit jaar hebben de betrokkenen veelvuldig overlegd, ambities geformuleerd en gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit heeft geresulteerd in prestatieafspraken voor 2023 die in december zijn ondertekend door de betrokken partijen.

Samen aan de slag

De gemeente, huurdersorganisaties en corporaties weten hoe belangrijk het is dat iedereen in de gemeente Bunnik prettig woont. Zij zetten zich hier volledig voor in en met de prestatieafspraken wordt dat opnieuw bekrachtigd.

Onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid zijn erg belangrijk. Er is vooral ingezet op het beperken van de woonlasten, zoals de huurprijzen en energiekosten. Ook het zorgen voor voldoende (nieuwe) sociale huurwoningen in de kernen van de gemeente was één van de speerpunten. Deze onderwerpen zijn in de prestatieafspraken opgenomen.

Woningcorporaties zijn er voor de huidige en toekomstige huurders die aangewezen zijn op of kiezen voor een (sociale) huurwoning. Corporaties en gemeenten zorgen samen voor betaalbare woningen, passend bij de bewoner(s), klaar voor de toekomst en in een buurt waar het prettig (samen)wonen is. Met deze prestatieafspraken en de samenwerking met gemeente en huurdersorganisaties kan daar actief invulling aan worden gegeven.

Zes thema’s

De afspraken zijn verdeeld over de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, nieuwbouw, wonen en zorg (bijzondere doelgroepen) duurzaamheid en leefbaarheid. Deze thema’s zijn ook terug te vinden in de ‘Visie op Wonen’, waarin ook de doelen voor deze onderwerpen zijn geformuleerd. Kortgezegd willen de samenwerkende partijen iedereen betaalbare woonruimte bieden in alle kernen, ook voor bijzondere doelgroepen. Natuurlijk spelen duurzaamheid en energiebesparing een belangrijke rol voor bestaande en nieuw te bouwen woningen. Dit biedt samen met andere maatregelen een mooie kans om de woonlasten voor huurders te verlagen. Prettig wonen is een belangrijk thema, zoals activiteiten die de leefbaarheid in een kern ten goede komen.

Resultaten eerdere afspraken

De effecten van de prestatieafspraken van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld zichtbaar in een aantal opgeleverde nieuwbouwprojecten, zoals de Rozelaar en het Jochem Janszplantsoen in Odijk en Rhijnhaeghe in Bunnik. Er wordt gezamenlijk gekeken naar transformatiemogelijkheden in onder andere het stationsgebied Bunnik en ook bij de uitbreidingslocatie Kersenweide zitten de corporaties aan tafel. Bij diverse woningen van de corporaties is samen met een energiecoach van de gemeente Bunnik gekeken welke mogelijkheden er zijn om met eenvoudige ingrepen direct resultaat te behalen voor de bewoners. Vanuit de Huurdersraad van Portaal is in samenwerking met Portaal en gemeente Bunnik een informatieavond gehouden om huurders te informeren over het thema energiemaatregelen.