De groene koers van de gemeente Bunnik

De heer van Alphen deelde zijn visie op het groen. Als bedankje ontving hij een bloembollenpakket uit handen van wethouder Jocko Rensen
De heer van Alphen deelde zijn visie op het groen. Als bedankje ontving hij een bloembollenpakket uit handen van wethouder Jocko Rensen

In de gemeente Bunnik ontwikkelen we onze visie op groen. De koers voor een groene, gezonde, veilige en veerkrachtige leefomgeving voor mens en natuur. Dat doen we met samenwerkingspartners en inwoners. De afgelopen maanden hebben we hen gevraagd naar hun ideeën voor het groen.

Wij namen interviews af met verschillende samenwerkingspartners: (Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden enz.). Daarnaast gingen we tijdens twee klankbordbijeenkomsten in gesprek met inwoners en 181 inwoners vulden een enquête in over hun visie op groen.

Uitdagingen

We hebben te maken met de volgende uitdagingen.

  • Het behoud van de groene identiteit. Hoe behouden we onze groene identiteit, nu ruimte schaars is en er behoefte is aan woningen?
  • De soortenrijkdom neemt af. Hoe zorgen wij voor voldoende, geschikte leefruimte voor een variatie aan planten en dieren?
  • Het klimaat verandert. We hebben wateroverlast en hittestress. Hoe zorgen we voor groen dat veerkrachtig genoeg is om de klimaatverandering te doorstaan. Hoe behoeden we bestaande natuur tegen hittestress en wateroverlast?
  • Versterken van de leefbaarheid voor mens en natuur. Hoe zorgen we ervoor dat groen een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van inwoners en hun gevoel van welbevinden en woonplezier?

Kansen

Binnen onze gemeente liggen veel waardevolle gebieden. Zoals de Kromme Rijn, landgoederen, nieuwe Hollande Waterlinie en de Limes. Inwoners van onze gemeente wandelen en fietsen veel in deze gebieden. Maar liefst 90 % van de respondenten van de enquête wandelt regelmatig langs de Kromme Rijn. Zo hebben deze gebieden een positieve invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. De samenwerkingspartners geven aan dat ze met de gemeente willen optrekken in het behoud en beheer van deze waardevolle gebieden. Samen kunnen we de kwaliteit van deze gebieden beschermen en versterken.

De geïnterviewden, leden van de klankbordgroep en de geënquêteerden vinden allemaal dat er voldoende ruimte moet zijn voor de natuur. Ze noemen verschillende mogelijkheden om de natuur de ruimte te geven. Zo kun je de bestaande natuur beter beschermen. Ook kun je het groen versterken door extra aanplant. Daarnaast kun je op nieuwe plekken groen ontwikkelen.

De geïnterviewden en de deelnemers van de klankbordgroep geven mee dat we het groen moeten verbinden. Het is daarvoor belangrijk om aan te sluiten bij bestaande en nieuwe plannen, van inwoners, ondernemers en overheden, in onze gemeente en in de regio.

De leden van de klankbordgroep moedigen de gemeente aan om groot te dromen en gebruik te maken van krachtige beelden en metaforen om zo betrokkenen te enthousiasmeren en te motiveren om zich in te zetten voor het ontwikkelen van de groene leefomgeving.

Prioriteiten

Wat heeft nu prioriteit als het gaat om het behouden en het ontwikkelen van het groen in onze gemeente?

De respondenten van de enquête geven aan dat de natuur haar eigen gang moet gaan. Toch wil 52% van de respondenten dat het groen in hun eigen buurt netjes is. Dit lijkt in tegenspraak te zijn. Hoe geven we de natuur de ruimte en houden we de leefomgeving veilig en netjes? Bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten kan de plek dus heel bepalend zijn.

We bouwen in onze gemeente, maar respondenten en leden van de klankbordgroep geven aan dat het belangrijk is om te investeren in het versterken van de soortenrijkdom (biodiversiteit). De vraag is of dit samen kan gaan? Kan de biodiversiteit in een nieuwbouwwijk groter zijn dan in een agrarisch gebied?

Veel respondenten vinden het behouden van cultuurhistorie belangrijk, maar dit kan de ontwikkeling van groen in de weg staan. Daarnaast kan groen dat bestand is tegen klimaatverandering van oorsprong niet voorkomen in onze gemeente en daardoor niet passen in een cultuurhistorisch gebied.

Aan de slag

We gaan aan de slag met de uitkomsten van de enquête, interviews en in lijn met het Integraal Ruimtelijk Perspectief en de Omgevingsvisie voor Bunnik. Dit gebeurt in samenspraak met de raad, die als gekozen bestuur richting geeft namens heel Bunnik. We ontwikkelen een groenprogramma dat past bij de Bunnikse maat en schaal. We zetten een stip op de horizon met een uitwerking voor de komende tien jaar.

Naar overzicht