Concept Actieplan Omgevingslawaai ter inzage

Datum: 9 juli 2018

Van 6 juli t/m 30 augustus 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 3 juli 2018 het concept Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht 2018-2023 vastgesteld als bedoeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Dit Actieplan komt voort uit de EU -richtlijn Omgevingslawaai, en is opgesteld op basis van de geluidbelastingkaarten die door GS in 2017 zijn vastgesteld.

Dit Actieplan bevat de resultaten die geluidsmaatregelen in de afgelopen planperiode hebben opgeleverd, geeft aan wat de huidige stand van zaken is en wat we in de komende planperiode gaan doen. Het concept Actieplan Omgevingslawaai provincie Utrecht ligt van 6 juli tot en met 30 augustus 2018 ter inzage. De vaststelling en ter inzage legging van de rapportage is bekend gemaakt via www.overheid.nl.

Zienswijze indienen

Eenieder kan tijdens de inzagetermijn zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het definitieve Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 door Gedeputeerde Staten van Utrecht.

U kunt het Concept Actieplan ook raadplegen via internet: https://www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging/, daarbij kunt u via de website van provincie Utrecht digitaal een zienswijze indienen. Het formulier vindt onder www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren

Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, stuurt u deze dan, onder vermelding van ‘zienswijze Concept Actieplan Omgevingslawaai’, aan:

Provincie Utrecht, Domein Fysieke Leefomgeving / team BMI
T.a.v. Mw. B. Valentijn
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten