College vraagt raad om verklaringen van geen bedenkingen zonnevelden

Datum: 20 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunningen voor Zonnepark Werkhoven en Vlowijker Zonneweide. Ook vraagt het college de raad om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen die het college heeft ontvangen op beide initiatieven.

Wethouder Erika Spil ziet dat steeds meer mensen investeren in zonne-energie. “En dat is een mooi begin. Maar er is meer nodig om de energieambities te behalen. Zonnevelden spelen hierbij een belangrijke rol. Ze dragen substantieel bij aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Met de voorgestelde toegestane 15 en 25 (ha) zonnevelden, wordt de ambitie in het collegeprogramma van 10% duurzame energieopwekking tot en met 2022, behaald. Maar het is een eerste stap. Als de gemeente Bunnik, zoals landelijk besloten, helemaal over moet gaan op alternatieve energiebronnen moeten er tot 2040 nog veel andere bronnen aangeboord worden.”

Veel belangen

“Natuurlijk ziet het college dat er veel belangen spelen rondom dit onderwerp”, vervolgt Spil. “Denk daarbij aan de belangen van inwoners, ondernemers, natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter. Het is onze taak als college om al die belangen af te wegen en dit voor te leggen aan de raad, die daar vervolgens een besluit over neemt.”

Uitgebreid getoetst

Het beleidskader is samen met betrokken partijen ontwikkeld. Na de vaststelling van deze kaders, hebben de twee initiatiefnemers een aanvraag gedaan voor de omgevingsvergunningen. Deze zijn uitgebreid getoetst aan het beleidskader en provinciale en landelijke wetgeving. De initiatiefnemers hebben uitvoerig gesproken met de bewoners en landeigenaren in de directe omgeving over de landschappelijke inpassing, het beheer van het land en lokaal eigendom van de zonnevelden.

Overeenkomst over beheer met agrariërs

Naar aanleiding van die overleggen zijn de plannen aangepast en hebben de initiatiefnemers, op aandringen van de gemeente, onder meer een beheersovereenkomst getekend met de betrokken agrariërs. Hierin zijn regels opgenomen over het  onderhoud.

Ook op aandringen van de gemeente is door de initiatiefnemers een overeenkomst gesloten voor financiële participatie met de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). Hiermee is het lokale eigendom tussen de ECB en de initiatiefnemers geregeld.

Zienswijzen

De ontvangen zienswijzen gaan vooral over de omvang van de zonnevelden, de aanwezigheid van weidevogels en andere diersoorten, de bezorgdheid over planschade, de verandering van het uitzicht en het beheer van het gebied. De punten in de zienswijzen zijn onderzocht en beantwoord. De zienswijzen hebben niet geleid tot een verdere aanpassing van het plan.

Extra beslismoment

De gemeenteraad heeft op 12 december jl. al een ontwerpverklaring van geen bedenking (VVGB) afgegeven voor beide initiatieven. De raad heeft tijdens die vergadering aangegeven dat hij zelf betrokken wil blijven bij het vervolgproces. Daarom besluit de raad op 5 maart a.s. of hij een verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor het verlenen van de omgevingsvergunningen. Ook de betrokkenen krijgen nogmaals de gelegenheid om in te spreken over dit onderwerp. Dat kan tijdens het extra Open Huis op 27 februari.

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten