College positief over aanvraag twee zonnevelden

Datum: 6 september 2019

Zonnevelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de wens van de gemeente Bunnik om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarom legt het college de aanvraag van twee initiatiefnemers (de Vlowijker zonneweide en het  Zonnepark Werkhoven) voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert of het college op een juiste manier de aanvraag voor de aanleg van de zonnevelden getoetst heeft aan de eerder opgestelde beleidskaders. Een belangrijke reden voor het college om positief tegenover de  aanvragen te staan is dat hiermee haar doelstelling voor duurzame stroomopwekking  in één keer wordt gehaald. Dan wordt 10% van de gebruikte energie in Bunnik lokaal opgewekt. De locaties voor de zonnevelden (15 en 25 hectare) bevinden zich tussen de Achterdijk en de Werkhovenseweg, ten noorden van de dorpskern van Werkhoven.

Planvorming en onderzoeken

Direct nadat de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 de beleidskaders zonnevelden Bunnik heeft vastgesteld, hebben de initiatiefnemers van de Vlowijker Zonneweide en Zonnepark Werkhoven een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De initiatiefnemers trekken vanwege de ligging in hetzelfde deelgebied ‘Noord van Oostromsdijkje’ samen op bij alle stappen van de planvorming en doen samen de benodigde onderzoeken. Ook is het vereiste participatietraject samen met omwonenden doorlopen, waarbij veel aandacht was voor de landschappelijke inpassing van het zonneveld.

Definitieve omgevingsvergunning

In het Open Huis op 19 september aanstaande en in de gemeenteraadsvergadering op 10 oktober 2019, beoordeelt de raad of er op de juiste wijze invulling is gegeven aan het vastgestelde beleidskaders voor zonnevelden. Als dat volgens de gemeenteraad zo is, wordt de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage gelegd. Dan is er gedurende zes weken de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Dit wordt via de gebruikelijke communicatiekanalen (gemeentepagina en de website) bekend gemaakt. Vervolgens beoordeelt het college of de binnengekomen zienswijzen al dan niet aanleiding geven tot het aanpassen van de plannen. Het is uiteindelijk het college om een definitieve omgevingsvergunning af te geven voor de zonnevelden.

Lees de beleidskaders zonnevelden via www.zonneveldenbunnik.nl

Bunnik.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten